21.4 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση για την Προμήθεια παραδοσιακών ενδυμασιών της...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την Προμήθεια παραδοσιακών ενδυμασιών της Διεύθυνσης Αθλητισμού & Εθελοντισμού

O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021,και ισχύει, και με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή, για την Προμήθεια παραδοσιακών ενδυμασιών της Δ/νσης Αθλητισμού & Εθελοντισμού.

Το Πρόγραμμα παραδοσιακών χορών του Δήμου Θεσσαλονίκης έχει μακρόχρονη ιστορική παράδοση στην πολιτιστική ζωή της πόλης μας, με εκατοντάδες δημότες να συμμετέχουν σε αυτό και με αξιοσημείωτο αριθμό παρουσιών διαφόρων σχημάτων του, σε εγχώριες και διεθνείς αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Η δαπάνη κρίνεται απαραίτητη  για την Προμήθεια παραδοσιακών ενδυμασιών της Διεύθυνσης Αθλητισμού & Εθελοντισμού σε συνέχεια της ανωτέρω διαδρομής και προκειμένου να συμπληρωθεί η ενδυματοθήκη του προγράμματος είναι απαραίτητη η προμήθεια με παραδοσιακές ενδυμασίες.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) μέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ. 3α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).

Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός-Τεχνικές Προδιαγραφές για την Προμήθεια παραδοσιακών ενδυμασιών της Διεύθυνσης Αθλητισμού & Εθελοντισμού, του Τμήματος Εκδηλώσεων & Προγραμμάτων Αθλητισμού, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 234776/03-10-2023 έγγραφο της Δ/νσης Αθλητισμού & Εθελοντισμού του Τμήματος Εκδηλώσεων & Προγραμμάτων Αθλητισμού. Π.Δ .4.999,68 € με Φ.Π.Α.24% για το έτος 2023 και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15/7135.04.01 «ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»  ως κάτωθι τον παρακάτω πίνακα :

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
1.    Λαχόρ ποντιακό ύφασμα Κων/πόλεως

 

2.    Φορεσιά Λητής

· Πουκάμισο κόκκινο με υφαντά μανίκια και ποδόγυρο

· Σαγιάς μπλέ κεντημένος

· Ποδιά κόκκινη υφαντή με κρόσι

· Μαντήλα κόκκινη σταμπωτή με κρόσι

· Ζωνάρι μαύρο υφαντό 2cm

· Καπέλο κόκκινο κεντημένο

· Φλουριά ασημένια στο κεφάλι

· Στεφάνι με πολύχρωμα φουντάκια

8 τεμ.

 

8 τεμ

54,00 €

 

450,00 €

432,00 €

 

3.600,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 4.032,00 €
ΦΠΑ 24%: 967,68 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 4.999,68 €

Η σύμβαση που θα προκύψει θα έχει διάρκεια από την ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ και για εξήντα (60) ημέρες.

Η ανωτέρω Προμήθεια παραδοσιακών ενδυμασιών της Διεύθυνσης Αθλητισμού & Εθελοντισμού διοργάνωση θα ανατεθεί σύμφωνα με τα άρθρα 116 και 118 του Ν. 4412/2016 με την προϋπόθεση ότι η προσφερόμενη τιμή ανά είδος δεν θα υπερβαίνει αυτή του ενδεικτικού  προϋπολογισμού της Μελέτης.

Παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε την Οικονομική σας Προσφορά μέχρι τις 13 Οκτωβρίου Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ., στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Κτίριο Β΄ 1ος όροφος Γραφείο 108 Β) Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1  ΤΚ 54636 Θεσσαλονίκη, Δ/νση Προμήθειών & Αποθηκών, Τμήμα Προμηθειών, αρμόδια υπάλληλος Θωμαή Παπαχρήστου, τηλ. 2313317538. e-mail:t.papaxristou@thessaloniki.gr.

 Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου .γ) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων ,η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρείας.
  • Πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου με το οποίο πιστοποιείτε αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση μπορείτε να λαμβάνετε από το Τμήμα Εκδηλώσεων & Προγραμμάτων Αθλητισμού  της Δ/νσης Αθλητισμού & Εθελοντισμού Δ/νση: Γρηγ. Λαμπράκη & Κλεάνθους 57 Πληροφορίες Αθ. Οικονόμου Τηλ:2313317646 e-mail:ath.oikonomou@thessaloniki.gr.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

 

 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ

O  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 

 

 

 

 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

 

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ