«Προμήθεια Απορρυπαντικού & Αποσμητικού Υλικού για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων (πρώην Δ/νση Καθαριότητας) του Δήμου Θεσσαλονίκης»

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κλειστές προσφορές με συμπλήρωση τιμολογίου, σύμφωνα με το σχέδιο της Υπηρεσίας, για την «Προμήθεια Απορρυπαντικού & Αποσμητικού Υλικού για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων (πρώην Δ/νση Καθαριότητας) του Δήμου Θεσσαλονίκης» με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, π.δ. 35.271,97 € .

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες προβολής και δημοσιότητας του έργου αναβάθμισης των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών προβολής και δημοσιότητας του έργου : Ολοκληρωμένο πλαίσιο ενίσχυσης ποιότητας υπηρεσιών και αναβάθμισης διαχειριστικής λειτουργίας των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΠΦΥ) στον Δήμο Θεσσαλονίκης (MIS375238), π.δ. 63.100,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη σε τιμή προσφορά.

Διενέργεια πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης κάδων απορριμμάτων της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων

Διενέργεια πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης κάδων απορριμμάτων της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων π.δ. 26.168,25 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Πίνακας Β του ενδεικτικού προϋπολογισμού)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών αναγόμωσης ελαστικών επισώτρων

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην προμήθεια υλικών αναγόμωσης ελαστικών επισώτρων για τις ανάγκες των οχημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 19.372,50 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Επιλογή αναδόχου δράσεων Δικτύωσης και Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης της πράξης «Πολιτισμός : Η δημιουργική πλευρά της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη»

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου δράσεων Δικτύωσης και Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης της πράξης «Πολιτισμός : Η δημιουργική πλευρά της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη» MIS 380375, π.δ. 9.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη σε τιμή προσφορά και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Γεωργίου Α΄ 1Α, ΚΤΙΡΙΟ Ε, ημιώροφος, γραφείο 020) την 14-2-2014, ημέρα Παρασκευή, ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10.00 και ώρα λήξης 10.15.

Παροχή υπηρεσιών σχετικά με την αποστολή μέρους της αλληλογραφίας του Δ.Θ. με ταχυμεταφορές (courier)

Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών σχετικά με την αποστολή μέρους της αλληλογραφίας του Δ.Θ. με ταχυμεταφορές (courier)για το χρονικό διάστημα από 1/2/2014 έως τις 31/12/2014.

Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Επισκευή-συντήρηση-αναβάθμιση ΗΛΜ εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων Δήμου Θεσσαλονίκης, έτους 2013»

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Επισκευή-συντήρηση-αναβάθμιση ΗΛΜ εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων Δήμου Θεσσαλονίκης, έτους 2013», προϋπολογισμού μελέτης διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00 € )με ΦΠΑ.

Προμήθεια υπολειπομένου εξοπλισμού ειδικών σχολείων και τμημάτων ένταξης α΄θμιας & β΄θμιας εκπαίδευσης Δήμου Θεσσαλονίκης μετά την 1η κατακύρωση

Προμήθεια υπολειπομένου εξοπλισμού ειδικών σχολείων και τμημάτων ένταξης α΄θμιας & β΄θμιας εκπαίδευσης Δήμου Θεσσαλονίκης μετά την 1η κατακύρωση, π.δ. 364.484,68 € με Φ.Π.Α.

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ενέργειας : «Υπηρεσίες ανάπτυξης Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών Δήμου Θεσσαλονίκης»

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ενέργειας: «Υπηρεσίες ανάπτυξης Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών Δήμου Θεσσαλονίκης», π.δ. 40.000,00 € με Φ.Π.Α.

X