21.4 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια και τοποθέτηση ρολού...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια και τοποθέτηση ρολού ασφαλείας για τις ανάγκες της προέκτασης του Κέντρου Κοινότητας Δυτικού Τομέα της Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας Π.Δ. 1.984,00€ με ΦΠΑ 24%

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021), για την προμήθεια και τοποθέτηση ρολού ασφαλείας για τις ανάγκες της προέκτασης του Κέντρου Κοινότητας Δυτικού Τομέα της Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας Π.Δ. 1.984,00€ με ΦΠΑ 24%, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας.

Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους Ειδικούς Όρους της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας  Πρόσκλησης.

 Η Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες  πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.(άρθρο 120 παρ.3α του  Ν.4412/2016  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53  του Ν.4782/2021).

Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης  ανέρχεται στο ποσό των χιλίων εννιακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ (1.984,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.  

 

CPV: 44212329-1           ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

                Α/Α ΕΙΔΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΡΟΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΕΜ M2 ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΕ  
Ρολό λαμαρίνας ίσιου προφίλ με κυψελοειδή διάτρηση (σίτα) εξωτερικών διαστάσεων

3,30mΧ3,45m

1 11,385 1.600,00 1.600,00
      ΦΠΑ 24% 384,00
      ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 1.984,00

H διάρκεια της σύμβασης που θα προκύψει ορίζεται  έως 31/12/2022, από την υπογραφή, πρωτοκόλληση και ανάρτησης της  στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021, καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ.πρωτ.125210/21-05-2021 της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.                      

Παρακαλούμε  όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μέχρι τις 31/10/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της  Δ/νσης  Προμηθειών & Αποθηκών,  1ος όροφος,  Γραφείο 1091Β,  Β. Γεωργίου Α’1, ΤΚ 54636, αρμόδιος υπάλληλος κ. Φ.Κουτσοκώστας τηλ. 2313317530.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν    από την Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας αρμόδιος υπάλληλος κ. Κ. Βόγδανος, τηλ:2313318944.

Ο   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Ο   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

 

Για να κατεβάσετε τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και τις τεχνικές προδιαγραφές, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ