30.6 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια – αντικατάσταση...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια – αντικατάσταση μπαταριών με ενσωματωμένα επιθέματα ενηλίκων (pads) στους δεκατέσσερις απινιδωτές μάρκας HEARTSINE SAMARITAN PAD 350p- ενηλίκων, Π.Δ. 3.499,95€ με ΦΠΑ 24% για τις ανάγκες της Διεύθυνσης ΚΑΠΗ Δήμου Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021) και ισχύει, για την προμήθεια – αντικατάσταση μπαταριών με ενσωματωμένα επιθέματα ενηλίκων (pads) στους δεκατέσσερις απινιδωτές μάρκας HEARTSINE SAMARITAN PAD 350p- ενηλίκων  οι οποίοι βρίσκονται στα δεκατρία παραρτήματα και στο Γραφείο Διοίκησης της Διεύθυνσης ΚΑΠΗ Δήμου Θεσσαλονίκης,  Π.Δ. 3.499,95€ με ΦΠΑ 24%, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας, με απαραίτητη προϋπόθεση ότι η εκάστοτε τιμή ανά είδος να είναι εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Οι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ για την προμήθεια – αντικατάσταση μπαταριών με ενσωματωμένα επιθέματα ενηλίκων (pads) στους δεκατέσσερις απινιδωτές μάρκας HEARTSINE SAMARITAN PAD 350pενηλίκων της Διεύθυνσης ΚΑΠΗ Δήμου Θεσσαλονίκης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας  Πρόσκλησης.

Η Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.(άρθρο 120 παρ.3α του  Ν.4412/2016  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53  του Ν.4782/2021).

Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τον  ενδεικτικό  προϋπολογισμό της Διεύθυνσης Διεύθυνσης ΚΑΠΗ Δήμου Θεσσαλονίκης αναφέρεται  ως κάτωθι:    

(CPV: 31440000-2)           Ενδεικτικός προϋπολογισμός

Τεμάχια Είδος Τιμή

Μονάδας

Πλέον ΦΠΑ

Συνολική τιμή πλέον ΦΠΑ
14 μπαταρίες απινιδωτή με ενσωματωμένα επιθέματα ενηλίκων (pads) μάρκας HEARTSINE SAMARITAN PAD 350p

 

201,61€ 2.822,54€
ΦΠΑ 24% 677,41€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 24% 3.499,95€

Η διάρκεια της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια – αντικατάσταση μπαταριών με ενσωματωμένα επιθέματα ενηλίκων (pads) στους δεκατέσσερις απινιδωτές μάρκας HEARTSINE SAMARITAN PAD 350p- ενηλίκων, ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες, από την υπογραφή και   ανάρτηση της  Σύμβασης  στο  ΚΗΜΔΗΣ.

Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021, καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ.πρωτ.125210/21-05-2021 της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.                     

Παρακαλούμε  όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μέχρι τις 08/07/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της  Δ/νσης  Προμηθειών & Αποθηκών,  1ος όροφος,  Γραφείο 1091Β,  Β. Γεωργίου Α’1, ΤΚ 54636, αρμόδιος υπάλληλος κ. Φ. Κουτσοκώστας τηλ. 2313317530.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)
  • Πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού(ή εμπορικού) μητρώου με το οποίο πιστοποιείτε αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους

Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που εκκινούν μετά την 1η.6.2024, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 52445 ΕΞ 04-04-2023 (ΦΕΚ Β’ 2385/12-04-2023) “Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς”.

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την Διεύθυνση ΚΑΠΗ Δήμου Θεσσαλονίκης, αρμόδια υπάλληλος κ. Μαρία Λεβεντέλη, e-mail: m.leventeli@thessaloniki.gr, τηλ: 2313316645.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ &  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

 

Για να κατεβάσετε το έντυπο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη μελέτη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ