Κοπή της Πίτας του Δημοτικoύ Συμβουλίου Θεσσαλονίκης

kophpittas2016-1

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης έκοψαν ο Δήμαρχος, Γιάννης Μπουτάρης και ο Πρόεδρος του Σώματος, Παναγιώτης Αβραμόπουλος, λίγο πριν από την έναρξη της 1ης τακτικής συνεδρίασης, σήμερα, Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2016.

Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Ηλεκτροφωτισμός οδού Αλεξάνδρου Παπαναστασίου και Σταμάτη Καραμανλή και βελτίωσης μικροκλιματικών συνθηκών Πλατείας Σταμάτη Καραμανλή», προϋπολογισμού 1.125.000,00 € με Φ.Π.Α.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ηλεκτροφωτισμός οδού Αλεξάνδρου Παπαναστασίου και Σταμάτη Καραμανλή και
βελτίωσης μικροκλιματικών συνθηκών Πλατείας Σταμάτη Καραμανλή», προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (1.125.000,00 €) με Φ.Π.Α.

Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού, για τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δήμόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 29.997,20€.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσιο διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού, για τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δήμόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 29.997,20€.

Διεθνής ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Παροχή Ασφαλιστικών Καλύψεων της Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης» για ένα (1) έτος.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 «περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.» και του Π.Δ. 60/2007 και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση του συνόλου των υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή Ασφαλιστικών Καλύψεων της Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης» για ένα {1} έτος.

Επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση της δράσης 4.4 “Κατευθυντήριες γραμμές για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών ωφελειών από το δίκτυο πράσινων επιχειρήσεων”

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση της δράσης 4.4 “Κατευθυντήριες γραμμές για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών ωφελειών από το δίκτυο πράσινων επιχειρήσεων” (Guidelines for the maximizing the environmental and socioeconomic benefits of green enterprising network) του έργου : «Ανακύκλωση οργανικών αποβλήτων και πράσινη επιχειρηματικότητα στον αστικό ιστό για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας-Recycling of organic waste and green entrepreneurship in the urban web to secure public health» με ακρωνύμιο “SAFE WASTECYCLE” του Διασυνοριακού Προγράμματος ΙΡΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΠΓΔΜ 2007-2013 π.δ. 28.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη σε τιμή προσφορά και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, ΚΤΙΡΙΟ Ε, 1ος όροφος, γραφείο 020) την 15-1-2016 ημέρα Παρασκευή ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 10:15 π.μ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών (courier) για την αποστολή μέρους της αλληλογραφίας του Δ.Θ. για το χρονικό διάστημα από 1/1/2016 έως τις 31/12/2016.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών (courier) για την αποστολή μέρους της αλληλογραφίας του Δ.Θ. για το χρονικό διάστημα από 1/1/2016 έως τις 31/12/2016.

Προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών των Δημοτικών παιδικών σταθμών του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 1.168.336,31ευρώ

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών των Δημοτικών παιδικών σταθμών του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Ν.Π.Δ.Δ.. «Οργανισμός Βρεφονηπιακής, Παιδικής και Οικογενειακής Μέριμνας» (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) Δήμου Θεσσαλονίκης και του Δημοτικού Βρεφοκομείου Θεσσαλονίκης «ΆΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ», και Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας , π.δ. 1.168.336,31ευρώ.

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Τακτικός Διαγωνισμός για τη Μίσθωση μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων προϋπολογισμού δαπάνης 100.989,15€

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Τακτικό Διαγωνισμό για τη Μίσθωση μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητα και Δικτύων του Δήμου Θεσσαλονίκης προϋπολογισμού δαπάνης 100.989,15€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης “Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.”, του Ν.4155/2013 και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος του προϋπολογισμού.

X