25.7 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια καλλιτεχνικών εντύπων και μπάνερ για τις...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια καλλιτεχνικών εντύπων και μπάνερ για τις ανάγκες της Δ/νσης Πολιτισμού – Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 4.054,80 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση προμήθειας καλλιτεχνικών εντύπων και banner,  για τις ανάγκες του Τμήματος Πινακοθήκης της Δ/νσης Πολιτισμού – Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 4.054,80 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ’ αρ. 392/31-5-2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, το υπ’ αρ. 121235/17-5-2023 έγγραφο της αρμόδιας Δ/νσης καθώς και τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές – ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Η εν λόγω προμήθεια κρίνεται απολύτως απαραίτητη προκειμένου να υπάρχουν στη διάθεση της υπηρεσίας εγκαίρως τα απαραίτητα είδη που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα :

ΕΙΔΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
1. 16φυλλο ενημερωτικό φυλλάδιο  (32 σελίδες)

i.  Χαρτί:115 γρ. (εσωτερικές σελίδες)

ii. Εξώφυλλο 250 γρ.

iii. Διάσταση: (24 x 16,5)

iv. CMYK: τετραχρωμία (κείμενο – φωτογραφίες)

1000 τμχ 2,30€ 2.300,00
2. Banner Μουσαμάς εξωτερικού χώρου. Διαστάσεων 300×150 εκ. Με μανίκι 7 εκ. (διάμετρος) πάνω και κάτω. Ψηφιακή εκτύπωση-τετραχρωμία.

Στη δαπάνη  συμπεριλαμβάνεται η γραφιστική επιμέλεια

1 140,00 140,00
3. Banner Μουσαμάς εξωτερικού χώρου. Διαστάσεων 300×110 εκ. Με μανίκι 7 εκ. (διάμετρος) πάνω και κάτω. Ψηφιακή εκτύπωση-τετραχρωμία.

Στη δαπάνη  συμπεριλαμβάνεται η γραφιστική επιμέλεια

 

1 130,00 130,00
4. Flyers – διπλής όψης

·          Χαρτί : Velvet 170 γρ.

·          Διάσταση : 21 x 15

·          CMYK: τετραχρωμία (κείμενο – φωτογραφίες)

 

3500 τμχ 0,20 700,00
ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

3.270,00
    784,80
    4.054,80

 

Για τον σκοπό αυτό εγκρίθηκε η απαιτούμενη δαπάνη και διατέθηκαν οι αντίστοιχες πιστώσεις με τις υπ’ αρ. 717/44173/2023 (ΑΔΑΜ: 23REQ012146242 2023-02-16, ΑΔΑ : 6ΣΣΘΩΡ5-ΓΧΑ) και 718/44192/2023 (ΑΔΑΜ: 23REQ012146687 2023-02-16, ΑΔΑ : 6ΜΠ5ΩΡ5-63Κ) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2023.

Λόγω του ότι η συγκεκριμένη προμήθεια χαρακτηρίζεται ως ομοειδής με το αντικείμενο της υπ’ αρ. 23/2023 διακήρυξης του ενιαίου ανοικτού, ηλεκτρονικού, κάτω των ορίων διαγωνισμού για την προμήθεια καλλιτεχνικών εντύπων και λαβάρων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και σύμφωνα με την υπ’ αρ. 392/31-5-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προτείνεται η ανάθεση των συγκεκριμένων ειδών να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του αρ. 6 του Ν. 4412/2016 (διότι πληροί τις προϋποθέσεις των διατάξεων αυτών),  σύμφωνα με τις οποίες οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις για μεμονωμένα τμήματα, λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη αξία μόνο του τμήματος, εφόσον αυτή χωρίς Φ.Π.Α. είναι μικρότερη από 80.000,00 € για προμήθειες ή υπηρεσίες, και η συνολική αξία των τμημάτων που ανατίθενται με αυτό τον τρόπο δεν υπερβαίνει το 20% της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων στις οποίες έχει διαιρεθεί η προτεινόμενη απόκτηση ομοιογενών αγαθών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του Τμ. Πινακοθήκης της Δ/νσης Πολιτισμού – Τουρισμού αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 4.054,80 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 3.270,00 €, Φ.Π.Α. 24% : 784,80 €).

Η παράδοση των ειδών θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στα σχετικά έντυπα αρχής γενομένης από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021, καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ.πρωτ.125210/21-05-2021 της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Παρακαλούμε να καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και υπογεγραμμένη την επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μέχρι τις 16-6-2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών, Δημαρχιακό Μέγαρο Βασ. Γεωργίου Α΄1 ΤΚ 54636, Κτίριο Β΄ 1ος όροφος, αρμόδια υπάλληλος κ. Μαρία Θωμαΐδου, τηλ. 2313317545, e-mail : m.thomaidou@thessaloniki.gr.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 22 του Ν.4782/2021, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με το αρθ. 29 του Ν. 4782/2021:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα όπως πιστοποιητικά εκπροσώπησης ΓΕΜΗ, Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, Καταστατικά κ.λ.π. ανάλογα με την νομική μορφή του Οικονομικού Φορέα.
  • Πιστοποιητικό /βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.
  • Όλα τα τυχόν απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά συμμετοχής που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις επαγγελματικής και τεχνικής ικανότητας και εμπειρογνωσίας που αναφέρονται στα έγγραφα της αρμόδιας Δ/νσης.

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από το Τμήμα Πινακοθήκης της Δ/νσης Πολιτισμού Τουρισμού, αρμ. κ. Ελένη Αναστασιάδου, τηλ. 2313 318537, e-mail : e.anastasiadou@thessaloniki.gr  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ       

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

 

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 

   ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

 

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ