∆ηµοσιοποίηση στοιχείων σύµβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.∆ για την συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, Ε∆Μ. ΡΟΣΤΑΝ)

6 Σεπτεμβρίου 2019 - 13:40

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.∆

Η Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων:
1. Της παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016
2. Της ∆ΝΣ/61034/ΦΝ 466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841Β’/29/12/2017) απόφασης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών θα προβεί στην διαδικασία δηµόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, µέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής κληρώσεων του Μητρώου µελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.∆.), για την επιλογή τεχνικών υπαλλήλων ως µέλη επιτροπής διαγωνισμού έργου (τακτικά και αναπληρωματικά) της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.
Η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά στην επιλογή τεχνικών υπαλλήλων, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, εγγεγραμμένων στο Μη.Μ.Ε.∆., µε εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών, ως τακτικών και αναπληρωματικών µελών για την συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, Ε∆Μ. ΡΟΣΤΑΝ), προϋπολογισμού δαπάνης 1.777.000,00 € συµπεριλαµβανόµενου ΦΠΑ 24% (καθαρή αξία 1.433.064,52€, ΦΠΑ 24% 343.935,48€).
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιµή).
Η επιτροπή διενέργειας κληρώσεων του άρθρου 5 παρ. 5.4.1 της υπ’ αριθ. ∆ΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 Απόφασης, η οποία ορίστηκε για την διενέργεια των ηλεκτρονικών κληρώσεων µέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Μη.Μ.Ε.∆. για το έτος 2019, µε την υπ’ αριθ. 19/14-01-2019 Απόφαση ∆ημοτικού Συμβουλίου του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:
Τακτικά µέλη
Επώνυμο Όνοµα Πατρώνυμο Βαθμός/ΚΑ Ιδιότητα

Βασιλόπουλος Αναστάσιος Κωνσταντίνος Α / 6082 Πρόεδρος

Σταυροπούλου Γεωργία Βασίλειος Β / 8928 Γραμματέας

Αναπληρωματικά µέλη

Επώνυμο Όνοµα Πατρώνυμο Βαθμός/ΚΑ Ιδιότητα

Αλμπάνης Νικόλαος Σωτήριος Α / 8669 Πρόεδρος

Στογιαννίδου Κυριακή ∆ημήτριος Α / 6057 Γραμματέας

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10.09.2019 και ώρα 10:00, µέσω της ιστοσελίδας https://mimed.ggde.gr.
Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα µε την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες:
1. Του ∆ήµου Θεσσαλονίκης https://thessaloniki.gr και
2. Του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών https://www.ggde.gr/

Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Κινητικότητας

Σωκράτης ∆ημητριάδης

Για να κατεβάσετε το έντυπο πατήστε εδώ.

X