30.6 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση για την «Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού, Μελέτη...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την «Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού, Μελέτη 8/2024 , προϋπολογισμού δαπάνης 18.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%».

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την «Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού, Μελέτη 8/2024 , π.δ. 18.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%».

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021, για προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού, π.δ. 18.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 8/2024 Μελέτη της Διεύθυνσης Αθλητισμού & Εθελοντισμού και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός

CPV: 37415000-0 Αθλητικός εξοπλισμός

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ €
ΑΝΕΥ ΦΠΑ
1 Ηλεκτρικός Διάδρομος για επαγγελματική χρήση

Tμχ

2

7.500,00 €

15.000,00€
Σύνολο  15.000,00€
Φ.Π.Α 24% 3.600,00€
Γενικό Σύνολο 18.600,00€

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην υπ’ αριθμ. 8/2024 Μελέτη της Διεύθυνσης Αθλητισμού & Εθελοντισμού, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.
Διάρκεια της σύμβασης : Ο ανάδοχος οφείλει εντός ενενήντα (90) ημερών από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ να έχει εκτελέσει την παράδοση και την εγκατάσταση της προμήθειας στους προβλεπόμενους χώρους, σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου.
Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 22 του Ν.4782/2021, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακά-τω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 29 του Ν. 4782/2021:
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
• Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης).
• Ασφαλιστική ενημερότητα.
• Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα όπως πιστοποιητικά εκπροσώπησης ΓΕΜΗ, Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, Καταστατικά κ.λ.π. ανάλογα με την νομική μορφή του Οικονομικού Φορέα.
• Πιστοποιητικό /Βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Εναλλακτικά αντίγραφο από την ΑΑΔΕ με τα Στοιχεία Μητρώου – Επιχείρησης.
Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ. 3α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).
Η παρακολούθηση και παραλαβή της ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021, καθώς και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20/125210/21-05-2021 εγκύκλιο της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε φάκελο προσφοράς στον οποίο θα περιλαμβάνονται: 1) αναλυτική τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου είδους με τον αντίστοιχο κωδικό και φωτογραφία του προϊόντος, 2) οικονομική προσφορά, 3) υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και 4) όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μέχρι τις 28 Ιουνίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών, Δημαρχιακό Μέγαρο Βασ. Γεωργίου Α΄ 1 ΤΚ 54636, Κτίριο Β΄ 1ος όροφος γραφείο 109Β, αρμόδιος υπάλληλος: κα. Μαρία Κανταρά, τηλ. 231331 7532.
Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την Διεύθυνση Αθλητισμού & Εθελοντισμού, αρμόδιος υπάλληλος: κο. Αθανάσιος Οικονόμου τηλ.: 2313317646, e-mail: ath.oikonomou@thessaloniki.gr.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τα συνημμένα αυτής καταχωρήθηκαν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.thessaloniki.gr , στην διαδρομή : thessaloniki.gr ► κάτοικος ► μενού «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ► υπό-μενού «Προκηρύξεις-Διακηρύξεις» ► επιλογή “Σώματα Προκηρύξεων και Διακηρύξεων”

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ
Για να κατεβάσετε τη Μελέτη, πατήστε εδώ
Για να κατεβάσετε το Έντυπο για την Επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ 
Για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρ.73, πατήστε εδώ
Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ