Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια υλικών καθαριότητας, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 3.386,19 € με Φ.Π.Α.

11 Απρίλιος 2019 - 13:35

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια υλικών καθαριότητας.

O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την «προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες διενέργειας των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019», συνολικού π.δ. 3.386,19 € με Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, ως κάτωθι:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 ΚΟΥΒΑΣ ΜΕΣΑΙΟΣ ΤΕΜ 40           2,00 €         80,00 €
2 ΜΠΑΤΑΝΟΒΟΥΡΤΣΑ ΤΕΜ 40           5,50 €       220,00 €
3 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ  ΜΠΑΤΑΝΟΒΟΥΡΤΣΑ ΤΕΜ 40            1,40 €         56,00 €
4 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΤΥΠΟΥ ΦΑΝΕΛΑΚΙ (SUPER MARKET) ΚΙΛΑ 100           2,45 €       245,00 €
5 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΕΣ (110cm X  80cm) ΚΙΛΑ 800           2,45 €    1.960,00 €
6 ΧΛΩΡΙΝΗ (2 ΛΙΤΡΑ ) ΑΠΛΗ ΤΕΜ 10           1,50 €         15,00 €
7 ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ (ΓΡΑΦΕΙΟΥ) ΤΕΜ 5           4,00 €         20,00 €
8 ΚΟΥΒΑΣ  ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΤΕΜ 2            1,80 €          3,60 €
9 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜ 4           2,80 €         11,20 €
10 ΓΑΝΤΙΑ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.) ΚΟΥΤΙΑ 10           6,00 €        60,00 €
11 ΓΑΝΤΙΑ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΖΕΥΓΗ 60           1,00 €        60,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.  2.730,80€
ΦΠΑ 24%      655,39€
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.  3.386,19€

Οι προσφορές θα κατατεθούν μέχρι τις 18-04-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, Δημαρχιακό Μέγαρο Βας. Γεωργίου Α΄1 ΤΚ 54636, Κτίριο Β΄ 1ος όροφος γραφείο 109Β, αρμόδιος υπάλληλος Ε. Γεωργιάδου, τηλ. 2313317249.

Ο χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται σε 5 εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή, πρωτοκόλληση και ανάρτηση της/των σύμβασης/εων στο ΚΗΜΔΗΣ.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 7αγ Ν. 4605/2019). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
• Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
• Ασφαλιστική ενημερότητα
• Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για να κατεβάσετε τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ


Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση εκτέλεσης Κτηνιατρικών Πράξεων στο αδέσποτο ζωικό κεφάλαιο (Σκύλο-Γάτα), προϋπολογισμού δαπάνης 17.599,32€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθ. 8/2020 Μελέτης παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Αναβάθμιση της λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης αστικού πρασίνου και διασύνδεση της πλατφόρμας με την ιστοσελίδα του Δήμου για ενημέρωση και χρήση από φορείς και πολίτες – προϋπολογισμού 41.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%)» της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος του Τμήματος Αλσών Δενδροστοιχιών & Φυτωρίων για την υλοποίηση του 2ου Υποέργου, της πράξης «Παρατηρητήριο Αστικής Ανθεκτικότητας Δήμου Θεσσαλονίκης», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5031177, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020».

Περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθ. 7/2020 Μελέτης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος του Τμήματος Συντήρησης Κήπων για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση πάρκων και χώρων πρασίνου – προϋπολογισμού 4.600.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%) συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης ποσού 800.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%)

Περισσότερα
X