Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, με λογιστή για τη στελέχωση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών – Λογιστηρίου, της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ

6 Αυγούστου 2018 - 11:15

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ
Έχοντας υπόψη:
– Το άρθρο 15 του Καταστατικού της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ
– Τον εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και τον Κανονισμό Προσλήψεων της Εταιρείας
– Το άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 4483/2017
– Το πρακτικό της 18ης Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την πρόσληψη φυσικού προσώπου – λογιστή με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου

Προκηρύσσει
Θέση Λογιστή, για τη στελέχωση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών-Λογιστηρίου, της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ

X