29.5 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Προμήθεια χειροκίνητων ψεκαστήρων πλάτης και φορμών προστασίας στα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Προμήθεια χειροκίνητων ψεκαστήρων πλάτης και φορμών προστασίας στα πλαίσια περιορισμού διάδοσης του COVID-19» π.δ. 14.452,20 με το Φ.Π.Α. 24%

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προσφύγει στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 εδαφ.γ του Ν.4412/2016 και το άρθρο 10 παρ.3α και 3β της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”(ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄/11-3-2020) για την ανάθεση «Προμήθεια χειροκίνητων ψεκαστήρων πλάτης και φορμών προστασίας στα πλαίσια περιορισμού διάδοσης του COVID-19» π.δ. 14.452,20  με το Φ.Π.Α. 24% ως κάτωθι :

Α/Α Περιγραφή είδους Ποσότητα Μονάδα μέτρησης Ενδεικτική τιμή Σύνολο
1 Χειροκίνητος ψεκαστήρας πλάτης, ως τεχνική περιγραφή 15 Τεμ. 25,00 € 375,00 €
2 Φόρμα προστασίας μίας χρήσης ως τεχνική περιγραφή 1000 Τεμ. 10,50 € 10.500,00 €
3 Φόρμα προστασίας πολλαπλών χρήσεων ως τεχνική περιγραφή 30 Τεμ. 26,00 € 780,00 €
        Σύνολο 11.655,00 €
        ΦΠΑ 2.797,20 €
        Γενικό σύνολο 14.452,20 €

Αντικείμενο της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης σύμφωνα με την υπ’αριθμ.16/2020 μελέτη (Τεχνικές Προδιαγραφές) της αρμόδιας Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων – Τμήμα Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας είναι η προμήθεια χειροκίνητων ψεκαστήρων πλάτης και ειδών ατομικής προστασίας (ολόσωμες φόρμες προστασίας coverall μίας και πολλαπλών χρήσεων) για την κάλυψη των επιτακτικών αναγκών του Δήμου Θεσσαλονίκης που αφορούν τον περιορισμό διάδοσης του COVID-19.

Η προμήθεια κατατάσσεται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων για το είδος:

Α/Α 1: 42924700-6: Μηχανικές συσκευές εκτόξευσης, διασκόρπισης ή ψεκασμού

Α/Α 2,3: 35113400-3: Προστατευτική ενδυμασία

Η ολοκλήρωση της προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση θα οδηγήσει στη σύναψη ενός (1) ή περισσότερων συμφωνητικών με οικονομικούς φορείς.

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα δύο ευρώ και είκοσι λεπτών (14.452,20€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %, {προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: έντεκα χιλιάδες εξακόσια πενήντα πέντε ευρώ (11.655,00 €), ΦΠΑ: δύο χιλιάδες επτακόσια εξήντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτά (2.797,20 €)}.

Διάρκεια σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υπογραφής, πρωτοκόλλησης και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με όσα ορίζονται στη σχετική νομοθεσία.

Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης

Ο οικονομικός φορέας θα υποβάλλει την προσφορά του στο συνημμένο υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Σε ισχύ είναι οι ειδικοί όροι, όπως αναλύονται στο τμήμα Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της υπ’αριθμ.16/2020 μελέτης (Τεχνικές Προδιαγραφές).

Εγγυητική συμμετοχής : δεν απαιτείται

Εγγυητική καλής εκτέλεσης : για την υπογραφή του συμφωνητικού απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Τεχνική προσφορά: Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά και τα έγγραφα που αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’αριθμ. 16/2020 μελέτη (Τεχνικές Προδιαγραφές).

Λόγοι αποκλεισμού :

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, ο οικονομικός φορέας οφείλει να προσκομίσει μαζί με την προσφορά του και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016 :

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 7αγ Ν. 4605/2019 και σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία). Η υποχρέωση αφορά ιδίως:
    • στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
    • στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Πιστοποιητικό ΣΕΠΕ (Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ, σχετικά με πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο(2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.)
  • Αντίγραφο καταστατικού της εταιρείας εφόσον υφίσταται σχετική υποχρέωση

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας (τεχνική – οικονομική) και τα ανωτέρω δικαιολογητικά (παρ. «Λόγοι αποκλεισμού») μέχρι τις 02-04-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ. στο Τμήμα Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, Ποσειδώνος 60Α, Πυλαία ΤΚ 55 134, 2ος όροφος, αρμόδιος υπάλληλος Π.Βοΐδης, τηλ. 2310 494545.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
     

 

 

Ν.ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ

 

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την Τεχνική Μελέτη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ.

           

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ