Προμήθεια ειδών σίτισης των ζώων του Ζωολογικού Κήπου

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην προμήθεια ειδών σίτισης των ζώων του Ζωολογικού Κήπου προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό για το είδος του ενδεικτικού προϋπολογισμού με α/α 6 (Άρτος και αρτοσκευάσματα μπαγιάτικα έως και 3 ημέρες) π.δ. 704,07 € με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάθεση εργασιών ήχο – φωτιστικών καλύψεων για Μουσικές και άλλες εκδηλώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά στη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών ήχο – φωτιστικών καλύψεων για Μουσικές και άλλες εκδηλώσεις, της Δ/νσης Πολιτισμού Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 45.748,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Προμήθεια ειδών πολιτιστικών εκδηλώσεων (BANNERS και ΛΑΒΑΡΑ) για την προβολή της Δ/νσης Πολιτισμού και Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην προμήθεια ειδών πολιτιστικών εκδηλώσεων (προμήθεια BANNERS και ΛΑΒΑΡΑ) για την προβολή της Δ/νσης Πολιτισμού και Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, π. δ 6.117,06€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη σε τιμή προσφορά.

Πρόχειρος επαναληπτικός διαγωνισμός για προμήθεια συστήματος κλιματισμού Α’ Δημ. Κοινότητας

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην προμήθεια με εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος κλιματισμού ψύξης – θέρμανσης, για τις ανάγκες της Α΄ Δημοτικής Κοινότητας του δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισθείσας δαπάνης 38.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη σε τιμή προσφορά και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Κεντρικό Δημοτικό κατάστημα, κτίριο Ε, γραφείο 020Ε, Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, την 04/09/2013 ημέρα Τετάρτη ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 11:45 και ώρα λήξης 12:00.

Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση και Ανακατασκευή Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων χώρων, έτους 2013»

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση και Ανακατασκευή Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων χώρων, έτους 2013» προϋπολογισμού μελέτης εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000,00 €) με Φ.Π.Α.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διενέργεια επαναληπτικού διαγωνισμού για διερμηνείες

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην ανάθεση των εργασιών επακόλουθης
διερμηνείας, μετάφρασης ξενόγλωσσων κειμένων, ταυτόχρονης διερμηνείας και
απομαγνητοφώνησης κειμένων κατά την διάρκεια εθιμοτυπικών επισκέψεων ξένων
πρεσβευτών, πρόξενων, και ξένων αποστολών στο Δήμο Θεσ/νίκης, προϋπολογισθείσας
δαπάνης 19.530,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., προκηρύσσει πρόχειρο
επαναληπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και καλεί τους
ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα
(Βασ.Γεωργίου Α΄1, Κτίριο Ε, 1ος όροφος, γραφείο 020) την 3-9-2013 ημέρα Τρίτη ώρα
έναρξης παραλαβής προσφορών 10.30πμ. και ώρα λήξης 10.45πμ.

Προμήθεια Αναλώσιμων για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην προμήθεια αναλωσίμων για τις ανάγκες των διαφόρων συνεργείων της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων π.δ. 67.650,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, ΚΤΙΡΙΟ Ε, 1ος όροφος, γραφείο 020) την 4-9-2013 ημέρα Τετάρτη ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 11:15 π.μ. και ώρα λήξης 11:30 π.μ.

Aνάθεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων και οργάνων γυμναστικής των δημοτικών γυμναστηρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην ανάθεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων και οργάνων γυμναστικής των δημοτικών γυμναστηρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.750,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Βασ.Γεωργίου Α΄1, Κτίριο Ε, 1ος όροφος, γραφείο 020) την 28-8-2013 ημέρα Τετάρτη ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10.00πμ. και ώρα λήξης 10.15πμ.

Προμήθεια – Τοποθέτηση ειδικών πινακίδων αναγραφής απόστασης βαδίσματος

O Δήμος Θεσσαλονίκης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο «ΠρομήθειαΤοποθέτηση ειδικών πινακίδων αναγραφής απόστασης βαδίσματος», με προϋπολογισμό 55.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ).

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού ανάθεσης εργασιών για την υλοποίηση της πράξης "ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – Τοπική Ανάπτυξη και Απασχόληση στη Θεσσαλονίκη"

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην ανάθεση εργασιών για την υλοποίηση της πράξης « ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – Τοπική Ανάπτυξη και Απασχόληση στη Θεσσαλονίκη » στο πλαίσιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με την επωνυμία Θεσσαλονίκη : Ανάπτυξη – Ανακύκλωση – Απασχόληση Ε. Π Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013 , π.δ. 28.000,00 € με το Φ.Π.Α. προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά.

X