21 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠροκήρυξη ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την “Προμήθεια Τροφίμων και Βασικής Υλικής...

Προκήρυξη ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την “Προμήθεια Τροφίμων και Βασικής Υλικής Σύνδρομής” στο “Πλαίσιο Επιχειρισιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Βοήθειας που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (Τ.Ε.Β.Α.), π.δ.89.725,70 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% και 24%”

Logo-TEBA

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 48/2019

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την «Προμήθεια Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής» στο «Πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Βοήθειας που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)», προϋπολογισμού δαπάνης 89.725,70 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% και  24%).

 • Αναθέτουσα Αρχή : Δήμος Θεσσαλονίκης, Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, Τ.Κ. 54640, τηλ.2313 317534, fax 2313 316119, e-mail : karagianni@thessaloniki.gr (ιστοσελίδα (site) του Δήμου : thessaloniki.gr)) πληροφορίες παρέχονται από την  Δ/νση  Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης (Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών), από την αρμόδια υπάλληλο Αικατερίνη Καραγιάννη.
 • Είδος Αναθέτουσας Αρχής :T.A.
 • Αντικείμενο της σύμβασης :«Προμήθεια Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής» στο «Πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Βοήθειας που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)», προϋπολογισμού δαπάνης 725,70 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% και 24%).
 • Κωδικός CPV : 15831600-8 «Μέλι», 39831200-8«Σκόνη για πλύσιμο ρούχων – Απορρυπαντικά» .
 • Είδος της διαδικασίας : Ανοικτή
 • Είδος της σύμβασης : Προμήθεια
 • Τόπος παράδοσης : Σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και ειδικότερα στους Ειδικούς όρους αυτής.
 • Περιγραφή της σύμβασης : Ηλεκτρονικός Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός για την «Προμήθεια Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής» στο «Πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Βοήθειας που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)», π.δ. 89.725,70 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.13% και 24%).

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα :

 • TMHMA  Α. ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΨΥΓΕΙΟΥ:   ΚΩΔΙΚΟΣ   CPV  15542300-2 «Μέλι», π.δ. 5.593,01 €  με  Φ.Π.Α. 13%.
 • TMHMA  Γ.  ΕΙΔΗ BΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ:  ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 39831200-8 «Σκόνη για πλύσιμο ρούχων». π.δ. 84.132,69€ με το Φ.Π.Α. 24%.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα η περισσότερα τμήματα

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 89.725,70€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 13% και 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 72.798,51 €      ΦΠΑ:16.927,19 €).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την πρωτοκόλληση του  συμφωνητικού και την ανάρτησή του στο ΚΗΜΔΗΣ  και μέχρι τη λήξη του προγράμματος (μέχρι 31-12-2020)  και σε περίπτωση συνέχισης του  προγράμματος μέχρι τη λήξη του προγράμματος  Τ.Ε.Β.Α.  και εξαντλήσεως των ποσοτήτων.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Μελέτη 2/2019 της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας της παρούσας διακήρυξης.

 • Κύριοι όροι χρηματοδότησης : Πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Βοήθειας που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.).
 • Γλώσσα προσφορών : Ελληνική.
 • Νόμισμα : Ευρώ
 • Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης : Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, ανά τμήμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού (α/α), μόνο βάσει τιμής
 • Υποδιαίρεση σε τμήματα : Ναι. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν για μία ή περισσότερες ομάδες για το σύνολο των ποσοτήτων του κάθε είδους των υπό προμήθεια ειδών όπως αυτές καθορίζονται στην υπ’ αριθμ. 48/2019 διακήρυξη.
 • Παράδοση : Η προμήθεια των υλικών θα αρχίσει αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης σε χώρο που θα υποδείξει ο υπεύθυνος παραλαβής της σύμπραξης και θα πραγματοποιηθεί σταδιακά και ανάλογα με τα αιτήματα του εντολέα.

Σημειώνεται ότι οι παραγγελίες που θα γίνουν θα αφορούν τα είδη των πινάκων του ενδεικτικού προϋπολογισμού και οι ποσότητες θα διαμορφωθούν ανάλογα με τις ανάγκες του εντολέα μέσα όμως στα όρια της προϋπολογιζόμενης δαπάνης.

Τα προϊόντα θα παραδίδονται τμηματικά, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης στο χώρο και κατά τις ώρες που θα τους υποδείξει ο  υπεύθυνος παραλαβής της Σύμπραξης με μεταφορικό μέσο του προμηθευτή, κατόπιν παραγγελίας η οποία θα δίνεται μέσω e-mail το οποίο θα εκτυπώνεται και θα κρατείται για αποδεικτικό παραγγελίας. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου ο Δήμος έχει το δικαίωμα μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να κηρύξει έκπτωτο των ανάδοχο

 • Διενέργεια Διαγωνισμού : Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης: http://www.promitheus.gov.gr/ του συστήματος, στην οποία υποβάλλονται και οι προσφορές από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά.
 • Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων : 19/11/2019
 • Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών :

25/11/2019, ημέρα: Δευτέρα και ώρα 10.00

 • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών :

3/1/2020, ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 15.00 σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

 • Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα την 10/1/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 έως 11.00, μέσω των αρμόδιων  πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.
 • Δικαιούμενοι συμμετοχής : Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι έμπορος πρέπει να κατατεθεί από τον οικονομικό φορέα η άδεια λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος της επιχείρησης του που θα συμπεριλαμβάνει τα είδη στα οποία θα λάβει μέρος ο οικονομικός φορέας.

Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι παρασκευαστής ή παραγωγός πρέπει να κατατεθεί από τον οικονομικού φορέα η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης τους που θα συμπεριλαμβάνει τα είδη στα οποία θα λάβει μέρος ο οικονομικός φορέας

 • Απαιτούμενες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις :

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται για το σύνολο των ποσοτήτων όλων των Τμημάτων στο ποσό των χιλίων τετρακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (1.455,97 ευρώ). Αναλυτικά τα ποσά των εγγυητικών συμμετοχής ανά τμήμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού διαμορφώνονται ως εξής :

 
ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 2%
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Χίλια τετρακόσια πενήντα πέντε ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά

(1.455,97€)

TMHMA  Α. ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΨΥΓΕΙΟΥ:   ΚΩΔΙΚΟΣ   CPV  15831600-8 «Μέλι». Ενενήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά
(98,99€)
TMHMA  Β.  ΕΙΔΗ BΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ:  ΚΩΔΙΚΟΣ 39831200-8 «Σκόνη για πλύσιμο ρούχων». Χίλια τριακόσια πενήντα έξι ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά

(1.356,98€)

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της διακήρυξης, η οποία είναι δωδεκάμηνη, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της διακήρυξης, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της διακήρυξης και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5 της διακήρυξης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να

υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. 48/2019 Διακήρυξης.

 • Διάθεση Τευχών Διαγωνισμού : Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το περιεχόμενο της Διακήρυξης από την Διαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) στον οποίο δημοσιεύεται το κείμενό της. H παρούσα προκήρυξη με όλα τα παραρτήματά της διατίθεται επίσης, εντύπως από την Έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://thessaloniki.gr/ 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την Περίληψη της Διακήρυξης, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την Προκήρυξη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το Έντυπο Προδικαστικής Προσφυγής, πατήστε εδώ

 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ