36.4 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την «Προμήθεια διαφόρων αναλωσίμων και...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την «Προμήθεια διαφόρων αναλωσίμων και λοιπών υλικών»

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021 και ισχύει, για την «Προμήθεια διαφόρων αναλωσίμων και λοιπών υλικών» για τη λειτουργία των εννέα (9) αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών σε χώρους ευθύνης του Δήμου Θεσσαλονίκης, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή και σύμφωνα με την υπ’αριθ.2/2022 Μελέτη (τεχνική έκθεση, τεχνικές προδιαγραφές και ενδεικτικό προϋπολογισμό) που συντάχθηκε από το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ενδεικτικού προϋπολογισμού 6.386,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (καθαρό ποσό 5.150,00€ + Φ.Π.Α. 24% 1.236,00€), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης. Η περιγραφή του αντικειμένου, το είδος και η τιμή αναφέρονται αναλυτικότερα στον πίνακα που ακολουθεί:

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ () ΣΥΝΟΛΟ ()
1

 

Ηλεκτρόδια Ενηλίκων για Lifepak 1000 Τεμάχια

(σετ)

16

(Δεκαέξι)

40,00 € 640,00 €
2 Ηλεκτρόδια Παιδιατρικά για Lifepak 1000 Τεμάχια

(σετ)

8

(Οχτώ)

150,00 € 1.200,00 €
3 Μπαταρία για

Lifepak 1000

Τεμάχια 8

(Οχτώ)

300,00 € 2.400,00 €
4 Ηλεκτρόδια ενηλίκων για

Zoll AED Plus

Τεμάχια

(σετ)

2

(Δύο)

60,00 € 120,00 €
5 Ηλεκτρόδια παιδιατρικά για Zoll AED Plus Τεμάχια

(σετ)

1

(Ένα)

150,00 € 150,00 €
6 Φορτιστής και Μπαταρία για

Zoll AED Plus

Τεμάχια 1

(Ένα)

400,00 € 400,00 €
7 Κιτ απινίδωσης

(safe set)

Τεμάχια 9

(Εννέα)

20,00 € 180,00 €
8 Πετσέτα υφασμάτινη

50×50

Τεμάχια

 

30

(Τριάντα)

2,00 € 60,00 €
ΣΥΝΟΛΟ () 5.150,00 €
ΦΠΑ 24% () 1.236,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ () 6.386,00 €

 Η Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53  του Ν.4782/2021).

Χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται εντός τριών (3) μηνών από την ανάθεση.

Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του ν.4782/2021, καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αριθ.πρωτ.125210/21-05-2021 της Δ/σης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.                     

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και υπογεγραμμένη την επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μέχρι τις 17.06.2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της  Δ/νσης  Προμηθειών & Αποθηκών,  1ος όροφος,  Γραφείο 109Β,  Β. Γεωργίου Α’1, ΤΚ 54636, αρμόδια υπάλληλος κ. Αργυρώ Δάλλα τηλ. 2313317573.

Επιπλέον των όσων απαιτούνται από την υπ’αριθ.2/2022 Μελέτη θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του ν.4782/2021 και ισχύει προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν.4782/2021 και ισχύει:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας,

γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου

δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα όπως Πιστοποιητικά εκπροσώπησης ΓΕΜΗ, Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, καταστατικά κ.λ.π. ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα.

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος υπάλληλος κ. Ηλίας Παπαευστρατίου τηλ:2313318241,  e-mail: i.papaefstratiou@thessaloniki.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                          Ο   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Κ.ΖΕΡΒΑΣ                                                                                      M.ΚΟΥΠΚΑΣ

 

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη μελέτη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ