34.8 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση παροχής υπηρεσίας που αφορά στην «ΥΠΗΡΕΣΙΑ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση παροχής υπηρεσίας που αφορά στην «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 8Ο World King of Taekwondo ITF 2022», προϋπολογισμού δαπάνης 3.720,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση παροχής υπηρεσίας που αφορά στην «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 8Ο World King of Taekwondo ITF 2022», π.δ. 3.720,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021), για την παροχή υπηρεσίας ενοικίασης κλειστού αθλητικού χώρου που θα φιλοξενηθεί το τουρνουά “8ο World King of Taekwondo ITF 2022”, και το οποίο θα διεξαχθεί στις 7 και 8 Μαΐου 2022 από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, Δ/νση Αθλητισμού & Εθελοντισμού, σε συνεργασία με τον Α.Σ. Μακεδονική Δύναμη. Ο προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται σε 3.720,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές-Ενδεικτικό Προϋπολογισμό του τμήματος Εκδηλώσεων & Προγραμμάτων Αθλητισμού της Διεύθυνσης Αθλητισμού & Εθελοντισμού και κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), με απαραίτητη προϋπόθεση η προσφερόμενη τιμή να είναι εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Η προσφορά θα πρέπει να πληροί όλους τους όρους και τις προδιαγραφές των προαναφερόμενων Τεχνικών Προδιαγραφών – Ενδεικτικού Προϋπολογισμού και της παρούσας πρόσκλησης και η προσφερόμενη συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ να μην υπερβαίνει τη συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη.
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός για την παροχή υπηρεσίας ενοικίασης αθλητικού χώρου για τη διοργάνωση του τουρνουά “8ο World King of Taekwondo ITF 2022” της Δ/νσης Αθλητισμού & Εθελοντισμού αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης.
Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).
Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ευρώ (3.720,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (Καθαρό ποσό 3.000,00€ + Φ.Π.Α. 24% 720,00€) ως κάτωθι:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(CPV): [70310000-7 Υπηρεσίες ενοικίασης ή πώλησης κτιρίων]

Α/Α ΕΙ∆Ο Σ ΥΠΗΡΕΣΙ ΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 Ενοικίαση αθλητικού χώρου το διάστημα 7 έως 8 Μαϊου για τη διοργάνωση του ‘’8ου World King of Taekwondo ITF 2022” 1 3.000,00 € 3.000,00 €
    Φ.Π.Α. 24%: 720,00 €
    ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: 3.720,00 €

H διάρκεια της σύμβασης που θα προκύψει ορίζεται για το χρονικό διάστημα 7 & 8 Μαΐου 2022.
Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021, καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ.πρωτ.125210/21-05-2021 της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και υπογεγραμμένη την επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μέχρι τις 13/04/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών, 1ος όροφος, Γραφείο 1091Β, Β. Γεωργίου Α’1, ΤΚ 54636, αρμόδια υπάλληλος κ. Κ. Δενκίδου τηλ. 2313-317758.
Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν.4782/2021, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του Ν. 4782/2021:
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
• Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
• Ασφαλιστική ενημερότητα
• Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα όπως πιστοποιητικά εκπροσώπησης ΓΕΜΗ, Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, Καταστατικά κ.λ.π. ανάλογα με την νομική μορφή του Οικονομικού Φορέα.
• Όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά συμμετοχής που αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές – Ενδεικτικό Προϋπολογισμό – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς του αρμόδιου τμήματος Εκδηλώσεων & Προγραμμάτων Αθλητισμού της Διεύθυνσης Αθλητισμού & Εθελοντισμού.
Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από τη Δ/νση Αθλητισμού & Εθελοντισμού, Τμήμα Εκδηλώσεων & Προγραμμάτων Αθλητισμού, αρμόδιος υπάλληλος κ. Αθ. Οικονόμου τηλ:2313-317646, e-mail: ath.oikonomou@thessaloniki.gr

    Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                        Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
    & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ             ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρ. 73, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Ενημέρωση για την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ