Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό κατάρτιση καταλόγους για την επιλογή αναδόχων μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης έτους 2021.

17 Φεβρουαρίου 2021 - 7:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΤΟΥΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΜΕΣΩ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021
(Ν.4412/2016 , άρθρο 118,παρ.5)

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης
ΚΑΛΕΙ
τους ενδιαφερόμενους μελετητές Δημοσίων Έργων που επιθυμούν να εγγραφούν στους υπό κατάρτιση καταλόγους μελετητών σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες :

ΜΕΛΕΤΕΣ

– (8) Στατικές μελέτες
– (9) Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες
– (21) Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες

να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση , υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα, η οποία θα απευθύνεται προς την Δ/νση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών (dasam@thessaloniki.gr) έως και την Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021 ,ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις για επιλογή αναδόχων Δημοσίων Συμβάσεων Μελετών , των παρ.5 & 6 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, για το έτος 2021.
Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται οπωσδήποτε το Α.Φ.Μ. και να επισυνάπτεται αντίγραφο πτυχίου ΜΕΕΠ ή αντίγραφο μελετητικού πτυχίου που βρίσκεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής και το οποίο θα τεκμηριώνει την δυνατότητα συμμετοχής του αιτούντος στον υπό σύνταξη κατάλογο.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης για χρονικό διάστημα 20 ημερών.

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων

Εφραίμ Κυριζίδης

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Αίτηση, πατήστε εδώ

X