24.7 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠροκήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας με...

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες Κηποτεχνίας, Εγκατάστασης Πρασίνου, Συντήρησης Αρδευτικών Δικτύων και Φυτικού Υλικού – Αναβάθμισης & Ανάδειξης των χώρων Πρασίνου στα Κοιμητήρια του Δήμου Θεσσαλονίκης (Αναστάσεως του Κυρίου, Αγίας Παρασκευής, Μαλακοπής, Ευαγγελίστριας)»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 42/2020

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες Κηποτεχνίας, Εγκατάστασης Πρασίνου, Συντήρησης Αρδευτικών Δικτύων και Φυτικού Υλικού – Αναβάθμισης & Ανάδειξης των χώρων Πρασίνου στα Κοιμητήρια του Δήμου Θεσσαλονίκης (Αναστάσεως του Κυρίου, Αγίας Παρασκευής, Μαλακοπής, Ευαγγελίστριας)» – 1/2020 Μελέτη – προϋπολογισμού 1.380.000,02€  (με Φ.Π.Α. 24%), συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης συνολικού ποσού 46.169,23€ (με Φ.Π.Α. 24%), της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος του Τμήματος Συντήρησης Κήπων και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 100067

Αναθέτουσα Αρχή:

Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος, αποτελεί «μη κεντρική αναθέτουσα αρχή» και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ).

Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής: Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Α 1, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 36

Τηλέφωνο: 2313 317777

Fax: 2313316119 (Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών)

(URL): thessaloniki.gr

Κωδικός NUTS: EL522

Περιγραφή αντικειμένου δημόσιας σύμβασης:

Αντικείμενο της σύμβασης σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 1/2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος του Τμήματος Συντήρησης Κήπων είναι η παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες Κηποτεχνίας, Εγκατάστασης Πρασίνου, Συντήρησης Αρδευτικών Δικτύων και Φυτικού Υλικού – Αναβάθμισης & Ανάδειξης των χώρων Πρασίνου στα Κοιμητήρια του Δήμου Θεσσαλονίκης (Αναστάσεως του Κυρίου, Αγίας Παρασκευής, Μαλακοπής, Ευαγγελίστριας)» με σκοπό την αναβάθμιση – ανάπλαση – συντήρηση των χώρων πρασίνου και του φυτικού υλικού στα Δημοτικά Κοιμητήρια καθώς και η διατήρηση των χώρων γενικά των Κοιμητηρίων απαλλαγμένων από ζιζάνια τόσο στους χώρους των ταφώνων αλλά και γενικότερα σε όλη την έκταση των κοιμητηρίων.

Η συνολική έκταση περίπου 385 στρέμματα από τα οποία τα 150 περίπου είναι διαμορφωμένοι χώροι πρασίνου. Η παρέμβαση αφορά την τακτική συντήρηση των διαμορφωμένων χώρων αλλά και την αισθητική αναβάθμιση του συνόλου των ακάλυπτων χώρων που θα εξασφαλιστεί με τακτικά βοτανίσματα ανάμεσα στους τάφους, στους διαδρόμους, στα πεζοδρόμια, στα ρείθρα, γύρω από τα κτίρια και τους φράχτες, στον τομέα των νηπίων και παρεμβάσεις στο βόρειο αδιαμόρφωτο κομμάτι όποτε αυτό ζητηθεί.

Προβλέπονται εργασίες αναβάθμισης των παραπάνω χώρων (εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου, εγκατάσταση φυτικού υλικού) συντήρησης των αρδευτικών δικτύων και συντήρησης φυτικού υλικού. Εργασίες απαραίτητες για να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο συντήρησης του πρασίνου των Κοιμητηρίων και εργασίες με τις οποίες υφιστάμενοι και νέοι χώροι θα αναβαθμιστούν περιβαλλοντικά και αισθητικά.

Δικαιούμενοι συμμετοχής:

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 1. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
 2. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Όλοι οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 1/2020 Μελέτη (φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά καθώς και κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων που εκτελούν εργασίες σχετικές µε το αντικείμενο του διαγωνισμού) που:

 • είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επιμελητήρια για τις συγκεκριμένες εργασίες και διαθέτουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά,
 • διαθέτουν τους πόρους,
 • διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα ή εργασίες πρασίνου,
 • απασχολούν και θα απασχολήσουν τις ζητούμενες ειδικότητες,
 • θα συγκροτήσουν συνεργεία με εξειδικευμένο προσωπικό και προσωπικό που θα εκπαιδεύσουν για το συγκεκριμένο σκοπό,
 • διαθέτουν και θα εξασφαλίσουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό για τη συντήρηση χώρων πρασίνου,
 • παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  από 04/11/2020 και ώρα 12:00

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).Η περίληψη της διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). Το τεύχος της σύμβασης καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): thessaloniki.gr.

Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 29/10/2020

Κωδικός CPV:

CPV : : 77300000-3| Υπηρεσίες Φυτοκομίας

Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ και δύο λεπτών (1.380.000,02€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %, {προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ενός εκατομμυρίου εκατόν δώδεκα χιλιάδων εννιακοσίων τριών ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (1.112.903,24€), ΦΠΑ : διακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών ( 267.096,78€)}.

Στην εκτιμώμενη αξία της σύμβασης συμπεριλαμβάνεται δικαίωμα προαίρεσης το οποίο αφορά στην εκτέλεση επειγουσών εργασιών συντήρησης πρασίνου.

Το δικαίωμα προαίρεσης για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης, ορίζεται στο ποσό των σαράντα έξι χιλιάδων εκατόν εξήντα εννιά ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (46.169,23€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% {προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων τριάντα τριών ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (37.233,25€), Φ.Π.Α. 24%: οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (8.935,98€)}, με χρονική διάρκεια έξι (6) επιπλέον μηνών μετά την ενεργοποίηση του.

Πηγή Χρηματοδότησης: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΕΣΟΔΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ)

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά και προϋποθέτει, εκτός από την έκδοση των νόμιμων παραστατικών εκ μέρους του και την τήρηση των λοιπών υποχρεώσεων του που προβλέπονται στη σύμβαση.

Υποδιαίρεση υπηρεσιών ενδεικτικού προϋπολογισμού: Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

Υποβολή Προσφορών: Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν προσφορές για το σύνολο των υπηρεσιών όλων των τμημάτων του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης:

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες από την πρωτοκόλληση του συμφωνητικού και την ανάρτησή του στο ΚΗΜΔΗΣ.

Δικαίωμα προαίρεσης: Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη διάρκεια της σύμβασης,  με μονομερή της δήλωση (απόφαση) που εκδίδεται και κοινοποιείται στον ανάδοχο πριν από τη λήξη αυτής, για έξι (6) επιπλέον μήνες (παράταση), με έναρξη την επομένη της ημερομηνίας λήξης της αρχικής διάρκειας της σύμβασης και με τους ίδιους όρους και τις ίδιες τιμές εκτέλεσης της αρχικής σύμβασης. Η ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης εναπόκειται αποκλειστικά στη βούληση της  αναθέτουσας Αρχής. Σε καμία περίπτωση ο παρών όρος δεν θεμελιώνει αξίωση του αναδόχου της σύμβασης για παράταση της αρχικής τριετούς  διάρκειάς της για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών συντήρησης πρασίνου ποσού 37.233,25€ (χωρίς ΦΠΑ).

Δικαιολογητικά συμμετοχής :

 1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής
 2. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)
 3. Δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3 της υπ΄αριθμ. 42/2020 Διακήρυξης και σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 1/2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος του Τμήματος Συντήρησης Κήπων.

Λόγοι αποκλεισμού:

Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 2.2.3 της υπ΄αριθμ. 42/2020 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Κριτήρια επιλογής:

Κριτήρια επιλογής που σχετίζονται με την Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, την Οικονομική και χρηματοοικονομικής επάρκεια, την Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα,  τα Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης και την  Στήριξη στην ικανότητα τρίτων όπως αναλυτικά προβλέπονται στα άρθρα 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7 και 2.2.8 της υπ΄αριθμ. 42/2020 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Απαιτούμενες Εγγυήσεις:

 • Εγγυητική Συμμετοχής: για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού, σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, χωρίς Φ.Π.Α. και μη συνυπολογιζομένου του δικαιώματος προαίρεσης, η οποία ανέρχεται στο ποσό των είκοσι ενός χιλιάδων πεντακοσίων δέκα τριών ευρώ και σαράντα λεπτών (21.513,40€).Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
 • Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης: ποσοστού 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης ισχύος τουλάχιστον για ένα (1) μήνα μετά την λήξη της σύμβασης.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5 της υπ΄αριθ. 42/2020 Διακήρυξης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει Εγγύηση καλής εκτέλεσης,

α) συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης της συμβατικής αξίας, εκτός ΦΠΑ. με την τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016,

β) με την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης, κατά το άρθρο 6.2 της υπ΄αριθ. 42/2020 Διακήρυξης σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αξίας της νέας σύμβασης (παράτασης) εκτός Φ.Π.Α.,

με χρόνο ισχύς τουλάχιστον για ένα (1) μήνα μετά την λήξη της σύμβασης.

Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους:

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 04/11/2020 και ώρα 12:00

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 07/12/2020 και ώρα 15:00

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών:  11/12/2020 και από ώρα 10:00 – 11:00

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού.

Έννομη προστασία: Προδικαστικές προσφυγές

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα ΙV της υπ΄αριθμ. 42/2020 Διακήρυξης.

Οι προθεσμίες για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 3.4 της ανωτέρω διακήρυξης.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016.

Στοιχεία Φορέα αρμόδιο για τις διαδικασίες προσφυγής:

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ),

Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 198, Αγ. Ιωαννής Ρέντης κτίριο Κεράνης, Αθήνα,

Tηλέφωνο: +30 2132141216,

Εmail:aepp@aepp-procurement.gr,

Διεύθυνση Διαδικτύου: (URL) http://www.aepp-procurement.gr

Σύμφωνα με την την υπ΄αριθ. την υπ΄αριθ. 9264/245259/01-09-2020 – ΑΔΑ: Ω8Μ6ΩΡ5-ΧΚΩ Απόφαση Δημάρχου σχετικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων Δήμου Θεσσαλονίκης και την υπ’ αριθμ. 10723/282522/02-10-2020 – ΑΔΑ: 6Φ85ΩΡ5-60Ε Απόφαση Δημάρχου για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, κ. Μιχαήλ Κούπκα.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την Περίληψη της Διακήρυξης, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την Προκήρυξη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το Τυποποιημένο Έντυπο Υποβολής Προσφυγής, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την Ορθή Επανάληψη του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, ως προς το Εξώφυλλο, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τα διάφορα Υποδείγματα, πατήστε εδώ και εδώ και εδώ και εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ