18.8 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠροκήρυξη ηλεκτρονικού τακτικού ανοικτού διαγωνισμού για την “Προμήθεια εργαλείων και αναλωσίμων για...

Προκήρυξη ηλεκτρονικού τακτικού ανοικτού διαγωνισμού για την “Προμήθεια εργαλείων και αναλωσίμων για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 235.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% (συμφωνία-πλασίο)”

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η   No 19/2018

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ηλεκτρονικό τακτικό ανοικτό διαγωνισμό για την “Προμήθεια εργαλείων και αναλωσίμων για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 235.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% (συμφωνία-πλασίο)”.

Αριθμός Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ) : 58980

1) Αναθέτουσα Αρχή : ο Δήμος Θεσσαλονίκης ο οποίος ανήκει στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) με κύρια δραστηριότητα την παροχή Γενικών Δημοσίων Υπηρεσιών, Ταχ.Δ/νση : Βασ.Γεωργίου Α΄1 Τ.Κ. 54636, ιστοσελίδα (site) του Δήμου : thessaloniki.gr, κωδικός NUTS : GR122.

Πληροφορίες Ε.Σκέντου, τηλ.2313 317535, fax  2313 317519, e-mail : e.skentou@thessaloniki.gr.

2) CPV : 44510000-8 Εργαλεία, 44423000-1 Αναλώσιμα

3) Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η σύμβαση υποδιαιρείται σε τρία (3) τμήματα.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα.

Ειδικότερα η προμήθεια αφορά :

ΤΜΗΜΑ 1  : Εργαλεία π.δ. 49.600,00 € με το Φ.Π.Α. 24%.

ΤΜΗΜΑ 2  : Συσσωρευτές φορτηγών, επιβατικών, τρικύκλων και δικύκλων (πρώτης τοποθέτησης) π.δ. 86.800,00 € με το Φ.Π.Α. 24%.

ΤΜΗΜΑ 3  : Διάφορα αναλώσιμα π.δ. 99.200,00 € με το Φ.Π.Α. 24%.

4) Ποσότητα ή έκταση της συμφωνίας-πλαίσιο : 235.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (190.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α.).

5) Πηγή χρηματοδότησης : ανταποδοτικά τέλη

6) Γλώσσα σύνταξης προσφορών : ελληνική Νόμισμα : ευρώ

7) Αριθμός συμβαλλομένων οικονομικών φορέων στη συμφωνία-πλαίσιο : μέχρι δέκα (10) ανά τμήμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού

8) Κριτήριο ανάθεσης της συμφωνίας-πλαίσιο : Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς ανά τμήμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού (α/α), μόνο βάσει τιμής (το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό % με ένα (1) δεκαδικό ψηφίο).

9) Ελάχιστη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς : δώδεκα (12) μήνες.

10) α. Διάρκεια των συμφωνιών-πλαίσιο : δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή, πρωτοκόλλησή και ανάρτησή τους στο ΚΗΜΔΗΣ με δυνατότητα παράτασης.

β. Διάρκεια των εκτελεστικών συμβάσεων : δύο (2) μήνες από την υπογραφή, πρωτοκόλλησή και ανάρτησή τους στο ΚΗΜΔΗΣ.

11) Δικαιούμενοι συμμετοχής : Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε :

α. σε κράτος-μέλος   της Ένωσης

β. σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)

γ. σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας καθώς και

δ. σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

12) Προϋποθέσεις συμμετοχής : Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν  εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)” και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.

13) Όροι συμμετοχής :

α) Δικαιολογητικά συμμετοχής : Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

β)Η τεχνική προσφορά θα περιέχει τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.3.2 της διακήρυξης.

14) Λόγοι αποκλεισμού : Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και λοιπές καταστάσεις όπως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 2.2.3 διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της υπ’αριθμ.19/2018 διακήρυξης που προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

15) Κριτήρια επιλογής : Κριτήρια επιλογής που σχετίζονται με την καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα όπως αναλυτικά αναφέρονται στα άρθρα 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της υπ’αριθμ.19/2018 διακήρυξης που προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

16) Εγγυήσεις : α. εγγυητική καλής εκτέλεσης ίση με το 0,5% της αξίας της συμφωνίας-πλαίσιο χωρίς το Φ.Π.Α. β. εγγυητική καλής εκτέλεσης ίση με το 5% της αξίας της εκτελεστικής σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α. γ. εγγυητική καλής λειτουργίας ίση με το 5% της αξίας της εκτελεστικής σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α. (με την κατάθεση της εγγυητικής καλής λειτουργίας επιστρέφεται στον ανάδοχο η εγγυητική καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης).

17) Προδικαστικές προσφυγές

Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)  κατά  της σχετικής πράξης  ή  παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής (άρθρο 360 παρ.1 Ν.4412/2016). Δεν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά απόφασης της ΑΕΠΠ (άρθρο 362 παρ.4 Ν.4412/2016).

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι :

  • δέκα (10) ημέρες από  την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον οικονομικό φορέα, αν  η  πράξη  κοινοποιήθηκε  με ηλεκτρονικά  μέσα ή με τηλεομοιοτυπία (άρθρο 361 παρ.1 περ.α΄ Ν.4412/2016) ή
  • δεκαπέντε (15) ημέρες αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας (άρθρο 361 παρ.1 περ.β΄ Ν.4412/2016) άλλως
  • δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά, για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 361 παρ.1 περ.γ΄ Ν.4412/2016).

Σε  περίπτωση  παράλειψης, η  προθεσμία  για  την  άσκηση    της    προδικαστικής προσφυγής  είναι  δεκαπέντε (15)  ημέρες  από  την  επόμενη  της  συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης (άρθρο 361 παρ.2 Ν.4412/2016).

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται  από τον προσφεύγοντα παράβολο το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας χωρίς Φ.Π.Α. της σχετικής σύμβασης. Το

ύψος του παραβόλου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.0000) ευρώ (άρθρο 5 παρ.1 του Π.Δ.39/2017).

Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής :

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  (ΑΕΠΠ)

Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα

Τηλέφωνο : +30 2132141216

Ε-mail : aepp@aepp-procurement.gr

Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr

18) Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφορών : Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του Συστήματος.

19) Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 28-5-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 15-6-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

20) Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών :

Ημερομηνία : 21-6-2018 ημέρα Πέμπτη και  ώρα 10:00 π.μ.

21) Διάθεση τευχών διαγωνισμού :

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης αναρτάται :

  • στο δικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση thessaloniki.gr
  • στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ
  • στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)

Η διακήρυξη με όλα τα παραρτήματά της διατίθεται και εντύπως από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής.

22) Χορήγηση συμπληρωματικών πληροφοριών : τα αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο Σύστημα

οικονομικούς φορείς μέχρι την 9-6-2018 και ώρα 15:00 μ.μ., ηλεκτρονικά μόνο, στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες παρέχονται, εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα, από τη Δ/νση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης (Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών) και τη Δ/νση Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων

(Τμήμα Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας)  που συνέταξε τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α. ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, κάντε κλικ ε δ ώ

Για να κατεβάσετε το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, κάντε κλικ ε δ ώ

Για να κατεβάσετε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), κάντε κλικ ε δ ώ

Για να κατεβάσετε το Έντυπο Προδικαστικής Προσφυγής, κάντε κλικ ε δ ώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ