Προμήθεια έτοιμου ψυχρού ασφαλτομίγματος, για τις ανάγκες του Τμήματος Οδοποιίας και Οδικής Σήμανσης της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού 27.060,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην προμήθεια έτοιμου ψυχρού ασφαλτομίγματος, για τις ανάγκες του Τμήματος Οδοποιίας και Οδικής Σήμανσης της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού 27.060,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη σε τιμή προσφορά, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, ΚΤΙΡΙΟ Ε, ημιώροφος, γραφείο 020) την 21-08-2015 ημέρα Παρασκευή ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 10:30 π.μ.

Ανάθεση του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015”, προϋπολογισμού (242.000,00 €) διακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α

1. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015”, προϋπολογισμού (242.000,00 €) διακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α

Διακήρυξη με στοιχεία των (6), που αφορά στην εκτέλεση του έργου: «Επισκευή, Συντήρηση, Αναβάθμιση ΗΛΜ Εγκαταστάσεων Δημοτικών Κτιρίων Έτους 2015»

Διακήρυξη με στοιχεία των (6), που αφορά στην εκτέλεση του έργου: «Επισκευή, Συντήρηση, Αναβάθμιση ΗΛΜ Εγκαταστάσεων Δημοτικών Κτιρίων Έτους 2015 » π.δ. 500.000,00 € με Φ.Π.Α.

Διακήρυξη με στοιχεία των (6) που αφορά τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση & λειτουργία του Παιδικού Σταθμού Τούμπας

Διακήρυξη με στοιχεία των (6) που αφορά τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση & λειτουργία του Παιδικού Σταθμού Τούμπας σε βάρος του λογαριασμού μας

Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια στηθαίων και κιγκλιδωμάτων ασφαλείας οδών και γεφυρών»

Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια στηθαίων και κιγκλιδωμάτων ασφαλείας οδών και γεφυρών», για τις ανάγκες του Τμήματος Οδοποιίας και Οδικής Σήμανσης της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων του Δήμου Θεσσαλονίκης

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση παράθεσης coffee break και μικροδεξιώσεων (catering) διαφόρων εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του Δήμου Θεσ/νίκης

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση παράθεσης coffee break και μικροδεξιώσεων (catering) διαφόρων εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του Δήμου Θεσ/νίκης π.δ. 13.013,98 € με Φ.Π.Α.

Προμήθεια φωτοτυπικού και ξηρογραφικού χαρτιού, χαρτιού πολλαπλών εκτυπώσεων και plotter για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του π.δ. 70.240,63 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην προμήθεια φωτοτυπικού και ξηρογραφικού χαρτιού, χαρτιού πολλαπλών εκτυπώσεων και plotter για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του π.δ. 70.240,63 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Βασ.Γεωργίου Α΄1, ΚΤΙΡΙΟ Ε, 1ος όροφος, γραφείο 020) την 5-8-2015 ημέρα Τετάρτη ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 10:15 π.μ.

Ανάθεση εκτέλεσης του συνόλου των εργασιών : “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕ¬ΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ) ΑΜΙΑΝΤΟΥΧΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ Δ.Θ.”, πρ/σμού δαπάνης 199.075,50 ευρώ με το ΦΠΑ 23%

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην ανάθεση εκτέλεσης του συνόλου των εργασιών : “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ) ΑΜΙΑΝΤΟΥΧΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ Δ.Θ.”, πρ/σμού δαπάνης 199.075,50 ευρώ με το ΦΠΑ 23% (ή 161.850,00 € χωρίς ΦΠΑ), από ίδιους πόρους του Δήμου Θεσ/νίκης, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη σε τιμή προσφορά (βάσει της Α.Ο.Ε. 1096/2015), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και του Ν. 4155/2013.

X