Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών ηλεκτρικών συσκευών της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθµών

Η Διεύθυνση Παιδικών Σταθµών του Δήµου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί στην προµήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών ηλεκτρικών συσκευών της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθµών, µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας πινακίδων σήμανσης συνολικής αξίας 442,80€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, δια της Υπηρεσίας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, υλοποιεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)».
Για την υλοποίηση του έργου θα προβεί σε απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας πινακίδων σήμανσης συνολικής αξίας 442,80€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.

Απευθείας ανάθεση ειδών φαρμάκων για τις ανάγκες του ιδρύματος “Άγιος Στυλιανός” προϋπολογισμού δαπάνης 2.583,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 25/2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Θεσσαλονίκης “Ο Άγιος Στυλιανός” με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην προμήθεια των παρακάτω ειδών προϋπολογισμού δαπάνης 2.583,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ηχητική κάλυψη του εορτασμού της 25ης Μαρτίου 2016

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την ηχητική κάλυψη του εορτασμού της 25ης Μαρτίου 2016 συνολικού ποσού 1.850,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή

Ματαίωση της διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση φορτηγίδας περισυλλογής απορριμμάτων με την επωνυμία σκάφος “ΠΟΣΕΙΔΩΝ”

ΜΑΤΑΙΩΣΗ της διενέργειας της πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκποίηση φορτηγίδας περισυλλογής απορριμμάτων, ιδιοκτησίας Δήμου Θεσσαλονίκης, με την επωνυμία σκάφος “ΠΟΣΕΙΔΩΝ” (πλωτού ναυπηγήματος με Ελληνική σημαία και Αρ. Νηολογίου 723, που βρίσκεται στη λιμενική περιοχή αρμοδιότητας Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και του συνοδευτικού εξοπλισμού του)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σε φανερή – προφορική – πλειοδοτική δημοπρασία, για την εκποίηση της φορτηγίδας περισυλλογής απορριμμάτων “ΠΟΣΕΙΔΩΝ”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σε φανερή – προφορική – πλειοδοτική δημοπρασία για την εκποίηση φορτηγίδας περισυλλογής απορριμμάτων, ιδιοκτησίας Δήμου Θεσσαλονίκης, με την επωνυμία σκάφος “ΠΟΣΕΙΔΩΝ”.

Απ’ ευθείας ανάθεση για την κοπή-κλάδεμα δένδρων,κοπή χόρτων,σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Θεσσαλονίκης με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, έως του ποσού των 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης ,λόγω του επείγοντος, θα προβεί σε απ’ ευθείας ανάθεση για την κοπή-κλάδεμα δένδρων,κοπή χόρτων,σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Θεσσαλονίκης με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, έως του ποσού των 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Μίσθωση ακινήτου για δώδεκα (12) χρόνια που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση και λειτουργία του 48ου νηπιαγωγείου Θεσσαλονίκης. (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ)

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ότι προτίθεται να μισθώσει για δώδεκα (12) χρόνια ακίνητο που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση και λειτουργία του 48ου νηπιαγωγείου Θεσσαλονίκης. (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ).

Μίσθωση για έξι (6) χρόνια ακίνητου που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση και λειτουργία του ΚΕΠ 0236 πγ Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης. (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ).

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ότι προτίθεται να μισθώσει για έξι (6) χρόνια ακίνητο που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση και λειτουργία του ΚΕΠ 0236 πγ Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης. (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ).

X