13 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση - Μίσθωση φορητών αυτόνομων τουαλετών – οικίσκων και χημικής τουαλέτας ΑΜΕΑ,...

Πρόσκληση – Μίσθωση φορητών αυτόνομων τουαλετών – οικίσκων και χημικής τουαλέτας ΑΜΕΑ, για τις ανάγκες του Δήμου Θεσσαλονίκης προϋπολογισμού δαπάνης 42.036,00 € με τον ΦΠΑ 24%»

Πρόσκληση – Μίσθωση φορητών αυτόνομων τουαλετών – οικίσκων και χημικής τουαλέτας ΑΜΕΑ, για τις ανάγκες του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 42.036,00 € με τον ΦΠΑ 24%»

Λαμβάνοντας υπόψη την 113/02-11-2020 (ΑΔΑ 6ΧΝΙΩΡ5-ΥΟΜ) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καθώς και την 779-30/11/2020 (ΑΔΑ ΨΤ3ΩΩΡ5-Σ4Υ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την “Έγκριση προσωρινής χωροθέτησης φορητών χημικών τουαλετών σε τρεις θέσεις στην περιοχή της Νέας Παραλίας για την εξυπηρέτηση του κοινού κατά την περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 “, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προσφύγει στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 εδαφ.γ του Ν.4412/2016 και το άρθρο 10 παρ.3α και 3β της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”(ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄/11-3-2020) για τις κατεπείγουσες ανάγκες ανάθεσης «Μίσθωση φορητών αυτόνομων τουαλετών – οικίσκων και χημικής τουαλέτας ΑΜΕΑ, για τις ανάγκες του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 42.036,00 € με τον ΦΠΑ 24% ως κάτωθι :

66114000-2 Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης
Κ.Α. 20.001/6235.01.01

α/α Περιγραφή Αριθμός οικίσκων Ημέρες Ενδεικτικό  κόστος ανά ημέρα μίσθωσης Συνολικό κόστος
1 Φορητή αυτόνομη τουαλέτα – οικίσκος 3 175 60,00 € 31.500,00 €
ΦΠΑ 24% 7.560,00 €
Σύνολο 39.060,00 €
α/α Περιγραφή Αριθμός τουαλετών Μήνες Ενδεικτικό  κόστος ανά μήνα μίσθωσης Συνολικό κόστος
2 Χημική Τουαλέτα ΑΜΕΑ 1 6 400,00 € 2.400,00 €
ΦΠΑ 24% 576,00 €
Σύνολο 2.976,00 €
Γενικό Σύνολο : 42.036,00 €

Αντικείμενο της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 03/2020 μελέτη της αρμόδιας Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων – Τμήμα Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας είναι η «Μίσθωση φορητών αυτόνομων τουαλετών – οικίσκων και χημικής τουαλέτας ΑΜΕΑ, για τις ανάγκες του Δήμου Θεσσαλονίκης»

Η προμήθεια κατατάσσεται στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 66114000-2 Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Η ολοκλήρωση της προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση θα οδηγήσει στη σύναψη ενός (1) συμφωνητικού με οικονομικό φορέα.

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης – Πιστώσεις
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των Σαράντα Δύο Χιλιάδες Τριάντα Έξι ευρώ (42.036,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %,
{προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: Τριάντα Τρεις Χιλιάδες Εννιακόσια ευρώ (33.900,00€),
ΦΠΑ 24% : Οκτώ Χιλιάδες Εκατόν Τριάντα Έξι ευρώ (8.136,00€)}.

Για την εκτέλεση της σύμβασης έχουν εκδοθεί οι παρακάτω αποφάσεις:
– Πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ:20REQ007763752 2020-12-03
– ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ με ΑΔΑΜ:20REQ007802839 2020-12-09 και ΑΔΑ:6Ζ5ΓΩΡ5-ΨΕΞ
– ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Αρ.Πρωτ. 348947/2020 ΑΔΑ:Ω8ΗΠΩΡ5-ΨΞΧ

Διάρκεια σύμβασης
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε επτά μήνες από την ημερομηνία υπογραφής, πρωτοκόλλησης και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με όσα ορίζονται στη σχετική νομοθεσία.

Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης
Οι οικονομικοί φορείς θα υποβάλλουν την προσφορά τους στο συνημμένο υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για το σύνολο των υπηρεσιών.

Εγγυητική συμμετοχής : δεν απαιτείται

Εγγυητική καλής εκτέλεσης : απαιτείται για συμβάσεις αξίας μεγαλύτερες από 20.000€ προ ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Τεχνική προσφορά: Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά και τα έγγραφα που αναφέρονται στην υπ’αριθμ. 03/2020 μελέτη.

Λόγοι αποκλεισμού :
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, ο οικονομικός οφείλει να προσκομίσει μαζί με την προσφορά του και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016 :

-Απόσπασμα ποινικού μητρώου εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του (άρθρο 80 Ν. 4412/2016). Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος εφαρμόζεται επιπροσθέτως,
εκτός των Ατομικών Επιχειρήσεων και στις :
α) περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) αφορά τους διαχειριστές,
β) περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς
και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

– Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)

– Ασφαλιστική ενημερότητα

– Πιστοποιητικό ΣΕΠΕ (Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ, σχετικά με πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο(2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.)

– Αντίγραφο καταστατικού της εταιρείας (εφόσον απαιτείται).

Λαμβάνοντας υπόψη την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 84/13.04.2020 τεύχος A’): «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4690/20, ΦΕΚ-104 Α/30-5-20, και συγκεκριμένα το Άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο «Κατ΄ εξαίρεση διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων» οι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλουν σε αντικατάσταση των απαιτούμενων παραπάνω δικαιολογητικών του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 – υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) ή ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), που προβλέπεται στο εικοστό έβδομο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης και να συναφθεί η σύμβαση.
Στην υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση δηλώνονται από τον οικονομικό φορέα ότι:
σύμφωνα με το άρθρο 41 παρ. 1 και 4 της από 13/04/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 84/13.04.2020 τεύχος A’)
α) δεν συντρέχει κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής μου στη διαδικασία,
β) εξακολουθούν να πληρούνται όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στην οικεία διακήρυξη,
γ) θα προσκομιστούν τα νομίμως προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή ανάθεσης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και
δ) η εκκαθάριση και εξόφληση δεν θα υλοποιηθεί εάν δεν έχει προηγηθεί η προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζονται ανά περίπτωση στην κείμενη νομοθεσία.

Επιπλέον θα κατατεθεί και Υπογεγραμμένη Επισυναπτόμενη Ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Παρακαλούμε να καταθέσετε την προσφορά σας (τεχνική – οικονομική), τα ανωτέρω δικαιολογητικά (παρ.Λόγοι αποκλεισμού), μέχρι τις 15-12-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Τμήμα Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, Ποσειδώνος 60Α, Πυλαία ΤΚ 55 134, 2ος όροφος, αρμόδιος υπάλληλος Π.Βοΐδης τηλ. 2313318838, Λ.Παναγιωτίδης τηλ. 2310 494567.

Εξαιτίας σημαντικών καθυστερήσεων στην διανομή κλασικού ταχυδρομείου ή εταιρειών ταχυμεταφορών, οι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν την οικονομική τους προσφορά υπογεγραμμένη και σαρωμένη καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  κατευθυντήρια οδηγία Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 24/2020 άρθρο 4.5, ΑΔΑ: ΨΟΗ0ΟΞΤΒ-ΦΔ7) στην ηλεκτρονική διεύθυνση p.voidis@thessaloniki.gr
Η οικονομική προσφορά θα πρωτοκολλείται. Λοιπά δικαιολογητικά όπως Υ.Δ. θα είναι υπογεγραμμένα. Δεκτές γίνονται και Υ.Δ. μέσω της πύλης gov.gr, οι οποίες έχουν ισχύ τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε φυσική μορφή. Τα ανωτέρω έγραφα σε περίπτωση που απαιτείται, θα σταλούν σε εύλογο χρόνο και σε φυσική μορφή για την τυπική συμπλήρωση του φακέλου.

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ        Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
    ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

    Ν.ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ                            ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Τεχνική Περιγραφή, (σε pdf) πατήστε εδώ και (σε doc) εδώ

Για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση Δικαιολογητικών, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση ΣΕΠΕ, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Ενημέρωση για την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ