25.3 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την Ομάδα Ζ: «Απεντομώσεις Διεύθυνσης...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την Ομάδα Ζ: «Απεντομώσεις Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας» της υπ’αριθ.2/2022 Μελέτης ενδεικτικού προϋπολογισμού 19.790,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης καθώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 10 του αρ. 6 του Ν. 4412/2016

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021 και ισχύει για την Ομάδα Ζ΄: «Απεντομώσεις Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας» της υπ’αριθ.2/2022 Μελέτης ενδεικτικού προϋπολογισμού 19.790,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%,  καθώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ.10 του άρθρου 6 του ν.4412/2016 βάση της υπ΄αριθ.1314/30.11.2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή και για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι  εργασίες της Ομάδας Ζ’Απεντομώσεις Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας» συμπεριλαμβάνονται στην υπ’ αριθ.2/2022 Μελέτη με τίτλο «Εργασίες απεντόμωσης, μυοκτονίας, απολύμανσης των χώρων εργασίας, αρχείων, αποθηκών, εργοταξίων κ.α. Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης καθώς και Υπηρεσιών απολύμανσης κτηρίων και οχημάτων χρήσης από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια περιορισμού της εξάπλωσης του COVID-19» η οποία συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου & Περιβάλλοντος, και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης. Το είδος εργασιών της Ομάδας Ζ’, το πλήθος εφαρμογών και το κόστος αυτών αναφέρονται αναλυτικότερα στον πίνακα που ακολουθεί:

ΟΜΑΔΑ Είδος Πλήθος εφαρμογών ανά έτος Κόστος εφαρμογής Ποσό 1 έτος (χωρίς Φ.Π.Α.) Ποσό 36 μήνες (χωρίς Φ.Π.Α.) Ποσό 36 μήνες (με Φ.Π.Α.)
 

Ζ

Απεντόμωση Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας 266 20,00€     5.320,00€  

15.960,00€

 

19.790,40€

      Σύνολο 5.320,00€ 15.960,00€ 19.790,40€

 Η Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53  του Ν.4782/2021).

Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του ν.4782/2021, καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αριθ.πρωτ.125210/21-05-2021 της Δ/σης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.                     

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και υπογεγραμμένη την επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μέχρι τις 19.12.2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της  Δ/νσης  Προμηθειών & Αποθηκών,  1ος όροφος,  Γραφείο 109Β,  Β. Γεωργίου Α’1, ΤΚ 54636, αρμόδια υπάλληλος κ. Αργυρώ Δάλλα τηλ. 2313317573.

Επιπλέον των όσων απαιτούνται από την υπ’αριθ.2/2022 Μελέτη θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του ν.4782/2021 και ισχύει προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν.4782/2021 και ισχύει:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας,

γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου

δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα όπως Πιστοποιητικά εκπροσώπησης ΓΕΜΗ, Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, καταστατικά κ.λ.π. ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα.

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου & Περιβάλλοντος, αρμόδιοι υπάλληλοι: Α.Παπαγεωργίου τηλ:2310219980,  e-mail:a.papageorgiou@thessaloniki.gr,Π.Τζουμάκα τηλ.2313318378 e-mail: s.paraskeva@thessaloniki.gr, Ι. Τοτονίδης τηλ.2313318377 e-mail: i.totonidis@thessaloniki.gr.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ι.ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ Σ.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Για να κατεβάσετε την τελική μελέτη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ