27 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ατομικών μέσων προστασίας με τη διαδικασία...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ατομικών μέσων προστασίας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για τις επιτακτικές ανάγκες του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 123.066,00€ με το Φ.Π.Α. 6% και 24%.

Ματαίωση υπ.αριθμ. 126362-05/05/2020 «Προμήθεια ατομικών μέσων προστασίας για τις επιτακτικές ανάγκες του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 123.066,00€ με το Φ.Π.Α. 6 και 24%»

Σας ενημερώνουμε ότι ματαιώνεται η πρόσκληση του θέματος, λαμβάνοντας υπόψη:

την απαίτηση επιπλέον ελέγχου των προς προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, από τον τεχνικό ασφαλείας ή/και τον Ιατρό εργασίας (εγκύκλιος 17312/Δ9. 506 της 4/5/2020 – Α.Δ.Α.: 92Ν546ΜΤΛΚ-09Ξ).

Για να κατεβάσετε το Έγγραφο, πατήστε εδώ.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ατομικών μέσων προστασίας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για τις επιτακτικές ανάγκες του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 123.066,00€ με το Φ.Π.Α. 6% και 24%.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προσφύγει στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 εδαφ.γ του Ν.4412/2016 και το άρθρο 10 παρ.3α και 3β της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”(ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄/11-3-2020) για την ανάθεση «Προμήθεια ατομικών μέσων προστασίας για τις επιτακτικές ανάγκες του Δήμου Θεσσαλονίκης» π.δ. 123.066,00€ με το Φ.Π.Α. 6 και 24% ως κάτωθι :

CPV 2008  35113400-3
Α. Μέσα ατομική προστασίας με 6%
α/α Είδος Μονάδα μέτρησης Ποσότητα Ενδεικτική τιμή Σύνολο
1 Γάντια ελαστικά μιας χρήσης (Συσκευασία των 100τεμ) Συσκευασίες 1.000 4,50 € 4.500,00 €
Σύνολο 4.500,00 €
ΦΠΑ 6% 270,00 €
Γενικό Σύνολο Α 4.770,00 €
Β. Μέσα ατομική προστασίας με 24%
α/α Είδος Μονάδα μέτρησης Ποσότητα Ενδεικτική τιμή Σύνολο
2 Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο τεμ. 10.000 0,50 € 5.000,00 €
3 Γάντια δερματοπάνινα τεμ. 5.000 1,30 € 6.500,00 €
4 Γυαλιά κλειστού τύπου τεμ. 700 12,00 € 8.400,00 €
5 Φόρμα προστασίας πολλαπλών χρήσεων τεμ. 500 12,00 € 6.000,00 €
6 Στολές προστασίας από χημικά τεμ. 1.000 11,00 € 11.000,00 €
7 Μάσκα φίλτρο FFP1, πολλαπλών χρήσεων τεμ. 4.500 3,20 € 14.400,00 €
8 Μπουφάν χειμερινό και καλοκαιρινό τεμ. 900 45,00 € 40.500,00 €
9 Φόρμα εργασίας θερινή τεμ. 200 18,00 € 3.600,00 €
Σύνολο 95.400,00 €
ΦΠΑ 24% 22.896,00 €
Γενικό Σύνολο Β 118.296,00 €
Σύνολο Α+Β: 123.066,00 €

Αντικείμενο της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης σύμφωνα με την υπ’αριθμ.22/2020 μελέτη της αρμόδιας Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων – Τμήμα Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας είναι η «Προμήθεια ατομικών μέσων προστασίας για τις επιτακτικές ανάγκες του Δήμου Θεσσαλονίκης»

Η προμήθεια κατατάσσεται στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 35113400-3 Ρούχα προστασίας και ασφαλείας.

Η ολοκλήρωση της προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση θα οδηγήσει στη σύναψη ενός (1) ή περισσοτέρων συμφωνητικών με οικονομικούς φορείς.

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των Εκατόν Είκοσι Τρεις Χιλιάδες Εξήντα Έξι ευρώ (123.066,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6 και 24 %, {προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: Ενενήντα Εννέα Χιλιάδες Εννιακόσια ευρώ (99.900,00 €), ΦΠΑ 6 και 24% : Είκοσι Τρεις Χιλιάδες Εκατόν Εξήντα Έξι ευρώ (23.166,00 €)}.

Διάρκεια σύμβασης
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 45 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής, πρωτοκόλλησης και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με όσα ορίζονται στη σχετική νομοθεσία.

Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης
Οι οικονομικοί φορείς θα υποβάλλουν την προσφορά τους στο συνημμένο υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Εγγυητική συμμετοχής : δεν απαιτείται

Εγγυητική καλής εκτέλεσης : απαιτείται για συμβάσεις αξίας μεγαλύτερες από 20.000€ προ ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Τεχνική προσφορά: Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά και τα έγγραφα που αναφέρονται στην υπ’αριθμ. 22/2020 μελέτη.

Λόγοι αποκλεισμού :
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, ο οικονομικός οφείλει να προσκομίσει μαζί με την προσφορά του και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016 :
– Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 7αγ Ν. 4605/2019). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
– Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
– Ασφαλιστική ενημερότητα
– Πιστοποιητικό ΣΕΠΕ (Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ, σχετικά με πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο(2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.)
– Αντίγραφο καταστατικού της εταιρείας, εφόσον απαιτείται

Λαμβάνοντας υπόψη την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 84/13.04.2020 τεύχος A’): «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» και συγκεκριμένα το Άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο «Κατ΄ εξαίρεση διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων» οι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλουν σε αντικατάσταση των απαιτούμενων παραπάνω δικαιολογητικών του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 – υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) ή ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), που προβλέπεται στο εικοστό έβδομο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης και να συναφθεί η σύμβαση.
Στην υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση δηλώνονται από τον οικονομικό φορέα ότι:
σύμφωνα με το άρθρο 41 παρ. 1 και 4 της από 13/04/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 84/13.04.2020 τεύχος A’)
α) δεν συντρέχει κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής μου στη διαδικασία,
β) εξακολουθούν να πληρούνται όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στην οικεία διακήρυξη,
γ) θα προσκομιστούν τα νομίμως προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή ανάθεσης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και
δ) η εκκαθάριση και εξόφληση δεν θα υλοποιηθεί εάν δεν έχει προηγηθεί η προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζονται ανά περίπτωση στην κείμενη νομοθεσία.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας (τεχνική – οικονομική) και τα ανωτέρω δικαιολογητικά (παρ.Λόγοι αποκλεισμού) μέχρι τις 14-05-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, Ποσειδώνος 60Α, Πυλαία ΤΚ 55 134, 2ος όροφος, αρμόδιος υπάλληλος Π.Βοΐδης τηλ. 2310 494545, Λ.Παναγιωτίδης τηλ. 2310 494567.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                   Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ                                                   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Ν. ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ                                                            ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Τεχνική Περιγραφή και τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ