15 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση που αφορά σε Προμήθεια ανταλλακτικών του...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση που αφορά σε Προμήθεια ανταλλακτικών του εξοπλισμού του Δημοτικού Δικτύου αισθητήρων IoT AIRTHINGS και του Δημοτικού Δικτύου Σταθμών Μέτρησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Μετεωρολογικών Παραμέτρων», αποκλειστικά για την ομάδα Β3 της υπ’ αριθμ. 5/2023 μελέτης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Πρασίνου & Περιβάλλοντος Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 3.162,00€ με Φ.Π.Α. 24%

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 685/27-09-2023 (ΑΔΑΜ: 23AWRD013835376 2023-11-27 & ΑΔΑ:Ψ2ΥΠΩΡ5-Σ5Σ) Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021, που αφορά σε «Προμήθεια ανταλλακτικών του εξοπλισμού του Δημοτικού Δικτύου αισθητήρων IoT AIRTHINGS και του Δημοτικού Δικτύου Σταθμών Μέτρησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Μετεωρολογικών Παραμέτρων», αποκλειστικά για την ομάδα Β3 της υπ’ αριθμ. 5/2023 μελέτης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Πρασίνου & Περιβάλλοντος Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 3.162,00€ με Φ.Π.Α. 24%, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής. Αναλυτικά, τα προς προμήθεια είδη είναι τα εξής:

ΟΜΑΔΑ B3

Ανταλλακτικά των αναλυτών του Οίκου Ecotech

του Δικτύου Σταθμών Μέτρησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

του Δήμου Θεσσαλονίκης

Για τις ανάγκες των αναλυτών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης του Οίκου Ecotech SERINUS 10 (Ο3) (Τεμ. 2) και SERINUS 40 (ΝΟx) (Τεμ. 2), του Δημοτικού Δικτύου Σταθμών Μέτρησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπως αναγράφονται σύμφωνα στον παρακάτω Κατάλογο (Β3).

Κατάλογος (Β3). Ανταλλακτικά των αναλυτών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης του Οίκου Ecotech:

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  (Β3)

Ανταλλακτικά των αναλυτών του Οίκου Ecotech

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΤΙΜΗ

ΜΟ­ΝΑ­ΔΑΣ ( €)

Χωρίς ΦΠΑ

ΠΟΣΟ

THTA

(τμχ)

ΜΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ (€) Χωρίς ΦΠΑ ΦΠΑ (24%) ΜΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ (€) ΜΕΡΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΑ (€) Με ΦΠΑ

Pressure Gauge, Serinus PCA /
Αισθητήριο πίεσης,  C010004
200,00 2 400,00 96,00 496,00
Orifice 8mil / Στόμιο 8mil,

H010043-06

75,00 1 75,00 18,00 93,00
Orifice 4mil / Στόμιο 4mil,

H010043-02

75,00 1 75,00 18,00 93,00
Ρουλεμάν αντλίας OTH000337 60,00 2 120,00 28,80 148,80
Dryer assembly (premature) / Διάταξη ξήρανσης H011106 920,00 1 920,00 220,80 1140,80
Heater and thermistor assembly / Διάταξη θέρμανσης και θερμίστορ,  C020073 200,00 1 200,00 48,00 248,00
Elbow barb union fitting / Προσαρμογέας-γωνία τεφλόν στην έξοδο,  F030009-01 15,00 2 30,00 7,20 37,20
Lamp assembly UV Serinus 10/ Διάταξη λάμπας υπεριώδους, C020077 365,00 2 730,00 175,20 905,20
ΣΥΝΟΛΟ Β3
    2.550,00 612,00 3.162,00

Προσφορά για μέρος μόνο των ζητούμενων ανταλλακτικών στην Ομάδα Β3 δεν γίνεται αποδεκτή και η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όλα τα είδη της Ομάδας θα πρέπει να έχουν προσφερόμενη τιμή εντός των ορίων του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας. Δεν θα γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος ποσοτήτων επί ποινή αποκλεισμού.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες, από την ημερομηνία υπογραφής, πρωτοκόλλησης και ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην υπ’ αριθμ. 5/2023 μελέτη της ΔΔΠΠ (παράρτημα της παρούσας πρόσκλησης).

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες  πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ. 3α του Ν.4412/2016  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53  του Ν.4782/2021).

Η παρακολούθηση και παραλαβή της ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021, καθώς και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20/125210/21-05-2021 εγκύκλιο της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε οικονομική προσφορά καθώς και υπογεγραμμένη την επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών, Δημαρχιακό Μέγαρο Βασ. Γεωργίου Α΄ 1 ΤΚ 54636, Κτίριο Β΄ 1ος όροφος γραφείο 109Β, αρμόδιος υπάλληλος: κα. Μαρία Βελνίδου τηλ. 2313317757, κα Μαρία Κανταρά τηλ. 2313317532

Ειδικότερα οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν εκτός από τα παρακάτω στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα, και όποια άλλα επιπλέον στοιχεία κρίνονται απαραίτητα για την κάλυψη των απαιτήσεων της παρούσας πρόσκλησης.

Συγκεκριμένα η προσφορά των υποψηφίων αναδόχων θα περιλαμβάνει:

  1. Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή των προσφερόμενων σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές (Αρ. Μελέτης: 5/2023) στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται τα στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για την κάλυψη των απαιτήσεων των ανωτέρω Τεχνικών Προδιαγραφών, λαμβάνοντας υπόψη ότι:
  • Όλα τα προσφερόμενα ανταλλακτικά των αισθητήρων ή αναλυτών, που θα προμηθευτεί η Υπηρεσία για τις ως άνω ανάγκες, θα πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα και γνήσια, καθώς και να ανήκουν σε τυποποιημένη σειρά παραγωγής, που να αποδεικνύεται από τους αντίστοιχους κωδικούς των ανταλλακτικών της κατασκευάστριας εταιρείας.
  • Για τα ανταλλακτικά των αισθητήρων ή αναλυτών, όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά και στοιχεία, που ζητούνται από τις παρούσες προδιαγραφές, πρέπει να προκύπτουν από τα αντίστοιχα τεχνικά εγχειρίδια της κατασκευάστριας εταιρείας.

2. Υπεύθυνη Δήλωση (Άρθρο 8 Ν. 1599/1986) αποδοχής των Τεχνικών Προδιαγραφών Ειδικών Όρων, στην Ελληνική Γλώσσα, η οποία θα συνοδεύει υποχρεωτικά την Τεχνική Προσφορά των συμμετεχόντων. Η μη αποδοχή των  Τεχνικών Προδιαγραφών-Ειδικών Όρων αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.

3. Υπεύθυνη Δήλωση (Άρθρο 8 Ν. 1599/1986) που θα δηλώνει ότι η μεταφορά των ειδών θα βαρύνει αποκλειστικά τους προμηθευτές και η θέση τους θα υποδειχθεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, του Δήμου Θεσ/νίκης. Όλες οι συνδέσεις και στηρίξεις (εσωτερικές και εξωτερικές) των ανταλλακτικών ανήκουν στην αρμοδιότητα του προμηθευτή. Στα πλαίσια εγκατάστασης των διατάξεων περιλαμβάνεται και η παροχή όλων των υλικών εγκατάστασης (βύσματα προσαρμογής, διακόπτες, καλώδια υψηλών προδιαγραφών, βάσεις στήριξης αλουμινίου, μικροϋλικά, κλπ).

4. Υπεύθυνη Δήλωση (Άρθρο 8 Ν. 1599/1986) που θα δηλώνει ότι ο προμηθευτής θα παρέχει εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους, για όλα τα ανταλλακτικά που προσφέρει, από την οριστική παραλαβή των ανταλλακτικών από την Επιτροπή παραλαβής, με τη ρητή δέσμευση του προμηθευτή, ότι εάν υπάρξει ασυμβατότητα κάποιων προσφερόμενων ανταλλακτικών με το αντίστοιχο όργανο εγκατάστασης, τότε μετά την εγκατάστασή τους (εντός του 2023), ο ανάδοχος πρέπει να αντικαθιστά τα φθαρμένα εξαρτήματα του οργάνου με νέα ανταλλακτικά συμβατά με το όργανο, χωρίς καμιά επιβάρυνση του Δημοσίου, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από τη σχετική ειδοποίηση της Υπηρεσίας. Ο χρόνος ανταπόκρισης για παροχή τεχνικής βοήθειας, θα είναι εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ειδοποίηση εκ μέρους της Υπηρεσίας.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν.4782/2021, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 29 του Ν. 4782/2021:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα όπως πιστοποιητικά εκπροσώπησης ΓΕΜΗ, Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, Καταστατικά κ.λ.π. ανάλογα με την νομική μορφή του Οικονομικού Φορέα.
  • Πιστοποιητικό /βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την Διεύθυνσης Διαχείρισης Πρασίνου & Περιβάλλοντος, αρμόδιοι υπάλληλοι: κκ. Α. Κελέσης – Π. Τζουμάκα, Tηλ. : 2313318375 – 2313318378.

            Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                             Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

              ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 

 

     ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ                                               ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη μελέτη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ