18.7 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΠροκήρυξη ηλεκτρονικού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια γάλακτος, για τους δικαιούχους...

Προκήρυξη ηλεκτρονικού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια γάλακτος, για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Θεσσαλονίκης και των νομικών του προσώπων, καθώς και για τη σίτιση των παιδιών των παιδικών σταθμών του Δήμου και των Ν.Π του για δύο (2) έτη, προϋπ/σμού δαπάνης 1.860.480,03€ με Φ.Π.Α 13%

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η No 25/2017

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό για την “Προμήθεια λευκού, φρέσκου, αγελαδινού, παστεριωμένου γάλακτος, με 3,5% κατ’ελάχιστον λιπαρά, για τους δικαιούχους υπαλλήλους (στους οποίους παρέχονται τα Μέσα Ατομικής Προστασίας) του Δήμου Θεσσαλονίκης και των νομικών προσώπων του καθώς και για τη σίτιση των παιδιών των παιδικών σταθμών του Δήμου και των νομικών προσώπων του για δύο (2) έτη” π.δ. 1.860.480,03 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 13%.
1) Αναθέτουσα Αρχή : Δήμος Θεσσαλονίκης, Βασ.Γεωργίου Α΄1, Τ.Κ. 54640, τηλ.2313 317535, fax 2313 317519, e-mail : e.skentou@thessaloniki.gr, ιστοσελίδα (site) του Δήμου : www.thessaloniki.gr, πληροφορίες Ε.Σκέντου.
2) Αντικείμενο της σύμβασης : Προμήθεια λευκού, φρέσκου, αγελαδινού, παστεριωμένου γάλακτος, με 3,5% κατ’ελάχιστον λιπαρά, για τους δικαιούχους υπαλλήλους (στους οποίους παρέχονται τα Μέσα Ατομικής Προστασίας) του Δήμου Θεσσαλονίκης και των νομικών προσώπων του καθώς και για τη σίτιση των παιδιών των παιδικών σταθμών του Δήμου και των νομικών προσώπων του για δύο (2) έτη π.δ. 1.860.480,03 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 13%.
3) CPV : 15511100-4
4) Είδος της διαδικασίας : Ανοικτή ηλεκτρονική
5) Είδος της σύμβασης : Προμήθεια
6) Τόπος παράδοσης : σύμφωνα με τους ειδικούς όρους της διακήρυξης
7) Υποδιαίρεση σε τμήματα: Όχι. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά μόνο για το σύνολο των ποσοτήτων του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Ειδικότερα η προμήθεια αφορά :
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 1.506.000 λίτρα π.δ. : 1.581.300,00 €, Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ. : 38.250 λίτρα π.δ.: 45.383,63 €, Κ.Α.Π.Η.: 600 λίτρα π.δ. : 711,90 €, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ “Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ” : 25.000 λίτρα π.δ. : 27.515,50 €
8) Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης : 1.860.480,03 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% (1.646.442,50 € χωρίς το Φ.Π.Α.).
9) Kύριοι όροι χρηματοδότησης : Ανταποδοτικά και ίδιοι πόροι
10) Γλώσσα προσφορών : Ελληνική
11) Νόμισμα : ευρώ
12) Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης : πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
13) Ελάχιστη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς : δώδεκα (12) μήνες.
14) Διάρκεια της σύμβασης : δύο (2) έτη από την υπογραφή και πρωτοκόλλησή της.
15) Δικαιούμενοι συμμετοχής : Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε :
α. σε κράτος-μέλος της Ένωσης
β. σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)
γ. σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας καθώς και
δ. σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
16) Προϋποθέσεις συμμετοχής : Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) πρέπει να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
17) Όροι συμμετοχής :
α) Δικαιολογητικά συμμετοχής
-Εγγυητική επιστολή συμμετοχής
-Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)
β) Τεχνική Ικανότητα
Η τεχνική προσφορά περιέχει εκτός από τυχόν τεχνικά φυλλάδια των διαγωνιζομένων :
-Πλήρη και αναλυτική τεχνική περιγραφή των προσφερομένων ειδών σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
-Άδεια λειτουργίας του εργοστασίου σε ισχύ.
-Βεβαίωση από την αρμόδια Δ/νση Κτηνιατρικής Υπηρεσίας ότι το εργοστάσιο λειτουργεί σύμφωνα με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και έχει κωδικό αριθμό (Κ.Α.) κτηνιατρικής έγκρισης.
-Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας τροφίμων κατά το πρότυπο ISO 22000
-Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) του διαγωνιζόμενου ότι η παράδοση των ειδών (τρόπος, τόπος και χρόνος) θα γίνεται σύμφωνα με τους ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ της παρούσας, ότι ο προμηθευτής θα πρέπει να παρευρίσκεται ο ίδιος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του στην παράδοση των προϊόντων στους χώρους των διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου και των νομικών προσώπων του καθώς και των συγκεκριμένων παιδικών σταθμών τους, καθημερινά, σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα θέσεων (σημεία διανομής) που μπορούν να αυξομειώνονται κατά 10%, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στις ποσότητες που θα δίνονται με την παραγγελία από τον υπεύθυνο της κάθε υπηρεσίας και του παιδικού σταθμού, είκοσι τέσσερις (24) ώρες τουλάχιστον πριν και ότι η παράδοση θα πραγματοποιείται με μέσο και έξοδα του προμηθευτή.
γ) Ειδικοί όροι
-Η παράδοση του γάλακτος θα γίνεται στις ώρες στα σημεία που περιγράφονται αναλυτικά στους ειδικούς όρους της διακήρυξης.
-Η μεταφορά του γάλακτος θα γίνεται με ειδικά για τρόφιμα μεταφορικά μέσα του προμηθευτή, καθαρά και απολυμασμένα, σύμφωνα με τις σχετικές υγειονομικές διατάξεις.
-Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία παστερίωσης και η ημερομηνία λήξης.
18) Δικαιολογητικά κατακύρωσης :
-Απόσπασμα ποινικού μητρώου
-Πιστοποιητικά αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό διαδικασία για όλα τα παραπάνω και ότι δεν έχει λυθεί η εταιρία.
-Φορολογική ενημερότητα
-Ασφαλιστική ενημερότητα
-Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου που να έχει ισχύ την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού
-Βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Ταμείου-Δ/νση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης) ότι δεν υφίσταται καμία οφειλή τους προς το Δήμο από οποιαδήποτε αιτία ή βεβαίωση διακανονισμού της οφειλής τους.
-Ονομαστικοποίηση των μετοχών τους (μόνο για ανώνυμες εταιρίες)
-Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν.3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν.3414/2005 (κατάθεση πριν την κατακύρωση).
-Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου κατά περίπτωση
-Βεβαίωση εκπροσώπησης υπογεγραμμένη ψηφιακά από τον προμηθευτή που πρόκειται να εκπροσωπηθεί στο διαγωνισμό
19) Παράταση σύμβασης : Αν με τη λήξη της σύμβασης δεν έχει εξαντληθεί (παραδοθεί) το σύνολο των προβλεπόμενων από τη σύμβαση λίτρων γάλακτος, αυτή μπορεί να παραταθεί χρονικά (και όσο ακόμη είναι σε ισχύ) μέχρι της εξάντλησης των ποσοτήτων με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
20) Εγγυήσεις : Εγγύηση συμμετοχής ίση με το 2% της προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. η οποία αντικαθίσταται από εγγυητική καλής εκτέλεσης ίση με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.
21) Προδικαστικές προσφυγές-Προσωρινή Δικαστική Προστασία (Ν.3886/2010)
1. Άσκηση προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της Αναθέτουσας αρχής μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την πλήρη γνώση παράνομης πράξης ή παράλειψης.
2. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη προδικαστικής προσφυγής.
3. Κήρυξη ακυρότητας της σύμβασης όταν συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στο άρθρο 8 του Ν.3886/2010.
22) Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφορών : Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος.
23) Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 15-5-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 16-6-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
24) Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών :
Ημερομηνία : 22-6-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
25)Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης : 9-5-2017
26)Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης : 9-5-2017
27) Διάθεση τευχών διαγωνισμού : Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το περιεχόμενο της Διακήρυξης από την Διαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στον οποίο δημοσιεύεται το κείμενό της. Η παρούσα προκήρυξη με όλα τα παραρτήματά της διατίθεται επίσης, εντύπως από την Έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://thessaloniki.gr
28) Χορήγηση συμπληρωματικών πληροφοριών : τα αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο Σύστημα οικονομικούς φορείς μέχρι την 9-6-2017 και ώρα 15:00 μ.μ., ηλεκτρονικά μόνο, στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Οι συμπληρωματικές πληροφορίες παρέχονται, εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα, από τη Δ/νση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης (Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών) και τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας που συνέταξε τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για να κατεβάσετε ολόκληρη τη Διακήρυξη, πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ