Διενέργεια δεύτερου πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Αποτρεπτικών Εμποδίων και Κιγκλιδωμάτων

Διενέργεια δεύτερου πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Αποτρεπτικών Εμποδίων και Κιγκλιδωμάτων Π.Δ. 46.986,00 € με Φ.Π.Α., για τις ανάγκες του έργου «Προμήθεια και Τοποθέτηση Αποτρεπτικών Εμποδίων και Κιγκλιδωμάτων» της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων

Δημόσιος διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια τροχήλατων κάδων αποκομιδής απορριμμάτων

Δημόσιος διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια τροχήλατων μεταλλικών κάδων αποκομιδής απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100 λίτρων (lt) με πλαστικό καπάκι και πλαστικών τροχήλατων κάδων αποκομιδής απορριμμάτων χωρητικότητας 360 και 770 λίτρων π.δ. 603.930,00 €.

Aπευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση του 2ου Περιβαλλοντικού Μαθητικού Συνεδρίου, με προϋπολογισμό δαπάνης 7.500,00 €

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση του 2ου Περιβαλλοντικού Μαθητικού Συνεδρίου, με προϋπολογισμό δαπάνης 7.500,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Το 2ο Περιβαλλοντικό Μαθητικό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ», στις 2 Μαΐου 2014, στο νέο Δημαρχείο (Βασ. Γεωργίου 1Α Θεσ/νίκη). Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές.

Δημόσιος διεθνής ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων και αεροθαλάμων

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσιο διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων και αεροθαλάμων για την κάλυψη των αναγκών του στόλου των οχημάτων και μηχανημάτων του.

Ανοιχτός διαγωνισμός για ανάθεση του έργου "Ανάπλαση του άξονα Αχειροποίητου – Αγίας Σοφίας"

O Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ – ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ (Τμήμα από Μακένζυ Κίνγκ έως Ι.Τσιμισκή)», προϋπολογισμού (2.180.000,00 €) δυο εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α

Πρόχειρος διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας αδέσποτων ζώων

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην διενέργεια πρόχειρουδιαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας αδέσποτων σκύλων στα πλαίσια του προγράμματος «Φροντίδα Αδέσποτων Ζώων», για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος, π.δ. 26.998,79 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη σε τιμή προσφορά.

Aνάδειξη αναδόχου για την ανάθεση των εργασιών της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων κατεδάφισης (ΑΕΚΚ)

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση των εργασιών της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων κατεδάφισης (ΑΕΚΚ), τα οποία θα παραχθούν από τα έργα αυτεπιστασίας της Δ/νσης Κατασκευών και Συντηρήσεων του Δ.Θ. : 1. «Κατεδάφιση αυθαίρετων κι επικίνδυνων κτισμάτων Τ.Π.» και 2. «Κατεδάφιση ρυμοτομούμενων κτισμάτων Τ.Π.», συνολικού π.δ. 54.294,64 € συμπεριλα­μβανομένου του Φ.Π.Α., προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη σε τιμή προσφορά και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Γεωργίου Α΄ 1α, ΚΤΙΡΙΟ Ε΄, ημιώροφος, γραφείο 020) την 7-4-2014, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ, ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:00 και ώρα λήξης 10.15

Δημόσιος διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια πλαστικών σάκων αποκομιδής απορριμμάτων

Δημόσιος διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια πλαστικών σάκων αποκομιδής απορριμμάτων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 288.066,00 €

Ματαίωση διαγωνισμού προμήθειας ανοιχτών σκαφών αποκομιδής απορριμάτων

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι ο δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός ο οποίος επρόκειτο να διεξαχθεί στις 3-4-2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.-10:30 π.μ. για την προμήθεια ανοιχτών σκαφών αποκομιδής απορριμμάτων χωρητικότητας 7m3 και ανοιχτών απορριμματοκιβωτίων χωρητικότητας 30m3 για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων π.δ. 205.410,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ματαιώνεται λόγω τροποποίησης των όρων της διακήρυξης.

Ματαίωση διαγωνισμού για την προμήθεια απορριμματοκιβωτίων συμπίεσης απορριμμάτων

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι ο δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός ο οποίος επρόκειτο να διεξαχθεί στις 2-4-2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.-10:30 π.μ για την προμήθεια απορριμματοκιβωτίων συμπίεσης απορριμμάτων (συμπιεστών-press containers) χωρητικότητας 10m3 για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων π.δ. 147.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ματαιώνεται λόγω τροποποίησης των όρων της διακήρυξης.

X