Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προυπολογισμού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων και ειδών ένδυσης του ένστολου προσωπικού της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας.

5 Απρίλιος 2017 - 7:18

Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προυπολογισμού του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης και ειδών ένδυσης του ένστολου προσωπικού της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας, για τα οικονομικά έτη 2017 και 2018»προϋπολογισμού δαπάνης 685.210,06€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%). 
Mε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά τμήμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού (α/α), μόνο βάσει τιμής.
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε τις παρατηρήσεις σας στο e-mail: promitheies@thessaloniki.gr
Επίσης, ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4412/16, θα πρέπει οι παρατηρήσεις των εμπλεκομένων οικονομικών φορέων στη διαβούλευση να γνωστοποιούνται στους υπόλοιπους υποψήφιους οικονομικούς φορείς, αλλιώς υπάρχει κίνδυνος ακύρωσης του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, το Τμήμα Διαφάνειας θα αναρτήσει τα ηλεκτρονικά μηνύματα, επί των διαβουλεύσεων, καθώς και τις αντίστοιχες απαντήσεις, που αποστέλλονται στο Τμήμα Προκηρύξεων & Δημοπρασιών, μέσω του promitheies@thessaloniki.gr, μετά από προώθηση αυτών.

Για να δείτε τις Τεχνικές Προδιαγραφές των Μέσων Ατομικής Προστασίας, πατήστε εδώ

Για τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό των Μέσων Ατομικής Προστασίας, πατήστε εδώ

Για να δείτε τις Τεχνικές Προδιαγραφές των ειδών ένδυσης της Δημοτικής Αστυνομίας, πατήστε εδώ

Για τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό των ειδών ένδυσης της Δημοτικής Αστυνομίας, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, πατήστε εδώ

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ


Δημόσια Διαβούλευση της υπ’ αρ. 1/2021 μελέτης της Δ/νσης Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία που αφορά στην προμήθεια ειδικών μηχανημάτων, μικρομηχανημάτων, εργαλείων χειρός, εργαστηριακού εξοπλισμού, ηλεκτρονικών υπολογιστών, παρελκόμενων, περιφερειακών και αναλωσίμων αυτών συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 45.126,08 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %

Περισσότερα

Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση της από 11-1-2021 Μελέτης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας αναφορικά με την «Ανάθεση υπηρεσιών δράσης εκμάθησης Ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού, σε ενήλικες μετανάστες και δικαιούχους διεθνούς προστασίας μέσω ΕΣΠΑ» π.δ. 59.934,00 € απαλλασσομένου του Φ.Π.Α.

Περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’αριθμ.32/2020 μελέτης του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την “Προμήθεια πλαστικών σάκων αποκομιδής απορριμμάτων και διαφόρων τύπων σακουλών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης και των νομικών προσώπων του π.δ. 287.703,00 € με το Φ.Π.Α. 24%”

Περισσότερα
X