Δημόσιος ηλεκτρονικός διεθνής διαγωνισμός για την «Προμήθεια (04) τεσσάρων οχημάτων ΑμεΑ, π.δ. 242.479,97 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%».

13 Ιουλίου 2018 - 7:00

Δημόσιος ηλεκτρονικός διεθνής διαγωνισμός για την «Προμήθεια (04) τεσσάρων οχημάτων ΑμεΑ, π.δ. 242.479,97 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%».

Αριθ. Διακήρυξης: 12/2018

Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 56200

Αναθέτουσα Αρχή:

Δήμος Θεσσαλονίκης (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού)

Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Α΄  1, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 36

Τηλ.: 2313 317249

Fax: 2313317519 (Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών)

(URL): thessaloniki.gr.

Κωδικός NUTS: EL522

—————————————————————————————————-


Για να κατεβάσετε ολόκληρη την Προκήρυξη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τις Τεχνικές Προδιαγραφές, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Έντυπο Προσφυγής, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Σχέδιο Σύμβασης, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

 

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ


Πρόσκληση στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση τηρουμένων των όρων της υπ΄αριθμ. 35/2021 διακήρυξης για την «Ανάθεση ξεναγήσεων σε πρακτορεία ταξιδίων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 12.608,32€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για τις υπηρεσίες καθαρισμού Διαμερισμάτων, Βιολογικού Καθαρισμού μονού στρώματος ύπνου, Βιολογικό Καθαρισμό καναπέ πολυθρόνα, και καθαρισμό χαλιού για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “REACT” (Refugee,Assistance,Collaboration,Thessaloniki), προϋπολογισμού δαπάνης 5.121,20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.

Περισσότερα

Ανακοίνωση τροποποίησης των Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου “Ανακατασκευή Γηπέδων οδού Παπαναστασίου (Ν. Ελβετία)” – Τ.Π., προϋπολογισμού 622.000,00 € με Φ.Π.Α.

Περισσότερα
X