18.7 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την μίσθωση οχημάτων για την...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την μίσθωση οχημάτων για την μεταφορά φυσικών προσώπων της Δ/νσης Πολιτισμού και Τουρισμού Π.Δ. 10.667,20€ με ΦΠΑ 13%

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021), για την μίσθωση οχημάτων για την μεταφορά φυσικών προσώπων της Δ/νσης Πολιτισμού και Τουρισμού,  Π.Δ. 10.667,20€ με ΦΠΑ 13% και κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας, με απαραίτητη προϋπόθεση ότι η εκάστοτε τιμή ανά είδος να είναι εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Η υπ. αριθμ. 18/2022 Μελέτη με τις τεχνικές προδιαγραφές, τους Ειδικούς Όρους και τον Ενδεικτικό προϋπολογισμό της Δ/νσης Ανακύκλωσης & Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας, που αφορά  το Τμήμα Διοργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Δράσεων και Φεστιβάλ και το Τμήμα Τουρισμού της Δ/νσης Πολιτισμού και Τουρισμού, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας  Πρόσκλησης.

 Η Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες  πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.(άρθρο 120 παρ.3α του  Ν.4412/2016  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53  του Ν.4782/2021).

Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης  ανέρχεται στο ποσό των δέκα  χιλιάδων  εξακοσίων εξήντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτών  (10.667,20€)    συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13% (Καθαρό ποσό 9.440,00€ + Φ.Π.Α. 13%  1.227,20€) ως κάτωθι:

                                                   ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

  Εξοδα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων (Τμήμα Διοργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων – Δράσεων και Φεστιβάλ) 57α Δημήτρια Διάφορες εκδηλώσεις                                                              (Τμήμα Τουρισμού
ΣΥΝΟΛΟ 1.160,00 € 2.200,00 € 6.080,00 €
ΦΠΑ 13% 150,80 € 286,00 € 790,40 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13% 1.310,80 € 2.486,00 € 6.870,40 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13%                                                                     

10.667,20 €

H  διάρκεια της σύμβασης που θα προκύψει ορίζεται χρονικά έως 31-12-2022, από την υπογραφή, πρωτοκόλληση και ανάρτησης  της  στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του Τμήματος Διοργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων – Δράσεων και Φεστιβάλ και του Τμήματος Τουρισμού της Δ/νσης Πολιτισμού και Τουρισμού προτίθεται στη μίσθωση μεταφορικών μέσων για την κάλυψη των παρακάτω μετακινήσεων:

  1. Για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» σε ξενοδοχείο της πόλης της Θεσσαλονίκης και αντίστροφα (Κ.Α. 6471.01.01) – Xρονικό διάστημα διεξαγωγής δρομολογίων: έως 31-12-2022.
  2. Για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» σε ξενοδοχείο της πόλης της Θεσσαλονίκης και αντίστροφα καθώς και για τη διαδρομή από ξενοδοχείο εντός της πόλης της Θεσσαλονίκης σε χώρο εκδήλωσης (εντός πόλης) και αντίστροφα κατά το χρονικό διάστημα διεξαγωγής των 57ων Δημητρίων (Κ.Α. 6471.03.01).
  3. Για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης και αντίστροφα, για μετακινήσεις εντός Θεσσαλονίκης καθώς και για ημερήσιες διαδρομές από και προς Βεργίνα, Δίον, Πιερία και Πέλλα (Κ.Α. 6474.20.01) –  Χρονικό διάστημα διεξαγωγής δρομολογίων: έως 31-12-2022

Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021, καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ.πρωτ.125210/21-05-2021 της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.                     

Παρακαλούμε  όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μέχρι τις 29/07/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της  Δ/νσης  Προμηθειών & Αποθηκών,  1ος όροφος,  Γραφείο 1091Β,  Β. Γεωργίου Α’1, ΤΚ 54636, αρμόδιος υπάλληλος κ. Φ.Κουτσοκώστας τηλ. 2313317530.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν    από την Δ/νση Πολιτισμού και Τουρισμού αρμόδιος υπάλληλος κ. Δ.Μπακής, τηλ:2313317315, e-mail: d.bakis@thessaloniki.gr.

           Η   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                          Ο   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

    ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                                     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 

           

          ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ                                            ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη μελέτη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ