13 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΔημόσιος Ηλεκτρονικός Διεθνής Διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α'...

Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διεθνής Διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης (Έτη 2017-2018)»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 18/2018

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διεθνή Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης (Έτη 2017-2018)» – αριθ. μελ. 36/2017 της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού και Φωτεινής Σηματοδότησης, προϋπολογισμού 814.519,95€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 51832

Αναθέτουσα Αρχή:
Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος, αποτελεί «μη κεντρική αναθέτουσα αρχή» και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ).
Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής: Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι «Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες».
Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Α 1, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 36.
Τηλέφωνο: 2313 317777.
Fax: 2313317519 (Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών).
(URL): www.thessaloniki.gr.

Κωδικός NUTS: EL522

Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 31/05/2018 και ώρα 14:00

Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 23/05/2018.

Περιγραφή αντικειμένου δημόσιας σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού για την Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας και δικτύων, την Δ/νση Κατασκευών και Συντηρήσεων, Δ/νση Βαφοπούλειου και Πνευματικών Ιδρυμάτων, Δ/νση Παιδικών Σταθμών, Δ/νση Πολιτισμού και Τουρισμού, Δ/νση Εκπαίδευσης και Αθλητισμού, Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίων και Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας.
Με την συγκεκριμένη προμήθεια θα εκτελεστούν από το προσωπικό των Τεχνικών Υπηρεσιών, οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης του Δημοτικού Φωτισμού και των Δημοτικών Καταστημάτων της πόλης καθώς και η ανανέωση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού της Δημοτικής Αστυνομίας, και πιο συγκεκριμένα:
 Αποκατάσταση των βλαβών στον ηλεκτροφωτισμό οδών, πάρκων και πλατειών (υπόγειο δίκτυο, φρεάτια, καλώδια, γειώσεις, πίνακες, ιστοί, φωτιστικά, λαμπτήρες κ.λπ.).
 Αποκατάσταση ηλεκτρολογικών βλαβών στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου (Δημαρχείο, Βιβλιοθήκη, Βαφοπούλειο, δημοτικές Yπηρεσίες, Εργοτάξια, Παιδικούς Σταθμούς, Γυμναστήρια, Κοιμητήρια κ.λπ).
 Εξυγχρονισμός και συντήρηση των ηλεκτρονικών και των συστημάτων επικοινωνίας της Δημοτικής Αστυνομίας.
Κωδικός CPV:
 CPV : 31681410-0 – Ηλεκτρολογικό υλικό.

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των οκτακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων δέκα εννιά ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (814.519,95€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %, προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: εξακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (656.870,93€), ΦΠΑ : εκατόν πενήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων σαράντα εννιά ευρώ και δύο λεπτών ( 157.649,02€).

H προμήθεια χρηματοδοτείται από ανταποδοτικές πιστώσεις και ιδίους πόρους και περιλαμβάνει τόσο αναλώσιμα είδη όσο και πάγιο εξοπλισμό.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά και προϋποθέτει, εκτός από την έκδοση των νόμιμων παραστατικών εκ μέρους του και την τήρηση των λοιπών υποχρεώσεων του που προβλέπονται στη σύμβαση.

Υποδιαίρεση υπηρεσιών ενδεικτικού προϋπολογισμού: Η σύμβαση υποδιαιρείται σε τετρακόσια σαράντα τρία (443) τμήματα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα ή και για όλα τα τμήματα (α/α) του ενδεικτικού προϋπολογισμού για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε τμήματος.

Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης:
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς ανά τμήμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού (α/α), μόνο βάσει τιμής.

Διάρκεια Σύμβασης:
Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε εννιά (9) μήνες από την πρωτοκόλληση του/των συμφωνητικού/κών και την ανάρτησή του/τους στο ΚΗΜΔΗΣ.

Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

Δικαιολογητικά συμμετοχής :
1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό.
2) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD).
3) Τεχνική Προσφορά :
 Η Τεχνική προσφορά του συστήματος σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.2.4 της υπ΄αριθ. 18/2018 Διακήρυξης
 Συμπληρωμένο το Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς (Παράρτημα IV) .

Λόγοι αποκλεισμού:
Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 2.2.3 της υπ΄αριθ. 18/2018 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της υπ΄αριθ. 18/2018 Διακήρυξης που προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Κριτήρια επιλογής: Κριτήριο επιλογής που σχετίζεται με την Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, όπως αναλυτικά προβλέπεται στο άρθρο 2.2.4 της υπ΄αριθ. 18/2018 Διακήρυξης, διαπιστώνεται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της υπ΄αριθ. 18/2018 Διακήρυξης που προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Απαιτούμενες Εγγυήσεις:
Εγγυητική Συμμετοχής το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 2% επί της αξίας του τμήματος ή των τμημάτων για το/τα οποίο/οποία υποβάλλεται προσφορά χωρίς Φ.Π.Α. Για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. είναι (=13.137,42€ – δέκα τρείς χιλιάδες εκατόν τριάντα επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτά).
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης: ποσοστού 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ., και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης ισχύος τουλάχιστον για ένα (1) μήνα μετά την λήξη της σύμβασης.

Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους:
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προφορές τους.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 01/06/2018 και ώρα 13:00
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 02/07/2018 και ώρα 15:00
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 06/07/2018 και από ώρα 10:00 – 11:00
Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού.

Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

Έννομη προστασία:
Προδικαστικές προσφυγές :
Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του ν. 4412/2016 και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα V της υπ΄αριθ. 18/2018 Διακήρυξη.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι :
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α., το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

Στοιχεία Φορέα αρμόδιο για τις διαδικασίες προσφυγής:
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ),
Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 198, Αγ. Ιωαννής Ρέντης κτίριο Κεράνης, Αθήνα,
Tηλέφωνο: +30 2132141216,
Ε-mail:aepp@aepp-procurement.gr,
Διεύθυνση Διαδικτύου: (URL) http://www.aepp-procurement.gr

Σύμφωνα με τις υπ’αριθμ. 2634/13-03-2018 – ΑΔΑ: 606ΖΩΡ5-Ε91 και 1290/08-03-2017 – ΑΔΑ 600ΥΩΡ5-ΜΣΧ Αποφάσεις Δημάρχου.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ – ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για να κατεβάσετε το κείμενο της προκήρυξης πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ