27.6 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΔιαγωνισμός για την “Προμήθεια ελαστικών επισώτρων και αεροθαλάμων για την κάλυψη των...

Διαγωνισμός για την “Προμήθεια ελαστικών επισώτρων και αεροθαλάμων για την κάλυψη των αναγκών του στόλου των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης”

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο διεθνή επαναληπτικό διαγωνισμό για την “Προμήθεια ελαστικών επισώτρων και αεροθαλάμων για την κάλυψη των αναγκών του στόλου των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης”, π.δ. 487.677,78 € με το Φ.Π.Α.

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η   No   90/2015

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο διεθνή επαναληπτικό διαγωνισμό για την “Προμήθεια ελαστικών επισώτρων και αεροθαλάμων για την κάλυψη των αναγκών του στόλου των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης”.
1) Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Θεσσαλονίκης, Βασ.Γεωργίου Α΄1, Τ.Κ. 54640, τηλ.2313 317535, fax  2313 317519, e-mail: e.skentou@thessaloniki.gr, ιστοσελίδα (site) του Δήμου: www.thessaloniki.gr, πληροφορίες Ε.Σκέντου.
2) Αντικείμενο της σύμβασης: Προμήθεια ελαστικών επισώτρων και αεροθαλάμων.
3) CPV : 34350000-5

4) Είδος της διαδικασίας: Ανοικτή ηλεκτρονική

5) Είδος της σύμβασης: Προμήθεια

6)Τόπος παράδοσης: Χώρος που θα υποδείξει η Δ/νση Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων.

7) Υποδιαίρεση σε τμήματα: Ναι. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά είτε για το σύνολο των πινάκων του ενδεικτικού προϋπολογισμού είτε για κάποιους από αυτούς. Επίσης, μπορεί να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο ή για μέρος των ειδών κάθε πίνακα.

8) Περιγραφή της σύμβασης:

α. Ελαστικά φορτηγών τεμ.300, β. Ελαστικά μηχανημάτων έργων τεμ.182, γ. Ελαστικά απορριμματοφόρων τεμ.742, δ. Ελαστικά ημιφορτηγών,  επιβατικών, οχημάτων μεταφοράς προσωπικού τεμ.146, ε. Ελαστικά δικύκλων-τρικύκλων τεμ.111, στ. Αεροθάλαμοι τεμ.79.

9) Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης: 487.677,78 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% (396.486,00 € χωρίς το Φ.Π.Α.).

10) Kύριοι όροι χρηματοδότησης : Ανταποδοτικά τέλη.

11) Γλώσσα προσφορών: Ελληνική.

12) Νόμισμα: ευρώ.

13) Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης: χαμηλότερη τιμή.

14) Ελάχιστη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: εννέα (9) μήνες.

15) Διάρκεια της σύμβασης: ένα (1) έτος από την υπογραφή  και πρωτοκόλλησή της.

16) Δικαιούμενοι συμμετοχής : Φυσικά πρόσωπα, Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που δεν πρέπει να απασχολούν ούτε κατά το χρόνο κατάθεσης των προσφορών ούτε καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης ανασφάλιστο προσωπικό.

17) Προϋποθέσεις συμμετοχής : Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr

18)΄Οροι συμμετοχής :

α) Προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων

-Απόσπασμα ποινικού μητρώου (μόνο για φυσικά πρόσωπα)

-Πιστοποιητικά αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό διαδικασία για όλα τα παραπάνω και ότι δεν έχει λυθεί η εταιρία

-Ασφαλιστική ενημερότητα για τους υπαλλήλους και τους εργοδότες της εταιρίας

-Φορολογική ενημερότητα

-Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου που να έχει ισχύ την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού

-Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (μόνο για συνεταιρισμούς)

-Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών τα οποία αποδέχονται ανεπιφύλακτα και ότι η παράδοση θα γίνεται τμηματικά σε διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή και πρωτοκόλληση της σύμβασης και εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την γραπτή παραγγελία της υπηρεσίας.

-Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει σε βάρος τους καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

-Υπεύθυνη δήλωση η οποία θα αναφέρει τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης προς τους οποίους υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών, ότι δεν απασχολούν ούτε πρόκειται να απασχολήσουν καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης ανασφάλιστο προσωπικό και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς και δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

-Βεβαίωση του Τμήματος Ταμείου της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης ότι δεν υφίσταται καμία οφειλή τους προς το Δήμο από οποιαδήποτε αιτία ή βεβαίωση διακανονισμού της οφειλής τους

β) Τεχνική Ικανότητα

-Τα τεχνικά στοιχεία των προσφερομένων ειδών και τυχόν τεχνικά φυλλάδια (στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα)

-Υπεύθυνη δήλωση των διαγωνιζομένων (άρθρο 8 του Ν.1599/1986) ότι τα προσφερόμενα είδη θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και ότι θα είναι καινούργια, α’ διαλογής, θα στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων και δε θα είναι από αναγόμωση.

-Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του Ν.1599/86) των διαγωνιζομένων ότι οι προδιαγραφές κατασκευής των προσφερομένων ελαστικών είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς του Διεθνούς Οργανισμού ERTRO ή άλλου ισοδύναμου, την οδηγία 92/23/31-3-92 του Συμβουλίου της Ε.Ε. και το ΦΕΚ 589/1992.

-Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του Ν.1599/86) των διαγωνιζομένων ότι τα ελαστικά θα έχουν έγκριση καταλληλότητας σύμφωνα με τον Κοινοτικό Κανονισμό ECE και την ελληνική νομοθεσία, θα αναγράφεται σ’αυτά ή έγκριση (Ε), η χώρα έγκρισης και ο αριθμός αναγνώρισης ελαστικού.

-Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του Ν.1599/86) των διαγωνιζομένων ότι η τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνει τη μεταφορά και παράδοση των ειδών στο χώρο που θα υποδείξει η υπηρεσία και ότι οι προσφερόμενες τιμές θα παραμείνουν αμετάβλητες καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης.

-Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του Ν.1599/86) των διαγωνιζομένων για : α. την χώρα προέλευσης και κατασκευής των ειδών που προσφέρουν και β. το εργοστάσιο κατασκευής των ειδών και τον τόπο εγκατάστασής του.

-Για κάθε προσφερόμενο τύπο ελαστικών :

Βεβαίωση της εταιρίας κατασκευής ότι τα ελαστικά έχουν χρησιμοποιηθεί ως ελαστικά πρώτης τοποθέτησης σε οχήματα ευρωπαϊκών ή μη κατασκευαστών πλαισίων οχημάτων ή

Βεβαίωση ευρωπαϊκού ή μη κατασκευαστή πλαισίων οχημάτων ότι έχει χρησιμοποιήσει την προσφερόμενη μάρκα ελαστικού ως ελαστικού πρώτης τοποθέτησης σε οχήματά του.

(Η βεβαίωση απαιτείται για όσα είδη του ενδεικτικού προϋπολογισμού έχει δηλωθεί ενδεικτικός κατασκευαστής πλαισίου).

-Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του Ν.1599/86) των διαγωνιζομένων ότι για όλα τα προσφερόμενα είδη δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους από την παραλαβή τους με δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης ελαττωματικών ελαστικών.

19) Παράταση σύμβασης

Η σύμβαση μπορεί, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να παραταθεί μέχρι το 1/4 της χρονικής διάρκειάς της ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου.

20) Εγγυήσεις : Εγγύηση συμμετοχής ίση με το 2%  της προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. η οποία αντικαθίσταται από εγγυητική καλής εκτέλεσης ίση με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.

21) Ενστάσεις-προσφυγές/Δικαστική προστασία (Ν.3886/2010)

Α. Ενστάσεις-προσφυγές

1. Οι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) υποβάλλουν τις ενστάσεις ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου .pdf  το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.

Αν το εν λόγω έγγραφο δε φέρει ψηφιακή υπογραφή, υποβάλλεται σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

Μετά την υποβολή των ενστάσεων, η Αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της.

2. Ενστάσεις κατά της διακήρυξης υποβάλλονται μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Ενστάσεις κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ’αυτόν, υποβάλλονται μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου.

Β. Δικαστική προστασία (Ν.3886/2010)

1. ’σκηση προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της Αναθέτουσας αρχής μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την πλήρη γνώση παράνομης πράξης ή παράλειψης.

2. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη προδικαστικής προσφυγής.

3. Κήρυξη ακυρότητας της σύμβασης όταν συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στο άρθρο 8 του Ν.3886/2010.

22) Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφορών : Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του Συστήματος.

23) Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 4-4-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 22-4-2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

24) Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών :

Ημερομηνία : 28-4-2016 ημέρα Πέμπτη και  ώρα 10:30 π.μ.

25) Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης : 11-3-2016

26) Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης : 11-3-2016

27) Διάθεση τευχών διαγωνισμού : οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής που αφορούν την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων και οι τεχνικές και οικονομικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν, αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη, τεύχη της οποίας διατίθενται από το Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, Βασ.Γεωργίου Α 1 , κτίριο Β, γραφείο 109 1/Β, αρμόδια υπάλληλος Ε.Σκέντου, τηλ. 2313 317535.

Τα τεύχη του διαγωνισμού θα είναι αναρτημένα στο δικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση www.thessaloniki.gr και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

28) Χορήγηση συμπληρωματικών πληροφοριών: τα αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο Σύστημα οικονομικούς φορείς μέχρι την 15-4-2016 και ώρα 15:00 μ.μ., ηλεκτρονικά μόνο, στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες παρέχονται, εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα, από τη Δ/νση Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων (Τμήμα Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας) και τη Δ/νση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης (Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών).

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 


Γ. ΡΑΝΕΛΛΑ

Διακήρυξη του διαγωνισμού – Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός –  Υπόδειγμα Προσφοράς

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο