Περίληψη προκήρυξης για ανάθεση του έργου "Επισκευή και Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Θεσσαλονίκης"

1. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Επισκευή και Συντήρηση των Δημοτικών κτιρίων του Δ.Θ.» προϋπολογισμού μελέτης τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00 € ) με ΦΠΑ.

Διακήρυξη που αφορά στην εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση και Επισκευή Δημοτικών Αφοδευτηρίων»

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Aφοδευτηρίων» προϋπολογισμού μελέτης διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00 €) με Φ.Π.Α.

Πρόχειρος επαναληπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων και οργάνων γυμναστικής των δημοτικών γυμναστηρίων

Διενέργεια πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων και οργάνων γυμναστικής των δημοτικών γυμναστηρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.750,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%

Ανάθεση των υπηρεσιών μεταφοράς προσώπων, μουσικών, καλλιτεχνικών σχημάτων κλπ., για τις ανάγκες των Διευθύνσεων Πολιτισμού και Τουρισμού

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην ανάθεση των υπηρεσιών μεταφοράς προσώπων, μουσικών, καλλιτεχνικών σχημάτων κλπ., για τις ανάγκες των Διευθύνσεων Πολιτισμού και Τουρισμού, του Αυτοτελούς Τμήματος Εθελοντισμού, Νεολαίας και Διοικητικής Βοήθειας και του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοσίων – Διεθνών Σχέσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισθείσας δαπάνης 7.926,00€ με Φ.Π.Α., προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ανάθεση των υπηρεσιών μεταφοράς μουσικών οργάνων και λοιπών ειδών (αναλογίων, βάθρων, μουσικού υλικού, κλπ.), για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πολιτισμού

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην ανάθεση των υπηρεσιών μεταφοράς μουσικών οργάνων και λοιπών ειδών (αναλογίων, βάθρων, μουσικού υλικού, κλπ.), για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πολιτισμού, προϋπολογισθείσας δαπάνης 19.724,28 €, με το Φ.Π.Α., προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη σε τιμή προσφορά.

Μίσθωση δωματίων σε ξενοδοχεία εντός ορίου του πολεοδομικού συγκροτήματος, για τη φιλοξενία φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στη μίσθωση δωματίων σε ξενοδοχεία εντός ορίου του πολεοδομικού συγκροτήματος, για τη φιλοξενία φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών στο πλαίσιο πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, εκθέσεων, αδελφοποιήσεων πόλεων, προϋπολογισθείσας δαπάνης 43.390,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Προμήθεια ειδών σίτισης των ζώων του Ζωολογικού Κήπου

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην προμήθεια ειδών σίτισης των ζώων του Ζωολογικού Κήπου προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό για το είδος του ενδεικτικού προϋπολογισμού με α/α 6 (Άρτος και αρτοσκευάσματα μπαγιάτικα έως και 3 ημέρες) π.δ. 704,07 € με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάθεση εργασιών ήχο – φωτιστικών καλύψεων για Μουσικές και άλλες εκδηλώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά στη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών ήχο – φωτιστικών καλύψεων για Μουσικές και άλλες εκδηλώσεις, της Δ/νσης Πολιτισμού Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 45.748,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Προμήθεια ειδών πολιτιστικών εκδηλώσεων (BANNERS και ΛΑΒΑΡΑ) για την προβολή της Δ/νσης Πολιτισμού και Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην προμήθεια ειδών πολιτιστικών εκδηλώσεων (προμήθεια BANNERS και ΛΑΒΑΡΑ) για την προβολή της Δ/νσης Πολιτισμού και Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, π. δ 6.117,06€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη σε τιμή προσφορά.

Πρόχειρος επαναληπτικός διαγωνισμός για προμήθεια συστήματος κλιματισμού Α’ Δημ. Κοινότητας

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην προμήθεια με εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος κλιματισμού ψύξης – θέρμανσης, για τις ανάγκες της Α΄ Δημοτικής Κοινότητας του δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισθείσας δαπάνης 38.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη σε τιμή προσφορά και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Κεντρικό Δημοτικό κατάστημα, κτίριο Ε, γραφείο 020Ε, Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, την 04/09/2013 ημέρα Τετάρτη ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 11:45 και ώρα λήξης 12:00.

X