25.7 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και Διακηρύξεις Πρόσκληση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την «Μίσθωση δωματίων σε ξενοδοχεία...

 Πρόσκληση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την «Μίσθωση δωματίων σε ξενοδοχεία εντός ορίου του πολεοδομικού συγκροτήματος, για τη φιλοξενία φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών στο πλαίσιο πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, προϋπολογισθείσας δαπάνης 76.090,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά τμήμα».

Πρόσκληση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης τηρουμένων των όρων της προηγηθείσας διαγωνιστικής διαδικασίας, (Πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, χωρίς δημοσίευση και χωρίς μεταβολή των όρων της Διακήρυξης – άρθρο 32 του Ν. 4412/2016) για την «Μίσθωση δωματίων σε ξενοδοχεία εντός ορίου του πολεοδομικού συγκροτήματος, για τη φιλοξενία φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών στο πλαίσιο πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, προϋπολογισθείσας δαπάνης 76.090,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά τμήμα».

Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης της σύμβασης: EL522

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Περί κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α΄/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/2011) για την σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Αρχείου Δημοσίων Συμβάσεων.
6. Την υπ’ αριθμ. 57654/22-05-2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1781/τ.Β΄/23-05-2017).
7. την υπ’ αρ. 120/2018 Α.Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση της μίσθωσης δωματίων σε ξενοδοχεία εντός ορίου του πολεοδομικού συγκροτήματος, για τη φιλοξενία φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών στο πλαίσιο πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά τμήμα και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.
8. την υπ’ αρ. 532/14-03-2018 Α.Ο.Ε. με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές του ανοικτού τακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
9. Την υπ’ αριθμ. 8/2018 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 18PROC002866915 2018-03-27) και την επαναληπτική διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 18PROC003096476 2018-05-15).
10. Το υπ’ αριθμ. 1487/27-04-2018 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο ήταν άγονη η διαδικασία και προτείνεται η επανάληψη του διαγωνισμού (επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 843/02-05-2018 ΑΟΕ).
11. Το υπ’ αριθμ. 1979/12-06-2018 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο ήταν άγονη και η επανάληψη του διαγωνισμού και προτείνεται η προσφυγή στο άρθρο 32 παρ. 2α του Ν. 4412/2016 (επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 1140/20-06-2018 ΑΟΕ).

πρόκειται να προβεί στη μίσθωση δωματίων σε ξενοδοχεία εντός ορίου του πολεοδομικού συγκροτήματος, για τη φιλοξενία φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών στο πλαίσιο πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, π.δ. 76.090,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά τμήμα. (CPV): 55100000-1 «Υπηρεσίες Ξενοδοχείων».

Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 61295

Η ολοκλήρωση αυτής της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη σύμβασης με οικονομικούς φορείς, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός οικονομικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής και υποβάλλουν αποδεκτές προσφορές, το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών ανά κατηγορία ξενοδοχείων (3*, 4*, 5*, 4* με ημιδιατροφή ) και όχι μέρος αυτού, ανά τμήμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.

Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 27/06/2018 και ώρα 14:00 μ.μ.
Το τεύχος της σύμβασης καταχωρήθηκε και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): thessaloniki.gr.

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 76.090,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%, κρατήσεων, φόρων κλπ.. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης.
Η εκτιμώμενη αξία είναι ενδεικτική και μη δεσμευτική και προέκυψε κατά τον προγραμματισμό των εκδηλώσεων που σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν οι υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης εντός του 2018 και έχουν εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης διαμορφώθηκε με βάση τις αντίστοιχες δαπάνες της περασμένης χρονιάς, την φύση και το περιεχόμενο των εκδηλώσεων και τις τιμές της αγοράς.

Υποδιαίρεση υπηρεσιών ενδεικτικού προϋπολογισμού:
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
ΤΜΗΜΑ 1:«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 3 *», εκτιμώμενης αξίας 23.820,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13 %
Αναλυτικότερα:
• ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΤΜ. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΦΕΣΤΙΒΑΛ – 53 ΔΗΜΗΤΡΙΑ, Κ.Α. 6471.03.01 «ΔΗΜΗΤΡΙΑ», ΠΑΥ 317/2018, π.δ. 13.750,00 €
• ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΤΜ. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΦΕΣΤΙΒΑΛ, Κ.Α. 6471.01.01 «ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ», ΠΑΥ 318/2018, π.δ. 1.250,00 €
• ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΤΜ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, Κ.Α. 6474.20.01 «ΕΞΟΔΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ», ΠΑΥ 420/2018, π.δ. 5.290,00 €
• ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ. ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ, Κ.Α.6471.04.01 «ΕΞΟΔΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ», ΠΑΥ 406/2018, π.δ. 3.530,00 €
ΣΥΝΟΛΟ :23.820,00 €

ΤΜΗΜΑ 2: «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4*», εκτιμώμενης αξίας 26.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13 %
Αναλυτικότερα:
• ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΑΦΟΠΟΥΛΕΙΟΥ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ – ΤΜΗΜΑ .ΚΙ.Θ, Κ.Α. 6474.01.01 «ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ», ΠΑΥ 268/2018, π.δ. 560,00 €
• ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΤΜ. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΦΕΣΤΙΒΑΛ – 53 ΔΗΜΗΤΡΙΑ, Κ.Α. 6471.01.01 «ΔΗΜΗΤΡΙΑ», ΠΑΥ 317/2018, π.δ.14.500,00 €
• ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΤΜ. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΦΕΣΤΙΒΑΛ, Κ.Α. 6471.01.01 ‘ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ», Π.Α.Υ. 318/2018, π.δ. 1.180,00 €
• ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΤΜ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, Κ.Α. 6474.20.01 «ΕΞΟΔΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ», ΠΑΥ 420/2018, π.δ. 8.300,00 €
• ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ. ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ, Κ.Α.6471.04.01 «ΕΞΟΔΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ», ΠΑΥ 406/2018, π.δ. 1.960,00 €
ΣΥΝΟΛΟ: 26.500,00 €

ΤΜΗΜΑ 3 : «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5 *», εκτιμώμενης αξίας 22.370,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13 %
Αναλυτικότερα:
• ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, Κ.Α. 6442.01.01 «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ», Π.Α.Υ. 382/2018, π.δ. 2.480,00 €
• ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΤΜ. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΦΕΣΤΙΒΑΛ – 53 ΔΗΜΗΤΡΙΑ, Κ.Α. 6471.01.01 «ΔΗΜΗΤΡΙΑ», ΠΑΥ 317/2018, π.δ. 10.800,00 €
• ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΤΜ. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΦΕΣΤΙΒΑΛ, Κ.Α. 6471.01.01 «ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ», ΠΑΥ 318/2018, π.δ. 680,00 €
• ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΤΜ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, Κ.Α. 6474.20.01 «ΕΞΟΔΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ», ΠΑΥ 420/2018, π.δ. 8.410,00 €
ΣΥΝΟΛΟ: 22.370,00 €

ΤΜΗΜΑ 4:«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4 * ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ» εκτιμώμενης αξίας 3.400,00 € σμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13 %
Αναλυτικότερα:
• ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, Κ.Α. 6472.01.01 «ΕΞΟΔΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ», Π.Α.Υ. 246/2018, π.δ. 3.400,00 €
ΣΥΝΟΛΟ: 3.400,00 €

Προσφορές υποβάλλονται αποκλειστικά για τα αναφερόμενα τμήματα του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Οι προσφορές των διαγωνιζομένων θα αφορούν το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών ανά κατηγορία ξενοδοχείων (3*, 4*, 5*, 4* με ημιδιατροφή ) και όχι μέρος αυτού, ανά τμήμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής ανά τμήμα του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού.

Διάρκεια Σύμβασης:
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία πρωτοκόλλησής και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ, εκτός των μισθώσεων που αφορούν συγκεκριμένες προγραμματισμένες εκδηλώσεις και δράσεις και η διάρκεια της σύμβασης λήγει ανάλογα με την ημερομηνία πραγματοποίησης της εκδήλωσης.
Σε περίπτωση που κάποιες εκδηλώσεις πραγματοποιηθούν πριν την συμβασιοποίηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, ή ακυρωθούν δεν θα συμπεριληφθούν στην απόφαση κατακύρωσης του αποτελέσματος της Οικονομικής Επιτροπής και κατά συνέπεια ούτε και στο σχετικό συμφωνητικό και δεν θα υπάρχει καμιά απαίτηση από τον ανάδοχο/αναδόχους του διαγωνισμού για είσπραξη των αναλογούντων ποσών.

Δικαιούμενοι συμμετοχής:
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

Δικαιολογητικά συμμετοχής:
1) Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.)
2) Δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2.2.4 της υπ΄αριθμ. 8/2018 Διακήρυξης.

Λόγοι αποκλεισμού:
Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 2.2.3 της υπ΄αριθμ. 8/2018 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Κριτήρια επιλογής:
Κριτήρια επιλογής που σχετίζονται με την Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, όπως αναλυτικά προβλέπεται στο άρθρα 2.2.4 της υπ΄ αριθμ. 8/2018 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Απαιτούμενες Εγγυήσεις:
Εγγυητική Συμμετοχής: Δεν απαιτείται.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης: ποσοστού 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.

Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους:
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 27/06/2018 και ώρα 14:00 μ.μ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 09/07/2018 και ώρα 15:00 μ.μ.
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 13/07/2018 και από ώρα 10:00-11:00 π.μ.
Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών.

Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού.

Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους Ειδικούς Όρους, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το έντυπο Προδικαστικής Προσφυγής, πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ