33.4 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣυνοπτικός διαγωνισμός επιλογής αναδόχου εκπόνησης μελέτης: «Ανάθεση μελέτης διαμόρφωσης δημοτικού κτιρίου για...

Συνοπτικός διαγωνισμός επιλογής αναδόχου εκπόνησης μελέτης: «Ανάθεση μελέτης διαμόρφωσης δημοτικού κτιρίου για την εκπόνηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος ”Pop Machina”», προϋπολογισμού 19.817,01€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ No 7Ε /2020

1. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης «Ανάθεση μελέτης διαμόρφωσης δημοτικού κτιρίου για την εκπόνηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Pop Machina” », προϋπολογισμού (19.817,01€) δέκα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων δέκα επτά ευρώ και ενός λεπτού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016).

2. Αναθέτουσα Αρχή είναι ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Οδός : Βασ. Γεωργίου Α’ 1
Ταχ.Κωδ. : 54636
Τηλ. : 2313 318453 / 2313318469
Fax : 2313 316171
E-mail : dasam@thessaloniki.gr
Πληροφορίες: : 2313 318471
  1. Η μελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες :
1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (για μελέτη κατηγορίας 6)    63.291,32 €
2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ των ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (για μελέτη κατηγορίας 9)      9.142,00 €
3. Εκπόνηση ΣΑΥ-ΦΑΥ                                                  468,93€
4. Σύνταξη ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ                                                  994,67€

και 2.084,54 € για απρόβλεπτες δαπάνες
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης https://thessaloniki.gr/category/προκηρύξεις-διακηρύξεις/
4. Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 11/03/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης) στο γραφείο 020 του κτιρίου Ε του Κεντρικού Καταστήματος, Βασ. Γεωργίου Α’ 1 , από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού.
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Αναθέτουσα Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με fax πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού, και την ίδια ώρα (10:00 π.μ). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί δεύτερη ή και τρίτη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, άρθρο 98 παράγραφος 1 περίπτωση α του Ν.4412/2016.
Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως, ήτοι έως την Τρίτη 03/03/2020, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 06/03/2020.
5. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τα άρθρα 86 και 117 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».
6. Για την παραλαβή του εντύπου οικονομικής προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι προσέρχονται στα γραφεία της Διεύθυνσης Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών, Αγγελάκη 13, Θεσσαλονίκη, 54621, 5ος όροφος, πληροφορίες Φωτεινή Ξουρίδα , τηλ. 2313318471 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.
7. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ.3 του ν.4412/2016.
8. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
9. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 14 της διακήρυξης, με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, Δήμος Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου & Διοικητικής Υποστήριξης, 1ος όροφος, γραφείο 102Α, Βασ. Γεωργίου Α’ 1, Τ.Κ. 546 36 Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 της διακήρυξης.
10. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
Προσφορά
του ……………………
για την εκπόνηση της μελέτης :
«Ανάθεση μελέτης διαμόρφωσης δημοτικού κτιρίου για την εκπόνηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Pop Machina” »
με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Θεσσαλονίκης
και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την 11/03/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00πμ

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος (μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail ).
Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24.2 της διακήρυξης και
β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20.3 της διακήρυξης.
Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
9. Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία.
10. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε μελέτες κατηγορίας 6 (Αρχιτεκτονική Μελέτη) και κατηγορίας 9 (Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη των κτιριακών εγκαταστάσεων) και είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Μελετητών ή στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών για μελέτες κατηγορίας (6) Αρχιτεκτονική Μελέτη πτυχία στην Α’ τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας (9) Ηλεκτρομηχανολογική πτυχία στην Α’ και άνω
11. Η συνολική προθεσμία εκπόνησης της μελέτης, ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
12. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (άρθρο 72 του Ν. 4412/2016).
13. Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του του Δήμου Θεσσαλονίκης 2020 και χρηματοδοτείται από την Ε.E (Pop-Machina) «HORIZON 2020») κατά το ποσό των 19.817,01€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% ) σε βάρος του Κ.Α. 30/7411.33.01
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ. 61501/2020/04-02-2020 (ΑΔΑ : 662ΓΩΡ5-368) για την ανάληψη υποχρέωσης / διάθεσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2020.
14. Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, καθώς και της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
15. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης με το αρμόδιο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή.
16. Η παρούσα θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων

Εφραίμ Κυριζίδης

Για να κατεβάσετε την Προκήρυξη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τον Φάκελο Έργου, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), πατήστε εδώ και εδώ

Για να κατεβάσετε το Αρχείο των Διευκρινίσεων, πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ