25.7 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια υλικών καθαριότητας...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια υλικών καθαριότητας της Δ/νσης Καθαριότητας και Μηχανικών Μέσων Π.Δ. 14.981,80€ με ΦΠΑ 6% & 24%

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021), για την προμήθεια υλικών καθαριότητας της Δ/νσης Καθαριότητας και Μηχανικών Μέσων, Π.Δ. 14.981,80€ με ΦΠΑ 6% & 24% και κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος (α/α του ενδεικτικού προϋπολογισμού) της προμήθειας.

Η Μελέτη 23/2021 με τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό για την προμήθεια υλικών καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης.

Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.(άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).

Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των δέκα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ενός ευρώ και ογδόντα λεπτών (14.981,80€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6% & 24% (Καθαρό ποσό 6.685,20€ + Φ.Π.Α. 24% και 1.604,52€ & 6.313,00€ + ΦΠΑ 6% 378,78€) ως κάτωθι:

Α. Είδη με ΦΠΑ 24%

α/α

Είδος

CPV 2008

Μονάδα Μέτρησης

Ποσότητα

Ενδεικτική τιμή €

Σύνολο

ΦΠΑ 24%

Σύνολο €

1

Κεφαλή επαγγελματικής σφουγγαρίστρας (πλάτος 15cm περίπου), μαζί με μεταλλικό κοντάρι μήκους >= 1,3m και διαμέτρου >= 24mm

39224300-1

σετ

125

2,50

312,50 €

75,00 €

387,50 €

2

Κοντάρι σκούπας μεταλλικό μήκους 1,3m με φαρδύ (ελληνικό) σπείρωμα

39224300-1

τεμ

200

0,50

100,00 €

24,00 €

124,00 €

3

Πιγκάλ μπάνιου πλαστικό κλειστού τύπου.

44410000-7

τεμ

150

1,50

225,00 €

54,00 €

279,00 €

4

Φαράσι συλλογής μικροαπορριμμάτων πλαστικό, χωρητικότητας περίπου 7lt με κοντάρι αλουμινίου μήκους περίπου 80cm

44618100-6

σετ

100

7,00

700,00 €

168,00 €

868,00 €

5

Φαράσια συλλογής μικροαπορριμμάτων, χωρητικότητας 50lt περίπου

44618100-6

τεμ

500

7,00

3.500,00 €

840,00 €

4.340,00 €

6

Υγρό καθαρισμού αλάτων με ψεκαστήρα
(Συσκευασία 750ml)

39830000-9

τεμ

40

1,20

48,00 €

11,52 €

59,52 €

7

Χαρτί κουζίνας επαγγελματικό λευκό γκοφρέ δύο φύλλων

33760000-5

κιλά

500

1,80

900,00 €

216,00 €

1.116,00 €

8

Χαρτί υγείας λευκό γκοφρέ τρίφυλλο

33760000-5

κιλά

450

2,00

900,00 €

216,00 €

1.116,00 €

Σύνολο ΦΠΑ

1.604,52 €

Γενικό Σύνολο

8.290,02 €

Β. Είδη με ΦΠΑ 6%

α/α

Είδος

CPV 2008

Μονάδα Μέτρησης

Ποσότητα

Ενδεικτική τιμή €

Σύνολο

ΦΠΑ 6%

Σύνολο €

9

Γάντια νιτριλίου μιας χρήσης, χωρίς πούδρα. Διαθέσιμα μεγέθη: μέτριο (Medium), μεγάλο (Large) και πολύ μεγάλο(XXL). Πρότυπα: ΕΝ-374-1 (type A), ΕΝ-374-5, AQL 1.5

18424300-0

Συσκευασία των 100 τεμαχίων

235

8,00

1.880,00 €

112,80 €

1.992,80 €

10

Διάλυμα καθαρισμού χεριών με ήπια αντισηπτική δράση, σε μορφή γέλης. (Συσκευασία 4 λίτρων)

33700000-7

τεμ

134

7,00

938,00 €

56,28 €

994,28 €

11

Παχύρρευστο χλωροκαθαριστικό, με άρωμα (4L)

24312220-2

τεμ

300

2,50

750,00 €

45,00 €

795,00 €

12

Υγρό κρεμοσάπουνο καθαριστικό χεριών (Συσκευασία 4 λίτρων)

33711900-6

τεμ

915

3,00

2.745,00 €

164,70 €

2.909,70 €

Σύνολο ΦΠΑ

378,78 €

Γενικό Σύνολο

6.691,78 €

Σύνολο πίνακα Α + Β

14.981,80 €

H διάρκεια της σύμβασης που θα προκύψει ορίζεται χρονικά σε σαράντα πέντε (45) ημέρες, από την υπογραφή, πρωτοκόλληση και ανάρτησης της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021, καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ.πρωτ.125210/21-05-2021 της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μέχρι τις 23/11/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών, 1ος όροφος, Γραφείο 1091Β, Β. Γεωργίου Α’1, ΤΚ 54636, αρμόδιος υπάλληλος κ. Φ.Κουτσοκώστας τηλ. 2313317530.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

    • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

    • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)

    • Ασφαλιστική ενημερότητα

    • Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την Δ/νση Ανακύκλωσης και Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας, Τμήμα Μελετών αρμόδιος υπάλληλος κ. Παναγιώτης Βοϊδης τηλ:2313318260, email: p.voidis@thessaloniki.gr.

        Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                      Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                                               ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

      ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ                                                        ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη μελέτη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τον πίνακα xl για τα kg, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ