19.5 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΣυντήρηση πάρκων και χώρων πρασίνου & κλάδευση και φύτευση δέντρων στα Δημοτικά...

Συντήρηση πάρκων και χώρων πρασίνου & κλάδευση και φύτευση δέντρων στα Δημοτικά πεζοδρόμια

Διενέργεια διεθνούς ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για τη “Συντήρηση πάρκων και χώρων πρασίνου & κλάδευση και φύτευση δέντρων στα Δημοτικά πεζοδρόμια”, π.δ. 2.650.000,00 € με το ΦΠΑ 23%

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΟ 41/2015

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην ανάθεση εκτέλεσης του συνόλου των εργασιών “Συντήρησης πάρκων και χώρων πρασίνου & κλάδευση και φύτευση δέντρων στα Δημοτικά πεζοδρόμια”, πρ/σμού δαπάνης 2.650.000,00 € με το ΦΠΑ 23% (ή 2.154.471,50 € χωρίς ΦΠΑ), από ίδιους πόρους του Δήμου Θεσ/νίκης, προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη σε τιμή προσφορά (βάσει της Α.Ο.Ε. 1001/2015), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και του 60/2007, καθώς και του Ν. 4155/2013.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του Συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά από την 18-08-2015, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 09:00΄ π.μ., μέχρι την 25-08-2015 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 13:00΄. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 11:00΄ π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και μετά από εγγραφή τους στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Διαδικτυακή πύλη- http://www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται, από εγγεγραμμένους στο Σύστημα οικονομικούς φορείς, που φέρουν ψηφιακή υπογραφή, μόνο ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης : http://www.promitheus.gov.gr/ του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι συνεταιρισμοί που ασκούν νόμιμα δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εργασίας, που αφορά σε παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και υλοποίησης αναπτυξιακών παρεμβάσεων και διαχείρισης έργου στο δημόσιο τομέα και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επιμελητήρια.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δεν πρέπει να απασχολούν ούτε κατά το χρόνο κατάθεσης των προσφορών, ούτε καθόλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ανασφάλιστο προσωπικό. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% της προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης, χωρίς το Φ.Π.Α., επτάμηνης ισχύος. Σε περίπτωση που περισσότεροι του ενός ανάδοχοι, έχουν προσφέρει την ίδια χαμηλότερη τιμή, γίνεται κλήρωση μεταξύ αυτών.
Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα δημοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης της δημοπρασίας (γνωμοδότηση Δ΄ Τμήματος Ν.Σ.Κ. 204/2010 – Ν. 3801/2009, άρθρο 46, ΦΕΚ 163 Α΄- Ν.3548/2007, άρθρο 4, ΦΕΚ 68 Α΄), η κράτηση 0,10 % επί της αξίας της σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α. υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων (άρθρο 4, παρ. 3 του Ν. 4013/2011), ο αναλογών φόρος εισοδήματος στο καθαρό ποσόν της αξίας και οι λοιπές νόμιμες κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο Θεσσαλονίκης.
Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τον επιμέρους ενδεικτικό προϋπολογισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Δ/νση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος, αρμόδιες υπάλληλοι κ.κ. Π. Κιοσσέ και Α. Μουρίκη τηλ. 2313318373, 2313318370. Αντίγραφα της διακήρυξης θα δίνονται από τη Δ/νση Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης-Τμήμα Προκηρύξεων & Δημοπρασιών, Βασ. Γεωργίου Α΄ 1α, 1ος όροφος, γραφείο 109 B΄, τηλ. 2313317546, αρμόδια υπάλληλος Ζαφ. Κανελλοπούλου, με email : z.kanellopoulou@thessaloniki.gr.
Το τεύχος του διαγωνισμού εκτός από τον εθνικό τύπο, έχει σταλεί ήδη ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία των Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε., επίσης θα είναι αναρτημένο στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης, στη διεύθυνση www.thessaloniki.gr, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.


(Βάσει της 878/2015 Απόφασης Δημάρχου)
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΝΕΛΛΑ

Για το σώμα της διακήρυξης κάντε κλικ εδώ

ΜΕΛΕΤΗ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ