Πρόχειρος επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια μηχανημάτων κήπου

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην επιμέρους προμήθεια μηχανημάτων, χλοοκοπτικών τρακτέρ, ανταλλακτικών τρακτέρ, ανταλλακτικών μηχανημάτων κήπου και μηχανολογικού εξοπλισμού φυτωρίων και συγκεκριμένα στην κατηγορία ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΗΠΟΥ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΥΤΩΡΙΩΝ με α/α Α2, Ζ4, 5, 7, και Θ του ενδεικτικού προϋπολογισμού της διακήρυξης για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 1.328,40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Επιλογή συμβούλου για την υλοποίηση των πακέτων εργασίας: Ενημέρωση & δημοσιότητα – Οργάνωση δικτύου Πράσινων επιχειρήσεων – Πίνακα προβολής δικτύου πράσινων επιχειρήσεων του Διασυνοριακού Προγράμματος ΕΛΛΑΔΑ-ΠΓΔΜ

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ότι στις 10 Απριλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.-10:30 π.μ. στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Bασ.Γεωργίου Α΄ 1) στο γραφείο διενέργειας διαγωνισμών (κτίριο Ε γραφείο 020), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, θα γίνει δημόσια ανοικτή δημοπρασία με συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά, για την υλοποίηση της εργασίας «Ανακύκλωση οργανικών αποβλήτων και πράσινη επιχειρηματικότητα στον αστικό ιστό για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας-Recycling of organic waste and green entrepreneurship in the urban web to secure public health» με ακρωνύμιο SAFE WASTECYCLE του Διασυνοριακού Προγράμματος ΕΛΛΑΔΑ-ΠΓΔΜ ΙΡΑ 2007-2013 π.δ. 85.000,00€ με Φ.Π.Α. και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.28/80. Επιλογή συμβούλου για την υλοποίηση των πακέτων εργασίας: Ενημέρωση και δημοσιότητα – Οργάνωση δικτύου Πράσινων επιχειρήσεων – Πίνακα προβολής δικτύου πράσινων επιχειρήσεων.

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού δικτύων αυτόματης άρδευσης

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού δικτύων αυτόματης άρδευσης, για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος, π.δ. 27.174,39 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του μνημειακού συνόλου των Δώδεκα Αποστόλων»

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του μνημειακού συνόλου των Δώδεκα Αποστόλων», προϋπολογισμού (937.500,00 €) εννιακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ με Φ.Π.Α

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, για την διενέργεια χρηματαποστολών από το ταμείο είσπραξης του κοιμητηρίου «Αναστάσεως του Κυρίου»

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, για την διενέργεια χρηματαποστολών από το ταμείο είσπραξης του κοιμητηρίου «Αναστάσεως του Κυρίου» του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων, στο Κεντρικό Ταμείο του Δήμου Θεσσαλονίκης για το οικ. έτος 2013 – 2014 π.δ. 26.559,09 €

Προμήθεια απορριμματοκιβωτίων συμπίεσης απορριμμάτων (συμπιεστών-press containers) χωρητικότητας 10m3

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ότι στις 2 Απριλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.-10:30 π.μ. στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Bασ.Γεωργίου Α΄ 1) στο γραφείο διενέργειας διαγωνισμών (κτίριο Ε γρ.020), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, θα γίνει δημόσια ανοικτή δημοπρασία με συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη σε τιμή προσφορά, για την προμήθεια απορριμματοκιβωτίων συμπίεσης απορριμμάτων (συμπιεστών-press containers) χωρητικότητας 10m3 για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων π.δ. 147.600,00€ με Φ.Π.Α. και σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ).

Προμήθεια ανοιχτών σκαφών αποκομιδής απορριμμάτων χωρητικότητας 7m3 και ανοιχτών απορριμματοκιβωτίων χωρητικότητας 30m3

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ότι στις 3 Απριλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.-10:30 π.μ. στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Bασ.Γεωργίου Α΄ 1) στο γραφείο διενέργειας διαγωνισμών (κτίριο Ε γρ.020), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, θα γίνει δημόσια ανοικτή δημοπρασία με συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη σε τιμή προσφορά, για την προμήθεια ανοιχτών σκαφών αποκομιδής απορριμμάτων χωρητικότητας 7m3 και ανοιχτών απορριμματοκιβωτίων χωρητικότητας 30m3 για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων π.δ. 205.410,00€ με Φ.Π.Α. και σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ).

Επαναληπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση εργασιών επισκευής containers μεταφοράς απορριμμάτων

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ότι στις 27 Μαρτίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.-10:30 π.μ. στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Bασ.Γεωργίου Α΄ 1) στο γραφείο διενέργειας διαγωνισμών (κτίριο Ε γρ.020), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, θα γίνει δημόσια ανοικτή επαναληπτική δημοπρασία με συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη σε τιμή προσφορά, για την ανάθεση εργασιών επισκευής containers μεταφοράς απορριμμάτων του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων π.δ. 224.721,00€ με Φ.Π.Α. και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.28/80.

Πρόχειρος διαγωνισμός για ανάθεση εργασιών ηχο φωτιστικών καλύψεων εκδηλώσεων των υπηρεσιών

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην ανάθεση εργασιών ήχο φωτιστικών καλύψεων των εκδηλώσεων των υπηρεσιών 1) Δ/νση Πολιτισμού – Τουρισμού 2) Αυτοτελές Τμήμα Δημόσιων Διεθνών Σχέσεων 3) Δ/νση Εκπαίδευσης & Αθλητισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 52.110,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Δημόσιος ανοιχτός επαναληπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Θεσσαλονίκης

Δημόσιος ανοιχτός επαναληπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 108.240,00 € με Φ.Π.Α. (κατηγορίες 2 και 4 του ενδεικτικού προϋπολογισμού)

X