36.4 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για υπηρεσίες απολύμανσης κτιρίων και οχημάτων...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για υπηρεσίες απολύμανσης κτιρίων και οχημάτων χρήσης από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια περιορισμού της εξάπλωσης του COVID-19, της Δ/νσης Καθαριότητας και Μηχανικών Μέσων, Π.Δ. 20.000,00€ με ΦΠΑ 24%

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021), για την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης κτηρίων και οχημάτων χρήσης από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, για τον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19, της Δ/νσης Καθαριότητας και Μηχανικών Μέσων Π.Δ. 20.000,00€ με ΦΠΑ 24% και κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή ανά κατηγορία (α/α) του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας, με απαραίτητη προϋπόθεση ότι η εκάστοτε τιμή ανά κατηγορία να είναι εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η εξασφάλιση της ασφάλειας χρήσης των χώρων αυτών τόσο από το αρμόδιο προσωπικό (εργαζόμενοι/οδηγοί) όσο και από τους επισκέπτες / λοιπούς επιβαίνοντες.

Η Μελέτη 21/2021 με τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό για την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης κτηρίων και οχημάτων χρήσης από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, για τον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19 της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης.

Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.(άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).

Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (Καθαρό ποσό 16.129,03€ + Φ.Π.Α. 24% 3.870,97€) ως κάτωθι:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(CPV): [90921000-9 υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης]

α/α

Περιγραφή

Ενδεικτική δαπάνη προ ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%

Συνολικό κόστος

1

Κατηγορία 1: Υπηρεσία απολύμανσης κτιρίων χρήσης του Δ. Θεσσαλονίκης

14.089,03€

3.381,37€

17.470,40€

2

 Κατηγορία 2: Υπηρεσία απολύμανσης οχημάτων χρήσης του Δ. Θεσσαλονίκης

2.040,00€

489,60€

2.529,60€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

16.129,03€

3.870,97€

20.000,00€

H διάρκεια της σύμβασης που θα προκύψει ορίζεται χρονικά σε έξι (6) μήνες, από την υπογραφή, πρωτοκόλληση και ανάρτησης της στο ΚΗΜΔΗΣ ή μέχρι εξαντλήσεως της διατιθέμενης πίστωσης.

Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021, καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ.πρωτ.125210/21-05-2021 της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μέχρι τις 07/12/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών, 1ος όροφος, Γραφείο 1091Β, Β. Γεωργίου Α’1, ΤΚ 54636, αρμόδιος υπάλληλος κ. Φ.Κουτσοκώστας τηλ. 2313317530.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

    • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

    • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)

    • Ασφαλιστική ενημερότητα

    • Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την Δ/νση Ανακύκλωσης και Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας, Τμήμα Μελετών αρμόδιος υπάλληλος κ. Κ. Σταμπουλής τηλ:2313318839, email: k.stampoulis@thessaloniki.gr

        Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                        Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                               ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

      ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ                                         ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη μελέτη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ