Steering Committee for the Earth Observations Toolkit for Sustainable Cities and Communities

Σκοπός

Ο πρωταρχικός σκοπός της Επιτροπής (Steering Committee), είναι να διασφαλίσει ότι, τα εργαλεία Παρακολούθησης της Γης (EO) για τις Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες, υποστηρίζουν και καθοδηγούν Χώρες και Πόλεις στη χρήση των Παρατηρήσεων της Γης, για την επίτευξη του Στόχου Αειφόρου Ανάπτυξης (Sustainable Development Goal – SDG) 11 και της New Urban Agenda (NUA). Αυτό, περιλαμβάνει διάφορα επίπεδα σχεδιασμού, παρακολούθησης, αναφοράς και εφαρμογής των στόχων SDG.

Με την συμμετοχή του στη Steering Committee Earth Observation for Sustainable Cities and Communities,  ο Δήμος Θεσσαλονίκης, συμβάλλει ενεργά στην ανάπτυξη εργαλειοθηκών, συμμετέχει σε διάφορες δραστηριότητες που σχετίζονται με το ΕΟ Toolkit, όπως η αξιολόγηση της χρηστικότητας διαφορετικών προϊόντων Παρατήρησης της Γης (EO) για παρακολούθηση δραστηριoτήτων, η διάθεση δεδομένων και μεθόδων Παρατήρησης της Γης, μέσω της εργαλειοθήκης (Toolkit).

Πιο συγκεκριμένα, είναι σε εξέλιξη ο συντονισμός και η καθοδήγηση, από τη NASA, Ομάδων Εργασίας (Working Groups – WG), από διάφορες Χώρες του Παγκόσμιου χάρτη, για την επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

 • Προσδιορισμός των τοπικών αναγκών παρακολούθησης που πρέπει να αντιμετωπιστούν, μέσω του ΕΟ Toolkit.
 • Αύξηση του συντονισμού μεταξύ των δραστηριοτήτων του προγράμματος εργασίας του GEO, των συμμετεχόντων Οργανισμών, των εξωτερικών Εταίρων και των σχετικών ενδιαφερόμενων Φορέων.
 • Κοινή χρήση καθοδήγησης, σχετικών συνόλων δεδομένων και εργαλείων, και καινοτόμων προσεγγίσεων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα και οι τεχνολογίες EO και οι εξελίξεις στις πλατφόρμες υπολογιστικού νέφους (cloud) μπορούν να εφαρμοστούν, για γρήγορη και οικονομικά αποδοτική πρόσβαση και χρήση του EO για τους SDG 11 και το NUA, από χώρες και πόλεις.
 • Σύνδεση εμπειριών σε επίπεδο Χώρας, Περιφερειών και Δήμων, με στόχο την ενίσχυση του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ τεχνικών αναλυτών, εμπειρογνωμόνων του EO και υπευθύνων λήψης αποφάσεων, σχετικά με το ρόλο και τις πιθανές συνεισφορές της EO στην υποστήριξη του SDG 11 και του NUA.
 • Ενίσχυση της χωρητικότητας των Χωρών και των Πόλεων, μέσω άμεσης τεχνικής υποστήριξης από GEO, CEOS, UN Habitat και άλλους συνεργάτες.
 • Δημιουργία ενός Παγκόσμιου σημείου αναφοράς για εκπαίδευση/μάθηση, από πόλη σε πόλη και από χώρα σε χώρα.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, η διευθύνουσα Επιτροπή (Steering Committee):

 • Προωθεί το άνοιγμα, την ιχνηλασιμότητα και την πρόσβαση σε συναφή δεδομένα, εργαλεία και πλατφόρμες EO, αναπτύσσοντας, κοινοποιώντας και ενημερώνοντας ένα απόθεμα υπαρχόντων δεδομένων και εργαλείων EO, συνοδευόμενα από σύντομες οδηγίες, σχετικά με τη συνάφεια και την εφαρμογή τους για τους δείκτες SDG 11 / θέματα NUA, μέσω του ΕΟ Toolkit.
 • Αξιολογεί επιπλέον σύνολα δεδομένων και εργαλεία για σχετικούς αστικούς δείκτες SDG και θέματα NUA, για συμμετοχή στο Toolkit, βάσει κριτηρίων (που θα καθοριστούν, π.χ. χωρικό πεδίο, ανάλυση)
 • Συγκρίνει δημοσιευμένες εκτιμήσεις δεικτών SDG σε πόλεις ή τοπικά διαθέσιμα δεδομένα, με εκτιμήσεις δεικτών που βασίζονται σε παγκόσμια προϊόντα EO και υποδεικνύει βελτιώσεις και στρατηγικές, βάση των αναγκών και των περιορισμών των τοπικών χρηστών.
 • Τεκμηριώνει και αποδίδει σε κοινή χρήση, σε επίπεδο Χώρας και Πόλης, καλές πρακτικές EO, για παρακολούθηση αστικών περιοχών, συμπεριλαμβανομένων των τοπικά ανεπτυγμένων καινοτομιών.
 • Προωθεί τη μάθηση και την ανάπτυξη ικανοτήτων, μέσω οδηγιών βήμα προς βήμα, διαδικτυακών εκπαιδεύσεων, ηχογραφήσεων, παρουσιάσεων, ειδήσεων για επερχόμενες εκπαιδεύσεις, καθώς και μαρτυριών από Χώρες που έχουν υποστηριχθεί, μέσω του Toolkit.
 • Εξυπηρετεί, ως πλατφόρμα, Χώρες και Πόλεις, για να υπάρχει άμεση υποστήριξη ή υποβολή ερωτήσεων, σχετικά με τον τρόπο χρήσης του EO για παρακολούθηση SDG 11 και NUA. 

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ενεργά λαμβάνει μέρος στις δραστηριότητες της Επιτροπής, προωθώντας τις καλές πρακτικές που εφαρμόζει στη χρήση Παρακολούθησης της Γης (EO), με εργαλεία δορυφορικών δεδομένων. Ένα πρώτο αποτέλεσμα της εργασίας της Επιτροπής, είναι η πλατφόρμα του EO Toolkit, που μπορείτε να την επισκεφθείτε εδώ.


SDG 11/NUA Toolkit – Steering Committee Kick-Off Workshop
October 22, 2020

List of Participants
Steering Committee Members in blue

Name Organization
Andrea Gaughan University of Louisville
Andrii Shelestov Space Research Institute of Ukraine
Anna Markowska IGiK (Poland)
Argie Kavvada NASA
Bob Chen CIESIN, Columbia University
Carolina Gomez Humboldt Institute, Colombia
Chu Ishida JAXA
Dariusz Dukaczewski IGiK, Poland
Dengsheng Lu Fujian Normal University
Dennis Mwaniki UN Habitat
Douglas Guell National Institute of Statistics and Census of Costa Rica
Dylan Weakley Johannesburg, South Africa
Dilek Fraisl International Institute for Applied Systems Analysis
Eric Mackres World Resources Institute
Evangelos Gerasopoulos National Observatory of Athens
Ivan Avila PRIAS Laboratory, Costa Rica
Jessica Chau NASA
Jimena Juarez National Institute of Statistics and Geography, Mexico
Jorge Castro Ministry of Planning, Costa Rica
Juan-Carlos Goilo Amsterdam, Curacao
Juan Guillermo Gil Garcia Pereira, Colombia
Laura Zumbado Municipality of Garabito, Costa Rica
Laurent Durieux Institute of Research for Sustainable Development, France
Maryam Rabiee UN Sustainable Development Solutions Network
Mattia Marconcini German Aerospace Center
Monika Kuffer University of Twente
Peter Elias Lagos, Nigeria
Rafael Monge Ministry of Environment & Energy, Costa Rica
Richard Bellingham Institute for Future Cities, University of Strathclyde
Robert Downs CIESIN, Columbia University
Rory Dunlee European Association of Remote Sensing Companies
Simos Misirloglou Municipality of Thessaloniki, Greece
Thomas Kemper European Commission, Joint Research Centre
Wehui Kuang Chinese Academy of Sciences
Wille Marcel Humanitarian OpenStreetMap Team
Yifang Ban KTH Royal Institute of Technology