Διαδικασία Χορήγησης ή Ανανέωσης Αδειών Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου Για Τοποθέτηση Τραπεζοκαθισμάτων ΕΤΟΥΣ 2021 (Με ή χωρίς επέκταση)

20 Μαΐου 2021 - 8:48

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της βελτίωσης των υπηρεσιών προς τους πολίτες και προκειμένου να διασφαλισθεί ο περιορισμός των μετακινήσεων στο ελάχιστο δυνατό και η ταχύτερη εξυπηρέτηση των επιχειρηματιών που ενδιαφέρονται για άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία τους, παρέχει οδηγίες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξ αποστάσεως, ως εξής:

Βήμα 1ο: ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ

Βασική προϋπόθεση για τη χορήγησης άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου είναι:

α) Η μη ύπαρξη, εις βάρος του ενδιαφερόμενου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών (για ενημέρωση σχετικά με το ποσό οφειλής και τον τρόπο καταβολής αυτού οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνουν αίτημα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: f.kirgiafini@thessaloniki.gr ή d.kaiafas@thessaloniki.gr ή s.kougiami@thessaloniki.gr ).

β) Η εκπλήρωση τρεχουσών υποχρεώσεων του ενδιαφερόμενου ως προς την καταβολή του Δημοτικού Φόρου 0,50% ή 5% (για ενημέρωση σχετικά με το ποσό οφειλής και τον τρόπο καταβολής αυτού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 231331-7201 ή -7327).

Βήμα 2ο: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Τμήμα Τεχνικού Ελέγχου Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: salonepix@gmail.com.

Τα έντυπα των αιτήσεων, καθώς και αναλυτικές οδηγίες, υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης (thessaloniki.gr – Θέλω από τον Δήμο – Επιχειρώ – Θέλω πληροφορίες για κοινόχρηστο χώρο ή Θέλω ανανέωση της άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου).

Υποχρεωτική είναι η αναγραφή στην αίτηση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ενδιαφερόμενου.

Τηλέφωνα Τμήματος Τεχνικού Ελέγχου Επιχειρήσεων: 231331-7491, -7967,
-7507, -7305, -7536, -7525.

Βήμα 3ο: ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας και δεν υπάρχουν οφειλές προς τον Δήμο, το Τμήμα Ρύθμισης και Έκδοσης Αδειών της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία. προχωρά στην έκδοση της άδειας. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επικοινωνούν σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της αίτησης στα τηλέφωνα 231331-7291 ή
-7274, προκειμένου να ενημερωθούν για την πορεία της αίτησής τους, ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εκκρεμότητες, να λάβουν τον αριθμό καρτέλας της αδείας τους.

Βήμα 4ο: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Για την ενημέρωση ενδιαφερόμενοι επικοινωνούν με το Τμήμα Δημοτικών Φόρων και Τελών της Διεύθυνσης Δημοτικών Προσόδων και Πόρων, στα τηλέφωνα: 231331-7299, -7228, -7293 και -7288. Η καταβολή του ποσού γίνεται με κατάθεση στο Τραπεζικό Λογαριασμό του Δήμου Θεσσαλονίκης:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

5222 040 791 435

IBAN: GR 040 172 2220 0052 2204 0791 435

Ως αιτιολογία κατάθεσης πρέπει αναγράφεται το όνομα και ο ΑΦΜ του δικαιούχου και η φράση «ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΡ. ΚΑΡΤΕΛΑΣ: ……..»

Βήμα 5ο: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΔΕΙΑΣ

Η άδεια αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του αδειούχου.

Σε περιπτώσεις για τις οποίες είναι αδύνατη η χρήση ηλεκτρονικών μέσων για οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, οι συναλλαγές με τις αρμόδιες υπηρεσίες γίνονται μόνο κατόπιν ραντεβού μέσω της σχετικής φόρμας της ιστοσελίδας του Δήμου (thessaloniki.gre-ραντεβού), ή στα τηλέφωνα που αναφέρονται παραπάνω, κατά περίπτωση.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΩΝ

Σε περίπτωση που είστε δικαιούχος μείωσης του τέλους κοινοχρήστου χώρου, επειδή δεν δικαιούστε επέκταση κοινοχρήστου χώρου, σύμφωνα με έγγραφο του Τμήματος Τεχνικού Ελέγχου, θα πρέπει να αποστείλετε στο kye-miosi@thessaloniki.gr  αίτηση (κατεβάστε ΕΔΩ) και υπεύθυνη δήλωση από το gov.gr ή θεωρημένη για το γνήσιο υπογραφής που να αναγράφει το παρακάτω λεκτικό:

«Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Στο κατάστημά μου στην οδό ……………………………………….. σύμφωνα με την άδεια κοινοχρήστου χώρου είχα την δυνατότητα ανάπτυξης ………………. τραπεζοκαθισμάτων (προ GOVID-19), ενώ με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις έχω την δυνατότητα ανάπτυξης ……………… τραπεζοκαθισμάτων».

Απαραίτητη προϋπόθεση για την μείωση αποτελεί η ανανέωση της άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου για το τρέχον έτος. Η αίτηση κατατίθεται  με τα στοιχεία της επιχείρησης και σε περίπτωση που υποβάλλεται από τον διαχειριστή ή τον εκπρόσωπο, την ιδιότητα και τα στοιχεία του.

X