27.6 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Διενέργεια RAPID...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Διενέργεια RAPID TEST αντιγόνου COVID-19» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για τις ανάγκες προληπτικού ελέγχου σε εργαζόμενους του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 24.000,00€

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προσφύγει στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 εδαφ.γ του Ν.4412/2016 (Α΄147) και το άρθρο 10 παρ.3α και 3β της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄/11-3-2020), σε εκτέλεση της υπ’ αρ.1007/11-11-2020 Α.Ο.Ε., για την ανάθεση της  υπηρεσίας με τίτλο: «Διενέργεια RAPID TEST αντιγόνου COVID-19» π.δ. 24.000,00€ σε εργαζόμενους του Δ.Θ.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, καθώς και το γεγονός ότι ήδη η χώρα μας διανύει το δεύτερο κύμα (Covid-19) παρατηρώντας τη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων και την ανησυχία για μεγαλύτερη διασπορά, ο Δήμος Θεσσαλονίκης υποχρεούται να θωρακίσει με κάθε πρόσφορο μέσο οτιδήποτε σχετίζεται με την υγεία και την προστασία των εργαζομένων.

Ως εκ τούτου, η ανάγκη για την παροχή υπηρεσιών διενέργειας RAPID TEST αντιγόνου COVID-19 για τους εργαζόμενους του Δήμου Θεσσαλονίκης κρίνεται επιβεβλημένη λόγω της εξαιρετικά επείγουσας κατάστασης.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

«Διενέργεια RAPID TEST αντιγόνου COVID-19»

A/A ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
1. Υπηρεσίες διενέργειας RAPID TEST αντιγόνου COVID-19 για  προληπτικό έλεγχο στους εργαζόμενους του Δήμου  Θεσσαλονίκης ΤΕΜ 1.600 15€ 24.000€
ΣΥΝΟΛΟ 24.000€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 24.000€

Αντικείμενο της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης σύμφωνα με τα υπ’ αρ. 322734/10-11-2020 και 323320/10-11-2020 διαβιβαστικά της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας είναι η «Διενέργεια RAPID TEST αντιγόνου COVID-19» σε εργαζόμενους του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η παρεχόμενη υπηρεσία κατατάσσεται στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων για το είδος CPV: 85145000-7 «Υπηρεσίες ιατρικών εργαστηρίων». 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (24.000,00€). Η συγκεκριμένη δαπάνη δεν υπόκειται ΦΠΑ. 

Διάρκεια σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής, πρωτοκόλλησης και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με όσα ορίζονται στη σχετική νομοθεσία. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης των εργασιών διενέργειας των RAPID TEST αντιγόνου COVID-19 νωρίτερα, η σύμβαση λήγει με την ολοκλήρωσή τους. Ο Δήμος δεν υποχρεούται στην πραγματοποίηση όλων των τεστ, αλλά εφόσον απαιτηθούν πρέπει ο ανάδοχος να ανταποκριθεί στην απαίτηση της υπηρεσίας.

Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης

Οι οικονομικοί φορείς θα υποβάλλουν την προσφορά τους στο συνημμένο υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

H ανάθεση θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή μετά από διαπραγμάτευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφο 2γ του ν. 4412/2016, «στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση».

Εγγυητική συμμετοχής: δεν απαιτείται

Εγγυητική καλής εκτέλεσης: Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Τεχνική προσφορά: Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας, οι οποίες θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τους όρους εκτέλεσης των απαιτουμένων υπηρεσιών. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται οπωσδήποτε, από πλήρη τεχνική περιγραφή και όποιο άλλο στοιχείο αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης που συνέταξε η αρμόδια υπηρεσία.

Λόγοι αποκλεισμού

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, ο οικονομικός φορέας οφείλει να προσκομίσει μαζί με την προσφορά του και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016 :

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του (άρθρο 80 Ν. 4412/2016) ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 7αγ Ν. 4605/2019).

Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος εφαρμόζεται επιπροσθέτως, εκτός των Ατομικών Επιχειρήσεων και στις:

α) περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) αφορά τους διαχειριστές, β) περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης).
  • Ασφαλιστική ενημερότητα.
  • Πιστοποιητικό ΣΕΠΕ (Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ, σχετικά με πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών).
  • Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για θέματα της διαγωνιστικής διαδικασίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Προστασίας & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, Δ/νση Μοναστηρίου 53-55 Τ.Κ. 54627 Θεσσαλονίκη Πληροφ: Σ. Μπουτσιούκης  Τηλ: 231331-8954, 2310 509020.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας (τεχνική-οικονομική) μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά (παρ. λόγοι αποκλεισμού) και την Υπογεγραμμένη Επισυναπτόμενη Ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι τις  18/11/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στο Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, Δημαρχιακό Μέγαρο Βασ. Γεωργίου Α΄1 ΤΚ 54636, Κτίριο Β΄1ος όροφος γρ.109Β, αρμόδια υπάλληλος Αλ. Μοναστηρίδου, τηλ. 2313-317249.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

 

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους Ειδικούς Όρους, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τις Υπεύθυνες Δηλώσεις, πατήστε εδώ και εδώ.

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ