Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την Κάλυψη Δράσεων Πυροπροστασίας (Βοτάνισμα –Καθαρισμός Ξερών Χόρτων στο ΄Αλσος των Λουτρών Θέρμης και σε τμήματα του Περιαστικού Δάσους Σέιχ-Σου).

30 Απρίλιος 2019 - 16:33

O ∆ήµος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την Κάλυψη ∆ράσεων Πυροπροστασίας (Βοτάνισµα –Καθαρισµός Ξερών Χόρτων στο ΄Αλσος των Λουτρών Θέρµης και σε τµήµατα του Περιαστικού ∆άσους Σέιχ-Σου) για τις ανάγκες του ∆ήµου Θεσσαλονίκης του Αυτοτελούς Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας συνολικής δαπάνης 17.360,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.24%. Πιο συγκεκριµένα η παρέµβαση προβλέπει τον καθαρισµό και την αποµάκρυνση των ξερών χόρτων της αυτοφυούς και µη επιθυµητής βλάστησης έτσι ώστε να αποτραπεί ο κύνδυνος πυρκαγιάς στους συγκεκριµένους χώρους. Η Κάλυψη ∆ράσεων Πυροπροστασίας (Βοτάνισµα –Καθαρισµός Ξερών Χόρτων στο ΄Αλσος των Λουτρών Θέρµης και σε τµήµατα του Περιαστικού ∆άσους Σέιχ-Σου) ανέρχεται στο ποσό των 17.360,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.24% και αναλύεται ως εξής:

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΊ∆ΟΥΣ ΑΤ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤ

ΗΤΑ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚ

Η ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑ∆ΟΣ

∆ΑΠΑΝΗ
1 ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΜΕ

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΧΟΡΤOΚΟΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΕΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

1 Στρεµ. 350 40,00 € 14.000,00 €
           

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

14.000,00 €

          Φ.ΠΑ   24% 3.360,00 €
          ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠAΝΗ 17.360,00 €

Παρακαλούµε όπως αποστείλετε σχετική οικονοµική προσφορά µέχρι την Τρίτη 07 Μαϊου 2019 και ώρα 14:00 µ.µ. στο Τµήµα Προκηρύξεων και ∆ηµοπρασιών της ∆/νσης Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης Βας.Γεωργίου Α΄1 ΤΚ 54640 1ος όροφος κτίριο Β γραφείο 109Β αρµόδια υπάλληλος κ.Θ.Παπαχρήστου τηλ: 2313317538.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού από διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκοµίσετε µαζί µε την οικονοµική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύµφωνα µε το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

• Απόσπασµα ποινικού µητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
• Φορολογική ενηµερότητα
• Ασφαλιστική ενηµερότητα

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, µπορείτε να λαµβάνετε από το Αυτοτελές Τµήµα Πολιτικής Προστασίας Ταχ.∆/νση:Β.Γεωργίου Α1,Θεσσαλονίκη ΤαχΚωδ :546 36 αρµόδια υπάλληλος Στ.Αδάµου Τηλ: 2313317614 email:l.adamou@thessaloniki.gr.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

        ΘΩΜΑΣ ΨΑΡΡΑΣ                      ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ – ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την μελέτη πατήστε εδώ.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση εργασιών/υπηρεσιών διοργάνωσης διήμερης συνάντησης εργασίας (final meeting) και παρουσίασης στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος VET2Business Partnerships on Work-based learning and Apprenticeships”

Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση της παροχής υπηρεσιών μετρήσεων-αναλύσεων μονάδας βιολογικού καθαρισμού του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 9.969,60 € (συμπ. ΦΠΑ 24%)

Περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’αρ. 2/2019 Μελέτης της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας αναφορικά με την «Προμήθεια τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής στο «Πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Βοήθειας που χρηματοδοτείται από τα Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α)» προϋπολογισμού 89.725,70€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και 24%.»του Φ.Π.Α. 24%»

Περισσότερα
X