19.1 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την διοργάνωση δύο χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων-συναυλιών...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την διοργάνωση δύο χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων-συναυλιών στις 6 Δεκεμβρίου 2023 από την Δ΄ Κοινότητα, της Δ/νσης Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων προϋπολογισμού δαπάνης 2.889,20€ με ΦΠΑ 24%.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021), για την διοργάνωση δύο χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων-συναυλιών από την Δ΄ Κοινότητα, στις 6 Δεκεμβρίου 2023, της Δ/νσης Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Π.Δ. 2.889,20€ με ΦΠΑ 24%, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας.
Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός με τις τεχνικές προδιαγραφές της Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης.
Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.(άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).
Η δαπάνη της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας αναφέρεται ως κάτωθι:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CPV:79952000-2

ΕΝΔΕΙΚ. ΤΙΜΗ ΠΟΣ. ΣΥΝΟΛ. ΠΟΣΟ
 

 

 

1

Διοργάνωση “ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ” τον μήνα Δεκέμβριο  στην πλατεία Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού:

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει ορχήστρα (πλήκτρα, κιθάρα & μπουζούκι), η οποία θα ερμηνεύσει χριστουγεννιάτικα κάλαντα και άλλα παιδικά τραγούδια καθώς και ανιματέρ, face painting και DJ.

Η διάρκεια της εκδήλωσης ορίζεται περίπου σε 2 ώρες

 

 

 

720,00

 

 

 

1

 

 

 

720,00

 

 

2

Διοργάνωση  “ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ” τον μήνα Δεκέμβριο  στην πλατεία Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού:

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει ορχήστρα (πλήκτρα, κιθάρα, μπουζούκι & 2τραγουδιστές, οι οποίοι θα ερμηνεύσουν έντεχνα & λαϊκά τραγούδια)

Η διάρκεια της εκδήλωσης ορίζεται περίπου σε  2 ώρες

 

 

1.610,00

 

 

 

1

 

 

 

1.610,00

Σημείωση

– Ηχοφωτιστική κάλυψη θα υπάρχει και θα παρέχεται από άλλον ανάδοχο ενιαίου διαγωνισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης.

-Τυχόν απαιτήσεις πνευματικών δικαιωμάτων μουσικών έργων (π.χ ΑΕΠΙ/Αυτοδιαχείριση κ.λ.π) καθώς και η ασφάλιση των μουσικών βαρύνουν τον ανάδοχο

  ΣΥΝΟΛΟ     2.330,00
  Φ.Π.Α 24%        559,20
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     2.889,20

 

Οι δύο χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις-συναυλίες θα πραγματοποιηθούν στις 6 Δεκεμβρίου 2023 στην πλατεία Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού
Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021, καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ.πρωτ.125210/21-05-2021 της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μέχρι τις 17/11/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών, 1ος όροφος, Γραφείο 1091Β, Β. Γεωργίου Α’1, ΤΚ 54636, αρμόδιος υπάλληλος κ. Φ.Κουτσοκώστας τηλ. 2313317530.
Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
• Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
• Ασφαλιστική ενημερότητα
• Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)
Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την Δ΄ Δημοτική Κοινότητα, αρμόδια υπάλληλος κ. Ελ. Κεφαλά Τηλ:2313318517, e-mail: e.kefala@thessaloniki.gr

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ Κ.Ε.Π

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τον Ενδεικτικό Προύπολογισμό και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Έντυπο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση άρθρ.73, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ