23.3 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την «Προμήθεια καταστροφέων εγγράφων για...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την «Προμήθεια καταστροφέων εγγράφων για τη Δ/νση ΚΕΠ»

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του ν.4782/2021 και ισχύει, για την «Προμήθεια επτά (7) καταστροφέων εγγράφων για τη Δ/νση ΚΕΠ» κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της τιμής ανά είδος και σύμφωνα με την από 12.10.2021 Μελέτη (Τεχνικές προδιαγραφές και ενδεικτικός προϋπολογισμός) ενδεικτικού προϋπολογισμού 7.936,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (καθαρό ποσό 6.400,00€ + Φ.Π.Α. 24% 1.536,00€) που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης.

Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).

Ο χρόνος παράδοσης των προς προμήθεια ειδών ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την υπογραφή και πρωτοκόλληση της σύμβασης. Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του ν.4782/2021, καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ.πρωτ.125210/21-05-2021 της Δ/σης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και υπογεγραμμένη την επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μέχρι τις 11.11.2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών, 1ος όροφος, Γραφείο 109Β, Β. Γεωργίου Α’1, ΤΚ 54636, αρμόδιος υπάλληλος κ. Α.Δάλλα τηλ. 2313317573.

Επιπλέον των όσων απαιτούνται από την από 12.10.2021 Μελέτη θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του ν.4412/2016 προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας,

γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου

δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)

  • Ασφαλιστική ενημερότητα

  • Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης και Πιστοποιητικά μεταβολών ΓΕΜΗ, αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας, ΦΕΚ κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα.

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 130 του ν.4412/2016, ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή του συμφωνητικού και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από το Δήμο μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 7 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την Δ/νση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), αρμόδιος υπάλληλος κ. Αχ. Μένος-Χατζηγεωργίου τηλ:2313316430, e-mail: a.menos@thessaloniki.gr.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                            Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ                                                                                ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Σ.ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ                                                                                                Μ.ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τις τεχνικές προδιαγραφές, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τις συνοδευτικές τεχνικές προδιαγραφές, πατήστε εδώ και εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ