26.8 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής για την προετοιμασία των εκλογών των δημοτικών και περιφερειακών αρχών Οκτωβρίου 2023», π.δ. 6.907,10 € με Φ.Π.Α. 6% και 24%

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021, για προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής για την προετοιμασία των εκλογών των δημοτικών και περιφερειακών αρχών Οκτωβρίου 2023, π.δ. 6.907,10 €  με Φ.Π.Α. 6% και 24%, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά ανά τμήμα του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού (α/α) μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 200271/24-08-2023 έγγραφο του Τμήματος Αποθηκών της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, ως εξής:

Ενδεικτικός προϋπολογισμός

(Είδη με Φ.Π.Α. 24%)

α/α Περιγραφή Συσκευασία

Επιπλέον

Τεχνικά Στοιχεία

Μονάδα

Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή

Μονάδας

Σύνολο

1 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ  ΜΠΑΤΑΝΟΒΡΟΥΤΣΑ ΜΕ ΦΑΡΔΥ (ΕΛΛΗΝΙΚΟ) ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 120cm Τεμάχιο 60 1,50 € 90,00 €
2 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ 40 Χ 40 cm Τεμάχιο 100 0,75 € 75,00 €
3 ΚΟΥΒΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙ 10 ή 12 ΛΙΤΡΩΝ Τεμάχιο 30 1,50 € 45,00 €
4 ΚΟΥΒΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙ 7 ή 8 ή 9 ή 10 ΛΙΤΡΩΝ Τεμάχιο 10 8,00 € 80,00 €
5 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  ΜΑΥΡΕΣ  110 x 80 cm ΑΟΣΜΕΣ, ΜΕ ΚΑΘΑΡΗ ΟΨΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥΣ. Κιλό 1.200 2,00 € 2.400,00 €
6 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΥΠΟΥ ΦΑΝΕΛΑΚΙ SUPER MARKET ΑΟΣΜΕΣ, ΜΕ ΚΑΘΑΡΗ ΟΨΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥΣ. Κιλό 100 2,00 € 200,00 €
7 ΦΑΡΑΣΙ  ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΙΚΡΟΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Τεμάχιο 10 1,00 € 10,00 €
8 ΦΑΡΑΣΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ (ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΟ) Τεμάχιο 30 2,20 € 66,00 €
9 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΥΚΟ 125gr ΛΕΥΚΟ, ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ, ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΕΝΟ ΣΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ  (ΜΑΔΡΕΝ).
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 100MM ± 5MM. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 8 ΕΩΣ 40 ΤΕΜ.
Κιλό 600 2,90 € 1.740,00 €
 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 4.706,00
 ΦΠΑ 24% 1.129,44
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.835,44

Ενδεικτικός προϋπολογισμός

(Είδη με Φ.Π.Α. 6%)

α/α Περιγραφή Συσκευασία

Επιπλέον

Τεχνικά Στοιχεία

Μονάδα

Μέτρησης

Ποσότητα Τιμή

Μονάδας

Σύνολο
10 ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ, ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ (4 ΛΙΤΡΩΝ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

4 ΛΙΤΡΩΝ

Τεμάχιο 50 4,00 € 200,00 €
11 ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ, ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ, ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ 250 ml ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250 ml Τεμάχιο 150 1,00 € 150,00 €
12 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 93 ΒΑΘΜΩΝ ΜΠΛΕ 430 +- 10 ml Τεμάχιο 30 1,20 € 36,00 €
13 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ 4 ΛΙΤΡΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

4 ΛΙΤΡΩΝ

Τεμάχιο 250 2,50 € 625,00 €
      ΣΥΝΟΛΟ 1.011,00
      ΦΠΑ 6% 60,66
      ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.071,66

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 22 του Ν.4782/2021, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με το αρθ. 29 του Ν. 4782/2021:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα όπως πιστοποιητικά εκπροσώπησης ΓΕΜΗ, Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, Καταστατικά κ.λ.π. ανάλογα με την νομική μορφή του Οικονομικού Φορέα.
  • Πιστοποιητικό /Βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες  πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ. 3α του Ν.4412/2016  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53  του Ν.4782/2021).

Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί από 18 έως 20 Σεπτεμβρίου 2023 και κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Αποθηκών της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών

Η παρακολούθηση και παραλαβή της ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021, καθώς και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20/125210/21-05-2021 εγκύκλιο της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.                      

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική προσφορά, υπογεγραμμένη την επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων καθώς και όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών, Δημαρχιακό Μέγαρο Βασ. Γεωργίου Α΄ 1 ΤΚ 54636, Κτίριο Β΄ 1ος όροφος γραφείο 109Β, αρμόδιος υπάλληλος: κ. Παύλος Κωνσταντίνου, τηλ. 231331 7533.

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την Δ/νση Προμηθειών και Αποθηκών, Τμήμα Αποθηκών, αρμόδιος υπάλληλος: κ. Κ. Σωτηριάδης, τηλ.: 2313 317840, e-mail:  a.sotiriadis@thessaloniki.gr .

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τα συνημμένα αυτής καταχωρήθηκαν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.thessaloniki.gr ,  στην διαδρομή : thessaloniki.gr ► κάτοικος ► μενού «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ► υπό-μενού «Προκηρύξεις-Διακηρύξεις»   ► επιλογή “Σώματα Προκηρύξεων και Διακηρύξεων”.

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Για να κατεβάσετε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ