19.1 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΔελτία τύπου10η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης (με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης)

10η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης (με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης)

Με 46 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020, στις 15.00, η 10η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, στο Δημαρχείο(Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, 1ος όροφος.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 18318/13-03-2020 και 40/20930/31-03-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αρ. 429/13-03-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 250/τ.Α΄/13-03-2020)  και  το άρθρο 1 του Ν. 4682/ 03-04-2020 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/03-04-2020) που κυρώνει την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020) παράγραφο 1 του άρθρου 10.

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι:

 • Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
 • Α΄ Έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και των: 1) Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 2) Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 3) Αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρίας «Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Ψηφιακές Δεξιότητες» για τη διαμόρφωση των  πλαισίων και την παραγωγή καινοτόμων λύσεων για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτισμού στο χώρο των πρώην Δημοτικών Σφαγείων.

Β΄ Παροχή εξουσιοδότησης προς τον κο Δήμαρχο για την υπογραφή του μνημονίου.

 • Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ» με Α.24/2015.
 • Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «Συντήρηση Αφοδευτηρίων Τ.Π.».
 • Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Στατικής Ενίσχυσης και Ενεργειακής Αναβάθμισης του σχολικού συγκροτήματος στην οδό Συγγρού 31».
 • Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Στατικής Ενίσχυσης και Ενεργειακής Αναβάθμισης του σχολικού συγκροτήματος στην οδό Ικτίνου 5».
 • Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης οικονομικού έτους 2020 με σκοπό: 1) την εγγραφή νέου Κ.Α. του σκέλους των εσόδων λόγω α) έκτακτης επιχορήγησης του ΥΠ.ΕΣ. προς κάλυψη αναγκών αναφορικά με την προστασία των αδέσποτων μικρών ζώων, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και β) έκτακτης επιχορήγησης του ΥΠ.ΕΣ. προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19, 2) την ενίσχυση Κ.Α. του σκέλους των εξόδων που αφορά σε δαπάνες ενημέρωσης των δημοτών για δράσεις και πρωτοβουλίες του Δήμου με απώτερο σκοπό την πρόληψη της δημόσιας υγείας και την στήριξη των πολιτών, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, 3) την ενίσχυση Κ.Α. δαπανών μισθοδοσίας που αφορούν σε αποδοχές υπαλλήλων και εργοδοτικές εισφορές, καθώς και αποδοχές των έμμισθων δικηγόρων του Δήμου κατόπιν δικαστικής απόφασης, 4) την ενίσχυση Κ.Α. του σκέλους των εξόδων που αφορούν σε έκτακτες προμήθειες και παροχή υπηρεσιών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κατεπείγουσες ανάγκες που προκύπτουν από τον κίνδυνο εξάπλωσης του κορωνοϊού και στα πλαίσια περιορισμού του, 5) την ενίσχυση Κ.Α. εσόδων και εξόδων και την εγγραφή νέων Κ.Α. εξόδων που αφορούν στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ‘’POP MACHINA’’, πόρων Ε.Ε., 6) την εγγραφή νέου Κ.Α. του σκέλους των εσόδων και την ενίσχυση Κ.Α. εξόδων, λόγω επιχορήγησης του ΥΠ.ΕΣ. για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, 7) την εγγραφή νέου Κ.Α. του σκέλους των εξόδων με σκοπό την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων προβολής, διαφήμισης, προώθησης, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων για την ενίσχυση του τουρισμού και της τουριστικής αγοράς της πόλης, 8) την εγγραφή νέου Κ.Α. του σκέλους των εξόδων για την προμήθεια λεωφορείων με σκοπό την αποτροπή κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 κατά την εκτέλεση του αστικού συγκοινωνιακού έργου, 9) την ενίσχυση λοιπών Κ.Α. εξόδων του προϋπολογισμού.
 • Χρονική παράταση της υπ’ αρ. 75045/10-7-2018 σύμβασης με την εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ Α.Β.Ε.Ε..
 • Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 117561/2019 σύμβασης (ΑΔΑΜ:19SYMV0054757882019-08-27) μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας).
 • Κατανομή επιχορηγήσεων του Υπουργείου Εσωτερικών προς τις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Θεσσαλονίκης (Β΄ ΔΟΣΗ 2020) α. για τις λειτουργικές τους ανάγκες και β. για την κάλυψη δαπανών εξόδων κίνησης των εθελοντών Σχολικών Τροχονόμων που απασχολούνται στα σχολεία της Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο του 2020.
 • Επιπρόσθετη επιχορήγηση ποσού 150.000,00 € για λειτουργικές δαπάνες ΝΠΔΔ «Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης» έτους 2020.
 • Έγκριση δωδεκάμηνης παράτασης του υπ’ αρ. 56862/15-6-2017 συμφωνητικού για την εκτέλεση εργασιών προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης και αναδιάταξης/επαναρρύθμισης των συστημάτων προτεραιότητας, της Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, μέχρι 14-6-2021.
 • Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης για τη διοργάνωση διεθνούς forum για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
 • Πρόσληψη προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης με παράρτημα ΚΕΜ».
 • Σύναψη μίσθωσης έργου με δύο -2- άτομα, στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος πρωτοβουλίας European Neighbourhood Instrument (ENI) – Ευρωπαϊκό Εργαλείο Γειτονιάς – Cross-Border Cooperation (CBC) of the Mediterranean Sea Basin – ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ της Λεκάνης της Μεσογείου 2014 – 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 1η Πρόσκληση για τυποποιημένα έργα, με Τίτλο: «Med Pearls: “Accelerating new sustainable tourism initiatives in the Mediterranean” – Επιτάχυνση νέων πρωτοβουλιών αειφόρου τουρισμού στη Μεσόγειο».
 • Ψήφιση απολογισμών και ισολογισμών αυτοτελούς διαχείρισης των κληροδοτημάτων του Δήμου έτους 2019.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ