26.9 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση που αφορά στη Μίσθωση κλειστού αποθηκευτικού...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση που αφορά στη Μίσθωση κλειστού αποθηκευτικού χώρου για την προετοιμασία των εκλογών των δημοτικών και περιφερειακών αρχών, π.δ. 10.912,00€ με Φ.Π.Α. 24%

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021, που αφορά στη μίσθωση κλειστού αποθηκευτικού χώρου για την προετοιμασία των εκλογών των δημοτικών και περιφερειακών αρχών, π.δ. 10.912,00€ με Φ.Π.Α. 24% σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 189006/07-08-2023 έγγραφο του Τμήματος Αποθηκών της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, ως εξής:

Γενικά Χαρακτηριστικά- Τεχνικές Προδιαγραφές κλειστού αποθηκευτικού χώρου

 1. Ο προσφερόμενος κλειστός αποθηκευτικός χώρος να βρίσκεται σε απόσταση μέχρι 25 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης (Πλατεία Δημοκρατίας).
 2. Να διαθέτει συνολική ωφέλιμη επιφάνεια 2.200 τ.μ. σε ένα ισόγειο επίπεδο, με απόκλιση ± 10%.
 3. Να έχει ικανό ύψος ώστε να μπορούν να ξεφορτώσουν φορτηγά με ανατροπή και να έχει το δυνατόν λιγότερες κολόνες στο εσωτερικό του.
 4. Να διαθέτει τουλάχιστον μία (1) είσοδο/έξοδο για βαρέα οχήματα (φορτηγά) με πλάτος τουλάχιστον 4,5 μέτρα και ύψος τουλάχιστον 5 μέτρα.
 5. Να διαθέτει μεγάλο αύλειο χώρο για ελιγμούς και αναμονή βαρέων οχημάτων.
 6. Να πληροί όλες προϋποθέσεις νομιμότητας και καταλληλόλητας για τη χρήση που προορίζεται (κλειστός αποθηκευτικός χώρος).
 7. Να διαθέτει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά για μίσθωση από τον Δήμο.
 8. Να διαθέτει βιομηχανικό και μη ολισθηρό δάπεδο.
 9. Να διαθέτει τουαλέτα ανδρών και γυναικών.
 10. Να πληροί όλες τις συνθήκες ασφάλειας και πυροπροστασίας (έξοδοι κινδύνου, οδεύσεις διαφυγής, φωτισμός ασφαλείας κλπ) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 11. Να διαθέτει Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 12. Να διαθέτει ηλεκτρολογικό δίκτυο.
 13. Να διαθέτει επαρκή αριθμό φωτιστικών σωμάτων.
 14. Να διαθέτει δίκτυο ύδρευσης.
 15. Ο κλειστός αποθηκευτικός χώρος θα παραδοθεί άδειος και καθαρός, έτοιμος προς χρήση.
 16. Οι λειτουργικές ανάγκες του κλειστού αποθηκευτικού χώρου (λογαριασμοί θέρμανσης, ηλεκτρισμού, νερού, επικοινωνιών και κοινοχρήστων) κατά την διάρκεια της μίσθωσης καλύπτονται εξολοκλήρου και επιβαρύνουν τον ανάδοχο.
 17. Για την καταλληλόλητα του κλειστού αποθηκευτικού χώρου θα γίνει αυτοψία από αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του ΔΘ πριν την τελική επιλογή.

Στην προσφορά του υποψήφιου αναδόχου πρέπει να αναγράφεται λεπτομερής περιγραφή του προσφερόμενου κλειστού αποθηκευτικού χώρου, η θέση στην οποία αυτός βρίσκεται και να συνοδεύεται από φάκελο που θα περιλαμβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των γενικών χαρακτηριστικών και τεχνικών προδιαγραφών τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
 2. Αντίγραφα αστυνομικής ταυτότητας είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο είτε για εκπρόσωπο νομικού προσώπου.
 3. Αντίγραφα τίτλων κυριότητας του κλειστού αποθηκευτικού χώρου και πιστοποιητικών μεταγραφής ή καταχώρησής τους νόμιμα μεταγραμμένων στο υποθηκοφυλακείο ή κτηματολόγιο αντίστοιχα.
 4. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς του κλειστού αποθηκευτικού χώρου κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς.
 5. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας του κλειστού αποθηκευτικού χώρου.
 6. Αντίγραφα σχεδίων κατόψεων στεγασμένων χώρων σε κλίμακα 1:50 πρόσφατα θεωρημένα από μηχανικό.
 7. Βεβαίωση υπογεγραμμένη από δύο Πολ. Μηχανικούς στην οποία  να βεβαιώνεται ότι ο κλειστός αποθηκευτικός χώρος δεν έχει υποστεί βλάβες από σεισμό, πυρκαγιά ή από άλλο εξωτερικό αίτιο. Στην περίπτωση που έχει υποστεί βλάβες ν’ αναφέρονται σ’ αυτές και να βεβαιώνουν ότι έχουν αποκατασταθεί. Επίσης, θα βεβαιώνουν ότι ο κλειστός αποθηκευτικός χώρος είναι απολύτως νόμιμος σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις.
 8. Ηλεκτρολογικό σχέδιο από ηλεκτρολόγο και πιστοποίηση καταλληλόλητας της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
 9. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.
 10. Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Εάν κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά-Τεχνικές Προδιαγραφές ελλείπει κατά την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών, πλην όμως ο υποψήφιος ανάδοχος ευρίσκεται σε διαδικασία να το διαθέτει, αρκεί η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης στην οποία ο υποψήφιος ανάδοχος θα δεσμεύεται όπως διαθέτει το εν λόγω δικαιολογητικό-Τεχνική Προδιαγραφή, το αργότερο έως την παράδοση του προς μίσθωση κλειστού αποθηκευτικού χώρου.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις που θα κατατεθούν πρέπει:

 • Να είναι υπογεγραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα (όπως αυτό ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία).
 • Να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένες ή να έχουν εκδοθεί από το gov.gr.
 • Να φέρουν ημερομηνία σύνταξης εντός του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία ανάρτησης της πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
 • Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 22 του Ν.4782/2021, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με το αρθ. 29 του Ν. 4782/2021:
 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
 • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
 • Ασφαλιστική ενημερότητα
 • Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα όπως πιστοποιητικά εκπροσώπησης ΓΕΜΗ, Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, Καταστατικά κ.λ.π. ανάλογα με την νομική μορφή του Οικονομικού Φορέα.
 • Πιστοποιητικό /Βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.
Ενδεικτικός προϋπολογισμός
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 2.200 τμ (με απόκλιση ± 10%) ΜΗΝΑΣ 2 4.400,00 € 8.800,00 €
      Σύνολο 8.800,00 €
      ΦΠΑ 24% 2.112,00 €
      Γενικό Σύνολο 10.912,00 €

 

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες  πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ. 3α του Ν.4412/2016  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53  του Ν.4782/2021).

Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης του κλειστού αποθηκευτικού χώρου θα είναι δύο (2) μήνες από 1 Σεπτεμβρίου 2023 μέχρι 31 Οκτωβρίου 2023.

Η παρακολούθηση και παραλαβή της ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021, καθώς και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20/125210/21-05-2021 εγκύκλιο της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.                      

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική προσφορά, υπογεγραμμένη την επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων καθώς και όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά σχετικά με τα γενικά χαρακτηριστικά και τις τεχνικές προδιαγραφές του κλειστού αποθηκευτικού χώρου, μέχρι τις 22 Αυγούστου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών, Δημαρχιακό Μέγαρο Βασ. Γεωργίου Α΄ 1 ΤΚ 54636, Κτίριο Β΄ 1ος όροφος γραφείο 109Β, αρμόδιος υπάλληλος: κ. Παύλος Κωνσταντίνου, τηλ. 231331 7533.

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την Δ/νση Προμηθειών και Αποθηκών, Τμήμα Αποθηκών, αρμόδιος υπάλληλος: κ. Κ. Σωτηριάδης, τηλ.: 2313 317840, e-mail:  a.sotiriadis@thessaloniki.gr .

 

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τα συνημμένα αυτής καταχωρήθηκαν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.thessaloniki.gr ,  στην διαδρομή : thessaloniki.gr ► κάτοικος ► μενού «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ► υπό-μενού «Προκηρύξεις-Διακηρύξεις»   ► επιλογή “Σώματα Προκηρύξεων και Διακηρύξεων”

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση(άρθρο 73 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει) πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Έντυπο Προστασίας προσωπικών δεδομένων πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ