Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ Διαδημοτική Εταιρεία των ΟΤΑ Α΄ βαθμού της ευρύτερης Αστικής Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α’ 1 , 546 40 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α.Μ.Α.Ε. 30634/62/Β/94/0065- ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ 58080704000 ΑΦΜ 094410584- Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με Πολιτικό Μηχανικό με ειδικότητα Συγκοινωνιολόγου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με Πολιτικό Μηχανικό με ειδικότητα Συγκοινωνιολόγου για τις ανάγκες του Τμήματος Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων και Διεθνών Συνεργασιών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ, το οποίο υλοποιεί το έργο με τίτλο «Ολοκληρωμένη πλατφόρμα Στάθμευσης ως Υπηρεσίας για τη διευκόλυνση εύρεσης θέσεων στάθμευσης βασισμένης σε δεδομένα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ για την επιλογή προμηθευτή Προγράμματος Μισθοδοσίας και Προγράμματος Γενικής Λογιστικής

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ για την επιλογή προμηθευτή Προγράμματος Μισθοδοσίας και Προγράμματος Γενικής Λογιστικής για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Οικονομικής Υπηρεσίας – Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Μητροπολιτικής Αναπτυξιακής Θεσσαλονίκης ΑΑΕ/ΟΤΑ (ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ)   Η «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» ανακοινώνει τα αποτελέσματα στο πλαίσιο Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για: Επιλογή προμηθευτή

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με φυσικό πρόσωπο για την κάλυψη των αναγκών του έργου με τίτλο «Ενισχύοντας την αυτονομία των ανθρώπων με μειωμένη όραση μέσω μηχανικής όρασης και ακουστικής επικοινωνίας (e-Όραση)»

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με φυσικό πρόσωπο για την κάλυψη των αναγκών του έργου με τίτλο «Ενισχύοντας την αυτονομία των ανθρώπων με μειωμένη όραση μέσω μηχανικής όρασης και ακουστικής επικοινωνίας (e-Όραση)», που εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» – ΕΣΠΑ 2014-2020» Η «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια και εγκατάσταση Προγράμματος Μισθοδοσίας και Προγράμματος Γενικής Λογιστικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια και εγκατάσταση Προγράμματος Μισθοδοσίας και Προγράμματος Γενικής Λογιστικής για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Οικονομικής Υπηρεσίας – Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Μητροπολιτικής Αναπτυξιακής Θεσσαλονίκης ΑΑΕ/ΟΤΑ (ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ) Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ Ανακοινώνει Την πρόθεση της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ να προμηθευτεί και εγκαταστήσει

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με φυσικό πρόσωπο για την κάλυψη των αναγκών του έργου με τίτλο «Ενισχύοντας την αυτονομία των ανθρώπων με μειωμένη όραση μέσω μηχανικής όρασης και ακουστικής επικοινωνίας (e-Όραση)»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με φυσικό πρόσωπο για την κάλυψη των αναγκών του έργου με τίτλο «Ενισχύοντας την αυτονομία των ανθρώπων με μειωμένη όραση μέσω μηχανικής όρασης και ακουστικής επικοινωνίας (e-Όραση)», που εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» – ΕΣΠΑ 2014-2020» Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ για την επιλογή προμηθευτή ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εγκατάστασής του

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ για την επιλογή προμηθευτή ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εγκατάστασής του, στο πλαίσιο του έργου που διαχειρίζεται η Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης ΑΑΕ/ΟΤΑ (ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ) «Ενισχύοντας το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση και την Πρόσβαση στο Σχολείο για Παιδιά Πρόσφυγες» για λογαριασμό του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος (Open Society Foundations)   Η «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» ανακοινώνει τα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή προμηθευτή εξοπλισμού και εγκατάστασής του

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή  προμηθευτή εξοπλισμού και εγκατάστασής του, στο πλαίσιο του έργου που διαχειρίζεται η Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης ΑΑΕ/ΟΤΑ (ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ) «Ενισχύοντας το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση και την Πρόσβαση στο Σχολείο για Παιδιά Πρόσφυγες» για λογαριασμό του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος (Open Society Foundations) Σας γνωρίζουμε ότι η ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ προτίθεται να προμηθευτεί εξοπλισμό

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη στελέχωση του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών της ΜΑΘ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη στελέχωση του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ Έχοντας υπόψη: Το άρθρο 16 του Ν. 4483/2017 Τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ 94/2016 Το άρθρο 15 του Καταστατικού της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ Τον εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και τον Κανονισμό Προσλήψεων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ανάθεση της λογιστικής – φοροτεχνικής εποπτείας του Τμήματος Λογιστηρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ανάθεση της λογιστικής – φοροτεχνικής εποπτείας του Τμήματος Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Μητροπολιτικής Αναπτυξιακής Θεσσαλονίκης ΑΑΕ/ΟΤΑ σε εξωτερικό συνεργάτη – λογιστή ή λογιστικό γραφείο  Σας γνωρίζουμε ότι η ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη – λογιστή ή λογιστικό γραφείο την εκτέλεση εργασίας με αντικείμενο

X