24.7 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΜητροπολιτική Αναπτυξιακή ΘεσσαλονίκηςΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ

«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ»

ΣΤΟΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ REMEDIO 

 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η ανάθεση υπηρεσιών για την πιλοτική εφαρμογή ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ανάμεσα σε φορείς που άμεσα ή έμμεσα εμπλέκονται σε θέματα σχεδιασμού και εφαρμογής μέτρων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, και ειδικότερα των συστημάτων Διαχείρισης της Κυκλοφορίας, των Συγκοινωνιών, της Στάθμευσης, των ήπιων μορφών κυκλοφορίας, της Έρευνας και ανάπτυξης Καινοτόμων συστημάτων ITS (Intelligent Transport Systems), της διαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, της Ασφάλειας και διευκόλυνσης των πεζών – των παιδιών και των Ατόμων με δυσκολία κίνησης κλπ.

Η ανάθεση είναι αναγκαία δεδομένου ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος REMEDIO η ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ έχει υποχρέωση παραδοτέων που αφορούν στην σύναψη Συμφώνου Συνεργασίας & Δέσμευσης μεταξύ των Φορέων που σχετίζονται με τον σχεδιασμό πολιτικών και την εφαρμογή μεσοπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων αστικής και κυκλοφοριακής ανάταξης στον Ανατολικό οδικό άξονα ως μέτρα και λύσεις χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος 

 1. ΤΟ ΕΡΓΟ REMEDIO: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Το Έργο REMEDIO έχει ως αντικείμενο την προώθηση λύσεων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στο κυκλοφοριακό πρόβλημα Μεσογειακών πόλεων. Στο πλαίσιο του έργου διερευνώνται αστικές διαδρομές με υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο που δημιουργεί προβλήματα στην εσωτερική διασύνδεση των πόλεων και μελετάται η δυνατότητα ρύθμισης του κυκλοφοριακού προβλήματος με καινοτόμες δράσεις με σκοπό την βελτίωση μετακίνησης του κοινού και των εμπορευματικών εφοδιαστικών μεταφορών, στη βάση μέτρων προστασίας της ποιότητας της ατμόσφαιρας.

Στο Έργο συμμετέχουν φορείς των πόλεων Θεσσαλονίκη, Treviso, Lisbon, Seville, Split οι οποίοι υποστηρίζονται από επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς με εμπειρία στη μελέτη της ποιότητας της ατμόσφαιρας, στην ενεργειακή αποδοτικότητα και στον σχεδιασμό στρατηγικών για την μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος.

Ειδικότερα στο έργο συμμετέχουν ως Εταίροι οι παρακάτω φορείς:

 1. Regional Agency for Environment Protection in Veneto, 2. Municipality of Treviso, 3. Aristotle University of Thessaloniki, 4. Metropolitan Development Agency of Thessaloniki S.A, 5. Instituto Superior Técnico – Lisbon, 6. Municipality of Loures – Lisbon, 7. University of Seville, 8. City of Split

Κατά την υλοποίηση του έργου έχει γίνει διαβούλευση με φορείς και αρχές, άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενους, στο σχεδιασμό της Οδικής κυκλοφορίας καθώς και με το ευρύ κοινό, ώστε να διερευνηθούν και να διατυπωθούν λύσεις που θα έχουν την ευρύτερη δυνατή αποδοχή.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος REMEDIO oι πόλεις Εταίροι προωθούν Συμφωνίες, Μνημόνια Συνεργασίας, ή άλλες Νομικές Πράξεις και Δεσμεύσεις για την εφαρμογή Τοπικών σεναρίων χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, μέσω του μοντέλου συμμετοχικής διακυβέρνησης με την εμπλοκή σε αυτά των φορέων που προωθούν μεσοπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες δράσεις για την προώθηση καινοτόμων λύσεων βιώσιμης κινητικότητας χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών για την ανακούφιση των περιοχών με έντονα προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης ώστε να βελτιωθεί η περιβαλλοντική ισορροπία στις Μεσογειακές πόλεις που θα εξυπηρετεί καλύτερα την καθημερινή ζωή των πολιτών καθώς και θα προωθεί την εμπορική και οικονομική ανάπτυξη της πόλης.

Όπως προέκυψε από τις μέχρι τώρα συμμετοχικές διαδικασίες και έρευνες απόψεων που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο του έργου REMEDIO οι πολίτες ανέδειξαν την σημασία των Συγκοινωνιών και της Κυκλοφορίας καθώς επίσης της ρύπανσης και του θορύβου, ως σημαντικά για την λειτουργία του Ανατολικού Οριζόντιου Άξονα της Θεσσαλονίκης και ανέδειξαν ως προτεινόμενη παρέμβαση την αναγκαιότητα συνολικής ανάταξης του δρόμου με βελτίωση των Δημόσιων συγκοινωνιών, την απελευθέρωση της κυκλοφορίας από εμπόδια και αυθαιρεσίες, την προσφορά χώρων ελεύθερης κίνησης των πεζών, την ανάπτυξη της στάθμευσης και την παροχή κινήτρων για τη στάθμευση σε οργανωμένους χώρους στάθμευσης.

Κατά την υλοποίηση του έργου REMEDIO έχει γίνει διαβούλευση με φορείς και αρχές άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενους στον σχεδιασμό της Οδικής κυκλοφορίας καθώς και με το ευρύ κοινό ώστε να διερευνηθούν και να διατυπωθούν λύσεις που θα έχουν την ευρύτερη δυνατή αποδοχή.

Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΑΕ/ΟΤΑ, αξιοποιώντας τα ευρήματα των ερευνών και βάσει της υποχρέωσης της αποφάσισε να εργαστεί προς την κατεύθυνση της προώθησης ενός Νομικού Κειμένου – Συμφώνου Δέσμευσης με την μορφή της ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ που θα θέτει σε προοπτική υλοποίησης τις βέλτιστες λύσεις των προβλημάτων προς την κατεύθυνση που οι πολίτες κατέδειξαν.

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Στόχος της υπο  ανάθεση υπηρεσίας είναι η κεφαλαιοποίηση της διαδικασίας που περιγράφεται ανωτέρω με την προώθηση σε ένα επόμενο στάδιο διαβούλευσης και επίτευξης συναίνεσης ενός καινοτόμου μοντέλου Αστικής Διακυβέρνησης σε τοπική κλίμακα όπου θα συμμετέχουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στην εξεύρεση βέλτιστων λύσεων για την συμμετοχική διαχείριση Τοπικών Σεναρίων με την μεθοδολογία των «Συμβάσεων Δρόμου» ή των «Οριζόντιων συγκυριαρχιών».

Τελικός στόχος είναι η διατύπωση Συμφωνίας την μορφή της ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για την προώθηση σε επόμενο στάδιο της χρηματοδότησης του έργου σε σύνολο ή επί μέρους τμημάτων του.

Ειδικότερα αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η υποστήριξη της διαδικασίας πιλοτικής εφαρμογής ενός «Συμφώνου Συνεργασίας & Δέσμευσης» ανάμεσα σε φορείς που άμεσα ή έμμεσα εμπλέκονται σε θέματα σχεδιασμού και εφαρμογής μέτρων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και ειδικότερα των συστημάτων Διαχείρισης της Κυκλοφορίας, των Δημόσιων Συγκοινωνιών, της Στάθμευσης, των Ήπιων μορφών Κυκλοφορίας, της Έρευνας και ανάπτυξης Καινοτόμων συστημάτων ITS (Intelligent Transport Systems), της Διαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, της Ασφάλειας και διευκόλυνσης των πεζών – των παιδιών και των Ατόμων με δυσκολία κίνησης κλπ.

 1. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 1. Ο ανάδοχος θα εργασθεί για την ανάπτυξη διαδικασιών διαβούλευσης, για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής συναίνεσης και για την προετοιμασία και σύνταξη σχεδίου Νομικού Κειμένου για την δέσμευση των φορέων που εμπλέκονται στα θέματα Βιώσιμης Αστικής κινητικότητας στα θέματα της ολικής ανάταξης του άξονα και ειδικότερα της διαχείρισης Κυκλοφορίας με έμφαση στην ενίσχυση των ήπιων μορφών κυκλοφορίας, της υποστήριξης της Δημόσιας Συγκοινωνίας και ελέγχου της στάθμευσης, βραχυπρόθεσμων καινοτόμων λύσεων, της ηλεκτροκίνησης κλπ.

Ενδεικτικά φορείς που θα εμπλακούν στην σύναψη Νομικού Κειμένου είναι :

 1. Φορείς αρμοδιότητας όπως : ΟΣΕΘ, ΟΑΣΘ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΔΗΜΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΚΕΤΑ, ΕΟΑΕ, ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ, ΤΕΕ.

 

 1. Φορείς Κοινωνικοί Εταίροι όπως : ΕΣΑΜΕΑ, Σύλλογος Ιδιοκτητών, Ιδιοκτήτες parking, Κοινωνικές συλλογικότητες, Οργανώσεις Ποδηλατών, Εμπορικός Σύλλογος,

Η δέσμευση θα αφορά στην επίτευξη συμφωνίας για την εφαρμογή βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων καινοτόμων λύσεων με απώτερο στόχο την αποσυμφόρηση του κυκλοφορικού προβλήματος του Ανατολικού Οριζόντιου Άξονα της Θεσσαλονίκης και την μοντελοποίηση του για την διάδοση ως καλή πρακτική σε άλλους παρόμοιους οδικούς άξονες.

Για το σκοπό αυτό ο ανάδοχος θα πραγματοποιήσει 3 στοχευόμενα εργαστήρια, (ένα με τους φορείς αρμοδιότητας, ένα με τους φορείς κοινωνικούς εταίρους και ένα κοινό). Μέσα από τα εργαστήρια οι φορείς από κοινού θα δομήσουν τους άξονες του Νομικού Κειμένου μέσα από δημόσια διαβούλευση με την επίτευξη συναίνεσης και σύνθεσης. Ο Ανάδοχος επίσης θα πραγματοποιήσει και διμερείς επαφές που θα ενισχύσουν τον παραπάνω στόχο. Με βάση τα αποτελέσματα της παραπάνω διαδικασίας Ο ανάδοχος θα συγκροτήσει το σχέδιο του Συμφώνου Δέσμευσης και θα υποστηρίξει την διαδικασία υπογραφής του.

Κόστος υπηρεσίας 9.000,00 Ευρώ 

 1. Ο ανάδοχος θα συντάξει ΕΚΘΕΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (ανοιχτών ή κλειστών) κατά μήκος του Άξονα και θα διατυπώσει ένα μοντέλο βιωσιμότητας ενός συστήματος ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ (PARKING PLATFORM) ως τμήμα της Συμφωνίας Δέσμευσης.

Στην Έκθεση θα καταγράφεται ο τρόπος λειτουργίας το θεσμικό πλαίσιο και η σχέση κόστους / οφέλους ενός συστήματος δικτύωσης και συνεργασίας των Ιδιωτικών σταθμών με τελικό στόχο την ενοποιημένη τιμολογιακή πολιτική, την παροχή ενιαίων υπηρεσιών και διευκολύνσεων προς τους ιδιοκτήτες ΙΧ, για την μεγιστοποίηση της χρήσης των υπηρεσιών των σταθμών μέσω της παροχής κινήτρων αμοιβαίας θετικής επίπτωσης τόσο για τους ιδιοκτήτες των Σταθμών όσο και για τους  οδηγούς ΙΧ, χρήστες του άξονα στη βάση μοντέλου ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.  

Για την επίτευξη των παραπάνω ο ανάδοχος θα προχωρήσει σε  καταγραφή των απόψεων των πολιτών, των υφιστάμενων ή και δυνητικών χρηστών των υπηρεσιών οργανωμένης στάθμευσης και θα συγκεντρώσει στοιχεία ως προς την δυναμικότητα και την μέση πληρότητα των Σταθμών.

Με βάση τα αποτελέσματα των παραπάνω ο Ανάδοχος θα διατυπώσει ένα πλαίσιο λειτουργίας και κίνητρων μιας «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ» (PARKING PLATFORM) για την βελτιστοποίηση των δυνατοτήτων χρήσης των οργανωμένων χώρων στάθμευσης (Ιδιωτικών, Δημόσιων ή Δημοτικών) με παράλληλη διασύνδεση του συστήματος με την ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών ποδηλατοκίνησης (με έμφαση στα ηλεκτρικά ποδήλατα) ως εναλλακτικό σύστημα φιλικό προς το περιβάλλον, στη βάση μοντέλου ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΣΔΙΤ).

Κόστος υπηρεσίας 6.000,00 ευρώ

 1. Ο ανάδοχος θα προτείνει μετά από αξιολόγηση και ως τμήμα της Συμφωνίας Δέσμευσης και μετά από συνεργασία με την ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ και τους εταίρους – συνεργάτες και αναδόχους του Προγράμματος, 5 λύσεις καινοτομίας (ενδεικτικά : συστήματος φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, σύστημα αισθητήρων για το έλεγχο των παραβάσεων, σύστημα εποπτείας της λεωφορειολωρίδας, συστημάτων σήμανσης, ενεργειακής εξοικονόμησης του ΦΟΠ (Φωτισμός Οδών Πόλεως), συστημάτων έκτακτης ανάγκης και πολιτικής προστασίας) που θα συνάδουν με τους στόχους του προγράμματος.

Οι λύσεις αυτές θα βασίζονται στις ήδη εκπονηθείσες μελέτες του Προγράμματος και θα εξειδικευθούν ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους θα κοστολογηθούν και θα καταγραφεί ο τρόπος ο τρόπος ελέγχου των αλλαγών που θα επιφέρουν ως προς τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος.

Κόστος υπηρεσίας : 3.000,00 ευρώ.

 1. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Η χρονική διάρκεια διεκπεραίωσης της υπηρεσίας έχει άμεση σχέση με το χρονοδιάγραμμα του έργου REMEDIO και λήγει στις 12/11/2018.

 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσόν των 18.000 Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και τεκμηριώνεται με βάση τα ακόλουθα.

Πίνακας : Αμοιβή ανά ΑΜ και Κατηγορία

 

 

 

Κατηγορία μελών

ομάδας έργου

 

 

Αριθμός ΑΜ που θα απασχοληθούν τα μέλη της κατηγορίας

 

 

Αμοιβή ανά ΑΜ χωρίς ΦΠΑ

Συνολική Αμοιβή για την υλοποίηση του έργου ανά κατηγορία χωρίς ΦΠΑ (=Αριθμός ΑΜ Χ Αμοιβή ανά ΑΜ)
 

Υπεύθυνος έργου

 

2

 

 

2450

 

4.9000,00

 

Στελέχη αυξημένης εμπειρίας

 

4

 

2000

 

8.000,00

 

 

Στελέχη μικρότερης εμπειρίας

 

 

3

 

1700

 

5.100,00

 

       

18.000,00

 

 Ένας πλήρης ανθρωποµήνας απασχόλησης αντιστοιχεί σε εργασία ενός ατόμου 22 εργασίμων ημερών 8-ωρης απασχόλησης και ορίζεται από τον τύπο : ένας (1) ανθρωπομήνας = 22 μέρες x 8 ανθρωποώρες = 176 ανθρωποώρες.

 1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ο υποψήφιος ανάδοχος (είτε φυσικό πρόσωπο είτε νομικό πρόσωπο) θα πρέπει έχει ως Καταστατική του αποστολή την προαγωγή της δημόσιας και Κοινωνικής Διαβούλευσης, της Εταιρικότητας, της Εξωστρέφειας και της Συνεργασίας, της Ευρωπαϊκής Δικτύωσης καθώς και της Ενεργοποίησης και Μόχλευσης Οικονομικών και εν γένει αναπτυξιακών πόρων. Το κριτήριο αυτό αποτελεί βασικό κριτήριο επιλογής (on / off).

Ο υποψήφιος θα πρέπει να συστήσει Ομάδα Έργου συνολικής απασχόλησης τουλάχιστον εννιά (9) ανθρωπομηνών (ΑΜ) οι οποίοι θα διατεθούν ως εξής:

 • Υπεύθυνος Έργου (ΥΕ), η απασχόληση του οποίου θα είναι τουλάχιστον 2 ΑΜ και ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει:

– Πτυχίο πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Επιθυμητή η ύπαρξη Μεταπτυχιακού τίτλου ή άλλης αποδεδειγμένης Ακαδημαϊκής εμπειρίας, συναφή με το αντικείμενο της υπηρεσίας.

– Αποδεδειγμένη γνώση και επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δέκα ετών στο πεδίο του σχεδιασμού και της εφαρμογής Δημόσιων και  Αυτοδιοικητικών πολιτικών, στην διαδικασία μόχλευσης δημόσιας διαβούλευσης, στην ανάπτυξη σχημάτων εταιρικότητας και μοντέλων συμμετοχικού σχεδιασμού, στην αξιοποίηση χρηματοδοτικών μέσων και εργαλείων καθώς και σε μοντέλα Συνεργασίας Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.

 • Στελέχη αυξημένης εμπειρίας συνολικής απασχόλησης τουλάχιστον 4 ΑΜ και τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν :

– Πτυχίο Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

– Αποδεδειγμένη Γνώση και επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στο πεδίο της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και των Συγκοινωνιών, της Διαλειτουργικότητας των Μέσων και των συστημάτων Μαζικής Μεταφοράς, του σχεδιασμού εναλλακτικών μέσων, υποδομών, δικτύων (ποδηλατόδρομοι, Car sharing κλπ) .

 • Στελέχη μικρότερης εμπειρίας συνολικής απασχόλησης τουλάχιστον 3 ΑΜ και τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν :

– Πτυχίο Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

– Αποδεδειγμένη Γνώση και επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός (2) έτών σε ανάλογα έργα. 

 1. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με βάση την συμφερότερη προσφορά η οποία θα προκύψει από συσχέτιση της βαθμολόγησης τεχνικών στοιχείων αξιολόγησης και της αντίστοιχης οικονομικής προσφοράς 

Η επιλογή θα γίνει από το Γραφείο Προμηθειών της ΜΑΘ ΑΕΕ/ΟΤΑ

Φάση Α’. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αρχικά θα εξεταστούν τα δικαιολογητικά που καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής και εφόσον είναι εντάξει θα προχωρήσει η αξιολόγηση της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς.

Φάση Β’. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Στη συνέχεια θα εξεταστεί το περιεχόμενο της Τεχνικής Προσφοράς και θα βαθμολογηθεί με άριστα το 100. Τα τεχνικά στοιχεία αξιολόγησης φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Συντελεστής βαρύτητας κριτηρίου
Προτεινόμενη μεθοδολογία υλοποίησης της ζητούμενης υπηρεσίας 70
Εμπειρία του αναδόχου 30
ΣΥΝΟΛΟ 100

Κατά την τεχνική αξιολόγηση και βαθμολόγηση, για κάθε προσφορά βαθμολογούνται όλα τα κριτήρια του παραπάνω πίνακα με βάση τους 100 βαθμούς.

Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ικανοποιητικά οι απαιτήσεις του έργου και μπορεί να αυξηθεί μέχρι τους 120 βαθμούς στις περιπτώσεις που οι απαιτήσεις υπερκαλύπτονται.

Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου. Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς (ΣΤΠ)  είναι το άθροισμα των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τα επί μέρους κριτήρια

Φάση Γ’. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Κατόπιν υπολογίζεται ο συντελεστής οικονομικής προσφοράς ΣΟΠ :

ΣΟΠ= ΕΚΠΤΩΣΗ χ %, όπου ΕΚΠΤΩΣΗ είναι το ποσοστό έκπτωσης που προσέφερε ο διαγωνιζόμενος σε σχέση με την οριζόμενη από τον διαγωνισμό τιμή. Σε περίπτωση προσφοράς μηδενικής έκπτωσης από όλους τους διαγωνιζόμενους, οι οικονομικές προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων αναδόχων

Ο Τελικός Βαθμός Αξιολόγησης (ΤΒΑ) προσφορών που θα δοθεί στον κάθε διαγωνιζόμενο και βάσει του οποίου θα γίνει η τελική κατάταξη προκύπτει απ’ τον τύπο: ΤΒΑ = 100 x [ (ΣΤΠ x 0.60) + (ΣΟΠ x 0.40) ]

Συμφερότερη προσφορά κρίνεται η προσφορά με τη μεγαλύτερη βαθμολογία ΤΒΑ.

Μετά την τελική αξιολόγηση θα συνταχθεί πίνακας  κατάταξης των υποψήφιων αναδόχων κατά φθίνοντα βαθμό, η οποία υποβάλλεται στην Πρόεδρο της ΜΑΘ ΑΕΕ/ΟΤΑ η οποία με απόφαση της αναθέτει απευθείας στον προτεινόμενο ανάδοχο.

Ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί θα υπογράψει σύμβαση υπηρεσιών όπου θα αναφέρονται λεπτομερώς οι υποχρεώσεις των δύο πλευρών.

 1. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 

Κατηγορία μελών ομάδας έργου

 

Αριθμός ΑΜ που θα απασχοληθούν τα μέλη της κατηγορίας

 

Αμοιβή ανά ΑΜ χωρίς ΦΠΑ

 

Συνολική Αμοιβή για την υλοποίηση του έργου ανά κατηγορία (=Αριθμός ΑΜ Χ Αμοιβή ανά ΑΜ)

 

 

Υπεύθυνος έργου

 

 

2

 

2.4500,00

 

4.900,00

 

Στελέχη αυξημένης εμπειρίας

 

 

3

 

2.000,00

6.000,00
 

Στελέχη μικρότερης εμπειρίας

 

 

3

 

1.700,00

 

5.100,00

     

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

18.000,00

 

ΦΠΑ 24%

 

 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας που αρχίζει από την ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα www.thessaloniki/math  και έως την  Παρασκευή 8/6/2018 και ώρα 14:00  στα γραφεία της ΜΑΘ ΑΕΕ/ΟΤΑ επί της οδού Β.  Γεωργίου Α΄ αριθμός 1, 1ος όροφος, γραφείο 105α

Θεσσαλονίκη 21/5/2018

 

Συντάχθηκε

Ισαάκ Ξανθόπουλος

Οικονομικός Διαχειριστής προγράμματος REMEDIO

 

 Εγκρίθηκε

 Χρυσόστομος Καλογήρου

Διευθύνων Σύμβουλος
της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ