26.8 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΑνακοινώσειςEurope DirectΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει σύσταση για την υποστήριξη στρατηγικών εξόδου μέσω δεδομένων...

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει σύσταση για την υποστήριξη στρατηγικών εξόδου μέσω δεδομένων και εφαρμογών φορητών συσκευών

Η Επιτροπή συνιστά σήμερα σειρά μέτρων και ενεργειών για την ανάπτυξη κοινής προσέγγισης της ΕΕ με σκοπό τη χρήση εφαρμογών και δεδομένων φορητών συσκευών για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού. Τα ψηφικά εργαλεία, εφόσον είναι συντονισμένα και σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη σταδιακή άρση των μέτρων ανάσχεσης, όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Η σύσταση καθορίζει μια διαδικασία για την έγκριση, από κοινού με τα κράτη μέλη, μιας εργαλειοθήκης, εστιάζοντας σε δύο διαστάσεις:

  • μια συντονισμένη, πανευρωπαϊκή προσέγγιση ως προς τη χρήση εφαρμογών για φορητές συσκευές, που θα δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα να λαμβάνουν αποτελεσματικά και πιο στοχευμένα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης και θα επιτρέπει την προειδοποίηση, την πρόληψη και την ιχνηλάτηση επαφών· και
  • μια κοινή προσέγγιση για την ανάπτυξη μοντέλων και την πρόβλεψη της εξέλιξης του ιού μέσω ανωνυμοποιημένων και συγκεντρωτικών δεδομένων θέσης φορητών συσκευών.

Η σύσταση καθορίζει βασικές αρχές για τη χρήση των εν λόγω εφαρμογών και δεδομένων όσον αφορά την ασφάλεια των δεδομένων και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ, όπως η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων.

Ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς κ. Τιερί Μπρετόν δήλωσε σχετικά: «Οι ψηφιακές τεχνολογίες, οι εφαρμογές φορητών συσκευών και τα δεδομένα κινητικότητας παρέχουν τεράστιες δυνατότητες και βοηθούν στην κατανόηση της διασποράς του ιού και στην αποτελεσματική αντιμετώπισή του. Με τη σύσταση αυτή δρομολογούμε μια συντονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση για τη χρήση εφαρμογών και δεδομένων, χωρίς να θίγονται οι κανόνες της ΕΕ για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων, ενώ παράλληλα αποφεύγεται ο κατακερματισμός της εσωτερικής αγοράς. Η Ευρώπη είναι ισχυρότερη όταν δρα ενωμένη.»

Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης κ. Ντιντιέ Ρεντέρς πρόσθεσε τα εξής: «Πρέπει να συνεργαστούμε όλοι για να ξεπεράσουμε την πρωτοφανή αυτή κρίση. Η Επιτροπή στηρίζει τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους να καταπολεμήσουν τον ιό και θα συνεχίσει να τα στηρίζει όσον αφορά τη στρατηγική εξόδου και την ανάκαμψη. Θα συνεχίσουμε, καθ’ όλη τη διαδικασία, να διασφαλίζουμε τον πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των Ευρωπαίων. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες στον τομέα της προστασίας των δεδομένων είναι οι ισχυρότεροι παγκοσμίως και είναι επίσης κατάλληλοι για την αντιμετώπιση της κρίσης αυτής, καθώς προβλέπουν εξαιρέσεις και ευελιξία. Συνεργαζόμαστε στενά με τις αρχές προστασίας δεδομένων και σύντομα θα υποβάλουμε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις επιπτώσεις στην ιδιωτική ζωή.»

Μια κοινή συντονισμένη προσέγγιση ως προς τη χρήση εφαρμογών ιχνηλάτησης

Από τη στιγμή που εκδηλώθηκε η πανδημία, η Επιτροπή υποστηρίζει σθεναρά τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους να καταπολεμήσουν τον νέο κορονοϊό. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξετάζουν την αποτελεσματικότητα των λύσεων που παρέχουν οι εφαρμογές για την αντιμετώπιση της κρίσης αλλά και τον αντίκτυπό τους στην προστασία των δεδομένων. Κεντρικό στοιχείο της σημερινής σύστασης είναι η πρόταση κοινής εργαλειοθήκης για μια κοινή και συντονισμένη προσέγγιση όσον αφορά τη χρήση εφαρμογών για έξυπνα τηλέφωνα οι οποίες να τηρούν πλήρως τα ενωσιακά πρότυπα προστασίας των δεδομένων. Η προσέγγιση αυτή θα περιλαμβάνει τα εξής:

  • προδιαγραφές για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των εφαρμογών κινητών επικοινωνιών για σκοπούς πληροφόρησης, προειδοποίησης και ιχνηλάτησης από ιατρική και τεχνική άποψη·
  • μέτρα για την πρόληψη της διάδοσης εφαρμογών που δεν είναι συμβατές με το ενωσιακό δίκαιο, για τη στήριξη των απαιτήσεων διαλειτουργικότητας και την προώθηση κοινών λύσεων·
  • μηχανισμούς διακυβέρνησης που πρέπει να εφαρμόζουν οι δημόσιες υγειονομικές αρχές σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων·
  • προσδιορισμό ορθών πρακτικών και μηχανισμών για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία των εφαρμογών· και
  • ανταλλαγή δεδομένων με σχετικούς επιδημιολογικούς δημόσιους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των συγκεντρωτικών δεδομένων στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων.

Η Επιτροπή, για να στηρίξει τα κράτη μέλη, θα παρέχει καθοδήγηση που θα αφορά, μεταξύ άλλων, την προστασία δεδομένων και τις επιπτώσεις στην ιδιωτική ζωή. Η Επιτροπή βρίσκεται σε συνεχή επαφή με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων με σκοπό την επισκόπηση της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο της κρίσης του κορονοϊού.

Μια κοινή προσέγγιση για την ανάπτυξη μοντέλων και την πρόβλεψη της διασποράς του ιού

Η εργαλειοθήκη θα εστιάσει επίσης στην ανάπτυξη κοινής προσέγγισης για την ανάπτυξη μοντέλων και την πρόβλεψη της εξέλιξης του ιού μέσω ανώνυμων και συγκεντρωτικών δεδομένων θέσης φορητών συσκευών. Στόχος είναι η ανάλυση μοντέλων κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένου του αντικτύπου των μέτρων εγκλεισμού στην ένταση των επαφών και, κατά συνέπεια, των κινδύνων μόλυνσης. Οι πληροφορίες αυτές θα είναι σημαντικές και ανάλογες προς τον σκοπό των εργαλείων ανάπτυξης μοντέλων διασποράς του ιού και θα παρέχουν στοιχεία για την ανάπτυξη στρατηγικών άρσης των περιορισμών για τις κοινωνίες.

Η Επιτροπή δρομολόγησε ήδη συζήτηση με τους φορείς κινητής τηλεφωνίας στις 23 Μαρτίου 2020, αποσκοπώντας στην κάλυψη όλων των κρατών μελών. Τα δεδομένα θα ανωνυμοποιούνται πλήρως και θα διαβιβάζονται στο Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) προς επεξεργασία και ανάπτυξη μοντέλων. Δεν θα κοινοποιούνται σε τρίτους και θα αποθηκεύονται μόνο κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Επόμενα βήματα

Έως τις 15 Απριλίου 2020 τα κράτη μέλη, από κοινού με την Επιτροπή, θα αναπτύξουν μια εργαλειοθήκη για μια πανευρωπαϊκή προσέγγιση ως προς τις εφαρμογές φορητών συσκευών, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων. Για να στηρίξει τα κράτη μέλη, η Επιτροπή θα παρέχει καθοδήγηση, μεταξύ άλλων όσον αφορά την προστασία των δεδομένων και τις επιπτώσεις στην ιδιωτική ζωή. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλουν έκθεση σχετικά με τις δράσεις που έχουν αναλάβει έως τις 31 Μαΐου 2020, και να καταστήσουν τα μέτρα προσβάσιμα στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή με σκοπό την αξιολόγησή τους από ομοτίμους. Η Επιτροπή θα αξιολογεί την πρόοδο που επιτελείται και θα δημοσιεύει, από τον Ιούνιο 2020 και καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης, περιοδικές εκθέσεις συνιστώντας την ανάληψη δράσης και/ή τη σταδιακή κατάργηση των μέτρων που δεν είναι πλέον απαραίτητα.

Περισσότερες πληροφορίες

Σύσταση της Επιτροπής σχετικά με μια κοινή εργαλειοθήκη της Ένωσης για τη χρήση της τεχνολογίας και των δεδομένων με σκοπό την καταπολέμηση της κρίσης COVID-19 και την έξοδο από αυτή

Σελίδα της Επιτροπής σχετικά με την αντιμετώπιση του κορονοϊού

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ