31.6 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΔελτία τύπου22η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης(με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης)

22η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης(με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης)

Με 92 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020, στις 18.00, η 22η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, στο Δημαρχείο (Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, 1ος όροφος).

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 33282/29-05-2020 και 60249/22-09-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αρ. 429/13-03-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 250/τ.Α΄/13-03-2020) και το άρθρο 1 του Ν. 4682/ 03-04-2020 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/03-04-2020) που κυρώνει την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020) παράγραφο 1 του άρθρου 10, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι: 

 • Έγκριση του «Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεση/Βραχεία Διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση Σεισμών», με την κωδική ονομασία ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ του Δήμου Θεσσαλονίκης»
 • Έγκριση του «Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία ΙΟΛΑΟΣ του Δήμου Θεσσαλονίκης»
 • Οριστική παραλαβή των παραδοτέων της 3ης επιμέρους (εκτελεστικής) Σύμβασης του υφιστάμενου υπ’ αριθ. 92934/16-10-2017 {ΑΔΑΜ: 17SYMV002095987 2017-10-17} Συμφωνητικού της «Συμφωνίας – Πλαίσιο για την ανάθεση υπηρεσιών του Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Σχολικών Κτιρίων Δήμου Θεσσαλονίκης», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3316/2005
 • Έγκριση Υπογραφής Χάρτας Δικαιωμάτων Αστέγων
 • Έγκριση δημιουργίας eshop πωλητηρίου των εκδόσεων και αντικειμένων των πολιτιστικών τεκμηρίων του Βαφοπούλειου Πνευματικού Κέντρου και του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης της Δ/νσης Βαφοπουλείου & Πνευματικών Ιδρυμάτων
 • Έγκριση υποβολής αιτήματος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη τροποποίηση της αρ. 6417/13/13-02-2014 απόφασης του Υπουργού Μακεδονίας Θράκης (ΦΕΚ48/Τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων)
 • Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθμ. 1693/26-11-2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, με την οποία εγκρίθηκε ο «Καθορισμός κοινοχρήστου χώρου για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης στις υφιστάμενες στάσεις επιβατών των αστικών συγκοινωνιών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης»
 • Έγκριση σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Πλυντηρίου Δήμου Θεσσαλονίκης
 • Καθορισµός συντελεστών Τελών Καθαριότητας – Φωτισµού και ∆ηµοτικού Φόρου για κάλυψη των προβλεπόµενων δαπανών καθαριότητας – φωτισµού ηλεκτροδοτούµενων χώρων, για το έτος 2021
 • Παράταση του συμβατικού χρόνου της υπ’ αριθμ. 89987/05-03-2020 [Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.:20SYMV006387560 2020-03-05] με απ’ ευθείας ανάθεση σύμβασης, που αφορά στον σχεδιασμό και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εγκατάσταση του κοστολογικού συστήματος κατά A.B.C. (Activity – Based Costing), ή αλλιώς κοστολόγηση κατά δραστηριότητα
 • Έγκριση του Συμφώνου Αποδοχής Όρων για την χρηματοδότηση του έργου «Αποκατάσταση Διατηρητέου Σχολείου Κριεζώτου» στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 7035/02-12-2019 πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου
 • Έγκριση πραγματοποίησης λειτουργίας του Διαδυκτιακού Κοινωνικού Φροντιστηρίου του Δήμου Θεσσαλονίκης με τη δωρεά – χορηγία της εταιρείας «ΑΡΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΕ» με διακριτικό τίτλο «ΑΡΝΟΣ ΕΠΕ»
 • Έγκριση της σύναψης συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
 • Έγκριση διδάκτρων και εκπτώσεων του ΝΠΔΔ «Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης», στο Δημοτικό Ωδείο και στη Σχολή Χορού, για τη σχολική χρονιά 2020-2021
 • Παράταση της λειτουργίας Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας και έγκριση 5ης τροποποίησης της υπ΄ αριθμ. 15960/2018 (ΑΔΑ: ΩΩΛΖΩΡ-Ω2Π) Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Ξενώνας Φιλοξενίας Δήμου Θεσσαλονίκης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000675 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020
 • Έγκριση μίσθωσης αιθουσών για την κάλυψη των αναγκών της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής αγωγής σε νηπιαγωγεία της Δ΄ και Ε΄ Κοινότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης
 • Έγκριση της σύναψης μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Βελτιστοποίηση και επέκταση υφιστάμενου δικτύου ποδηλατόδρομου» με αρ. μελ. 4/26-02-2020.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ