23.5 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την Υπηρεσία ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την Υπηρεσία ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΖΩΩΝ Π.Δ. 37.200,00€ με ΦΠΑ 24% για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαχείρισης Πρασίνου & Περιβάλλοντος

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021) και ισχύει, για την Υπηρεσία ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΖΩΩΝ  της  Δ/νσης Διαχείρισης Πρασίνου & Περιβάλλοντος, Π.Δ. 37.200,00€ με ΦΠΑ 24%, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή  για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας, με απαραίτητη προϋπόθεση να είναι εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Στόχος της  Απευθείας Ανάθεσης είναι η περισυλλογή, μεταφορά και ορθή διαχείριση των νεκρών αδέσποτων ζώων, που βρίσκονται στο οδικό δίκτυο, οι νεκρές θαλάσσιες χελώνες που εντοπίζονται κατά μήκος του παραλιακού μετώπου, εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης καθώς και τα άγρια ζώα που φιλοξενούνται στον χώρο του Ζωολογικού Κήπου.

Η Μελέτη  Νο  1/2023 με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό  για την Υπηρεσία ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΖΩΩΝ  της  Δ/νσης Διαχείρισης Πρασίνου & Περιβάλλοντος, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας  Πρόσκλησης.

Η Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες  πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.(άρθρο 120 παρ.3α του  Ν.4412/2016  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53  του Ν.4782/2021).

Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης  σύμφωνα με τον  ενδεικτικό  προϋπολογισμό της Διεύθυνσης Διαχείρισης Πρασίνου & Περιβάλλοντος αναφέρεται  ως κάτωθι:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

CPV:98371120-1

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΙΜΗ / ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΕ € ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ €
1 Περισυλλογή νεκρών  ζώων (αδέσποτοι σκύλοι & γάτες, θαλάσσιες χελώνες, ζώα που φιλοξενούνται στον Ζωολογικό Κήπο) 375 80,00 30.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 30.000,00€
      ΦΠΑ 24%            7.200,00€
      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  37.200,00€

H διάρκεια της σύμβασης που θα προκύψει ορίζεται σε 1 (ένα) έτος και ισχύει από την υπογραφή, πρωτοκόλληση και ανάρτησης  της  στο ΚΗΜΔΗΣ ή μέχρις εξαντλήσεως του ποσού της σύμβασης που θα υπογραφεί

Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021, καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ.πρωτ.125210/21-05-2021 της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.                      

Παρακαλούμε  όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μέχρι τις 22/06/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της  Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών,  1ος όροφος,  Γραφείο 1091Β,  Β. Γεωργίου Α’1, ΤΚ 54636, αρμόδιος υπάλληλος κ. Φ. Κουτσοκώστας τηλ. 2313317530.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)
  • Πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού(ή εμπορικού) μητρώου με το οποίο πιστοποιείτε αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από τη Δ/νση Διαχείρισης Πρασίνου & Περιβάλλοντος, αρμόδιοι υπάλληλοι κ.Μ.Πετρακάκης τηλ:2313318716, e-mail: ma.petrakakis@thessaloniki.gr, και κ.  Σπ. Χαντζίδης τηλ:2313318366, e-mail: s.chantzidis@thessaloniki.gr.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

 

Για να κατεβάσετε το έντυπο για την επεξεργασία των προσωπκών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη μελέτη και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πστήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ