24.7 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΔιακήρυξη επιλογής αναδόχου με ανοικτή διαδικασία για την κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση...

Διακήρυξη επιλογής αναδόχου με ανοικτή διαδικασία για την κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση βλαβών και άρση επικινδυνότητας τμήματος οδού Δοϊράνης, από Εγνατία έως Ευβοίας», προϋπολογισμού (200.626,00 €) διακοσίων χιλιάδων εξακοσίων είκοσι έξι ευρώ με Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  Νο 36

1. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση βλαβών και άρση επικινδυνότητας τμήματος οδού Δοϊράνης, από Εγνατία έως Ευβοίας», προϋπολογισμού (200.626,00 €) διακοσίων χιλιάδων εξακοσίων είκοσι έξι ευρώ με Φ.Π.Α.

2. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

Χωματουργικά 23.082,50
Τεχνικά Έργα 56.721,41
Οδοστρωσία 1.940,40
Ασφαλτικά 7.414,20
Σήμανση – Ασφάλιση – Εξοπλισμός 15.509,60
Οδοφωτισμός 10.888,25
Εργασίες Πρασίνου 1.465,45
117.021,81
ΓΕ & ΟΕ (18%): 21.063,93
138.085,74
Απρόβλεπτα (15%): 20.712,86
158.798,60
   
Αναθεώρηση: 2.996,56
161.795,16
ΦΠΑ (24%) 38.830,84
  200.626,00

 

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης  www.thessaloniki.gr

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους διατίθεται από τα γραφεία της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων, οδός Γ. Χαλκίδη 20, (Πληροφορίες-τεύχη-έντυπα οικονομικής προσφοράς κ. Αγγελική Ορφανίδου τηλ.: 2313318332, κ. Σουσάνα Αναστασιάδου τηλ: 2313318334). Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη Πέμπτη, εάν ο διαγωνισμός διεξάγεται Τρίτη, ή μέχρι και την προηγούμενη Δευτέρα, εάν ο διαγωνισμός διεξάγεται Πέμπτη. Εάν αυτές οι μέρες είναι αργίες, τότε οι προηγούμενές τους εργάσιμες.

 H διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα (κάτω των ορίων) της ΕΑΑΔΗΣΥ.

3.1 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 18/07/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης) στο γραφείο 020 του κτιρίου Ε΄ του Κεντρικού Καταστήματος, Βασ. Γεωργίου Α΄1 , από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Αναθέτουσα Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με fax πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού, και την ίδια ώρα (10:00 π.μ). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί δεύτερη ή και τρίτη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, άρθρο 98 παράγραφος 1 περίπτωση α του Ν.4412/2016.

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με «ανοιχτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα του επί μέρους ποσοστού έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2.(α) του Ν. 4412/2016.

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

4.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται ως εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για   έργα  κατηγορίας Οδοποιίας και Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών , με βάση το ισχύον ανώτατο όριο προϋπολογισμού και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 4.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης[i].

 4.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων διακοσίων τριάντα έξι ευρώ (3.236,00 €), χρόνου ισχύος έξι (6) μηνών και τριάντα ημερών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το ειδικό τέλος 10% (ΔΕΠΑ) του Δήμου Θεσσαλονίκης

Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του Δήμου Θεσσαλονίκης του έτους 2017, με την ένδειξη Κ.Α. 7333.18.01, Υπ. 30, Υπ. Μον. 30.003, με τίτλο «Αποκατάσταση βλαβών και άρση επικινδυνότητας τμήματος οδού Δοϊράνης, από Εγνατίας έως Ευβοίας- Τ.Π..».

Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης με το αρμόδιο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή.

Η   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για να κατεβάσετε το σώμα της Διακήρυξης κάντε κλικ εδώ

Για να κατεβάσετε την περίληψη της Διακήρυξης κάντε κλικ εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ